Prijava
Subota 4.7.2020
Događaji:
Pretraga
Nema slike36. sjednica Općinskog vijeća Tešanj sa, kako je planirano, 11 tačaka dnevnog reda održat će se u četvrtak, 31. januara 2008. godine, s početkom u 14,00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.36. sjednica Općinskog vijeća Tešanj
je OTVORENA ZA JAVNOST

------------------------------------------------

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 11/07), te člana 13. i 38. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03, 1/04 i 8/04)

S A Z I V A M
36. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj
koja će se održati 31.1.2008. godine
(ČETVRTAK) s početkom u 14,00 sati
u Sali Općinskog vijeća Tešanj


Na osnovu člana 39. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03, 1/04, 8/04) za 36. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

A) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 35. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
C) VIJEĆNIČKA PITANJA

i slijedeći

DNEVNI RED:

1. Prijedlog Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće rukovodećih i ostalih službenika i namještenika organa državne službe Općine Tešanj
2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju koeficijenta za plaću Općinskog načelnika Općine Tešanj
3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju koeficijenta za plaću Općinskog pravobranioca Općine Tešanj
4. Prijedlog Odluke o naknadama vijećnicima
5. Prijedlog Odluke o gubitku statusa dobra u opštoj upotrebi i davanje saglasnosti
6. Izvještaj o radu Općinskog vijeća Tešanj za 2007. godinu
7. Druga ocjena realizacije Strategije za dostizanje vizije
8. Izvještaj o realizaciji novčanih podsticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2007. godini
9. Informacija o realizaciji kapitalnih projekata za 2007. godinu
10. Informacija o uslovima rada u osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj
11. Prijedlog rješenja za dodjelu zemljišta državne svojine na lokalitetu Krndija Halvadžić Omera Sabihi iz Tešnja i Hedžić Mirsadu i Adisu iz Tešnja


PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
Rasim Omerbašić, dipl. politolog