Prijava
Subota 4.7.2020
Događaji:
Pretraga
Nema slike31. sjednica Općinskog vijeća Tešanj sa, kako je planirano, četiri tačke dnevnog reda održat će se u utorak, 31. jula 2007. godine, s početkom u 15,00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.31. sjednica Općinskog vijeća Tešanj
je OTVORENA ZA JAVNOST

------------------------------------------------

Na osnovu člana 16. i 17. Statuta Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03 i 8/04), te člana 13. i 38. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03, 1/04 i 8/04)

S A Z I V A M
31. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj
koja će se održati dana 31.07.2007. godine
(UTORAK) s početkom u 15,00 sati
u Sali Općinskog vijeća Tešanj


Na osnovu člana 39. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03, 1/04, 8/04) za 31. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

A) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 30. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
B) VERIFIKACIJA MANDATA VIJEĆNIKA SALIHA BRKIĆA
C) VIJEĆNIČKA PITANJA

i slijedeći

DNEVNI RED:

1. Izvještaj o ostvarenju Budžeta Općine Tešanj za I polugodište 2007. godine
2. Izvještaj o radu Općinskog vijeća Tešanj za period 01.01.–30.06.2007. godine
3. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za odabir korisnika pomoći u obnovi stambenih jedinica u svrhu povratka
4. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2007. godine


PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
Rasim Omerbašić, dipl. politolog