Prijava
Ponedjeljak 25.5.2020
Događaji:
Pretraga
Nema slike23. sjednica Općinskog vijeća Tešanj sa, kako je planirano, osam tačaka dnevnog reda održat će se u četvrtak, 30. novembra 2006. godine, s početkom u 14,00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

23. sjednica Općinskog vijeća Tešanj
je OTVORENA ZA JAVNOST
------------------------------------------------

Na osnovu člana 16. i 17. Statuta Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03 i 8/04), te člana 13. i 38. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ((Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03, 1/04 i 8/04)

S A Z I V A M
23. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj
koja će se održati dana 30.11.2006. godine
(ČETVRTAK) s početkom u 14,00 sati
u Sali Općinskog vijeća Tešanj


Na osnovu člana 39. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03, 1/04, 8/04) za 23. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

A) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 22. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA,
B) VIJEĆNIČKA PITANJA

i slijedeći

DNEVNI RED:

1. Prijedlog Odluke o proglašenju nevladinih organizacija od posebnog interesa
2. Prijedlog Odluke o finansiranju rada JU Sportsko-rekreativni centar Tešanj u 2006. godini
3. Prijedlog Odluke o dodjeljivanju općinskog priznanja Plaketa za 2006. godinu
4. Nacrt Odluke o pristupanju izrade izmjene dijela Regulacionog plana Centar Jelah
5. Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Tešanj za 2007. godinu
6. Informacija o provedenim Općim izborima na području općine Tešanj
7. Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj
8. Rješenje o prestanku mandata vijećnika u Općinskom vijeću Tešanj


PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
Rasim Omerbašić, dipl. politolog