Prijava
Ponedjeljak 6.7.2020
Događaji:
Pretraga
Nema slike19. sjednica Općinskog vijeća Tešanj sa, kako je planirano, devet tačaka dnevnog reda održat će se u utorak, 30. maja 2006. godine, s početkom u 15,00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

19. sjednica Općinskog vijeća Tešanj
je OTVORENA ZA JAVNOST
------------------------------------------------

Na osnovu člana 16. i 17. Statuta Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03 i 8/04), te člana 13. i 38. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03, 1/04 i 8/04)

S A Z I V A M
19. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj
koja će se održati dana 30.05.2006. godine
(UTORAK) s početkom u 15,00 sati
u Sali Općinskog vijeća Tešanj


Na osnovu člana 39. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03, 1/04, 8/04) za 19. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

DNEVNI RED:
1. Prijedlog Odluke o zagrijavanju Tešnja daljinskim grijanjem i Uslovima za isporuku i preuzimanje toplotne energije;
2. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o fazama realizacije projekta Vodosnabdijevanje Pousorja;
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće službenika i namještenika organa uprave;
4. Prijedlog Odluke o odobravanju raspisivanja javnog konkursa u svrhu dodjele gradskog građevinskog zemljišta u državnoj svojini;
5. Nacrt Odluke o usvajanju Strategije za dostizanje Vizije općine Tešanj;
6. Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana Tešanjka za naseljeno mjesto Tešanjka;
7. Prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi općinskog organa uprave Tešanj;
8. Izvještaj o radu i poslovanju JP TOPLANA d.o.o. Tešanj za 2005. godinu;
9. Izvještaj o radu i poslovanju JP VETERINARSKA STANICA d.o.o. Tešanj za 2005. godinu.


PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
Rasim Omerbašić, dipl. politolog