Prijava
Subota 4.7.2020
Događaji:
Pretraga
Nema slike18. sjednica Općinskog vijeća Tešanj sa, kako je planirano, jedanaest tačaka dnevnog reda održat će se u petak, 28. aprila 2006. godine, s početkom u 14,00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

18. sjednica Općinskog vijeća Tešanj
je OTVORENA ZA JAVNOST
------------------------------------------------

Na osnovu člana 16. i 17. Statuta Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03 i 8/04), te člana 13. i 38. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03, 1/04 i 8/04)

S A Z I V A M
18. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj
koja će se održati dana 28.04.2006. godine
(PETAK) s početkom u 14,00 sati
u Sali Općinskog vijeća Tešanj


Na osnovu člana 39. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03, 1/04, 8/04) za 18. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

A) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 17. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
B) VIJEĆNIČKA PITANJA
i slijedeći

DNEVNI RED:

1. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Tešanj za 2005. godinu;
2. Prijedlog Odluke o zagrijavanju Tešnja daljinskim grijanjem i Uslovima za isporuku i preuzimanje toplotne energije;
3. Prijedlog Odluke o pokretanju aktivnosti na otkupu nekretnina;
4. Prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora na izmjene Statuta JU Opća bolnica Tešanj;
5. Prijedlog Rješenja o dodjeli na korištenje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, i to: Muhamedu i Zibi Fetibegović, Mirsadu Karagiću i Smaji Hodžiću;
6. Izvještaj o radu i poslovanju JP RAD d.o.o. Tešanj za 2005. godinu;
7. Izvještaj o radu i poslovanju JP TOPLANA d.o.o. Tešanj za 2005. godinu;
8. Izvještaj o radu i poslovanju JP VETERINARSKA STANICA d.o.o. Tešanj za 2005. godinu;
9. Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2005. godinu;
10. Informacija o zimskom održavanju puteva na području općine Tešanj u sezoni 2005/2006. godina;
11. Informacija o poslovanju javnih ustanova na području općine Tešanj u 2005. godini.


PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
Rasim Omerbašić, dipl. politolog