Prijava
Subota 4.7.2020
Događaji:
Pretraga
Nema slike20. sjednica Općinskog vijeća Tešanj sa, kako je planirano, osam tačaka dnevnog reda održat će se u četvrtak, 29. juna 2006. godine, s početkom u 15,00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

20. sjednica Općinskog vijeća Tešanj
je OTVORENA ZA JAVNOST
------------------------------------------------

Na osnovu člana 16. i 17. Statuta Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03 i 8/04), te člana 13. i 38. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03, 1/04 i 8/04)

S A Z I V A M
20. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj
koja će se održati dana 29.06.2006. godine
(ČETVRTAK) s početkom u 15,00 sati
u Sali Općinskog vijeća Tešanj


Na osnovu člana 39. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03, 1/04, 8/04) za 20. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

A) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 19. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA,
B) VIJEĆNIČKA PITANJA

i slijedeći

DNEVNI RED:
1. Prijedlog Odluke o lokalnim i nekategorisanim putevima
2. Prijedlog Odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene na području općine Tešanj
3. Prijedlog Odluke o pokretanju aktivnosti na formiranju digitalnog geodetskog plana
4. Prijedlog Odluke o pristupanju izrade izmjene namjene dijela Urbanističkog reda Jelah na lokalitetu zv. Ciglana Jelah
5. Prijedlog Odluke o usvajanju Prednacrta izmjene dijela Regulacionog plana CENTAR Jelah i upućivanju u javnu raspravu
6. Prijedlog Odluke o ustupanju na korištenje nekretnine JU Centar za socijalni rad Tešanj
7. Informacija o položaju korisnika socijalne zaštite
8. Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva, epidemijološkoj situaciji i sanitarno-ekološkom stanju na području općine Tešanj za 2005. godinu


PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
Rasim Omerbašić, dipl. politolog