Prijava
Utorak 2.6.2020
Događaji:
Pretraga

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12),

 

S A Z I V A M

 

32. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 20.07.2015. godine (ponedjeljak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12) za 32. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 31. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

D N E V N I R E D

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2015. godine,

 2. Informacija o rezultatima Studije izvodivosti za projekat izgradnje Centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za tri općine: Doboj Jug, Usora i Tešanj,

 3. Prijedlog Odluke za utvrđivanje općeg interesa za izgradnju centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za općine: Doboj Jug, Usora i Tešanj,

 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata Općine Tešanj i Općinskog pravobranilašva

 5. Prijedlog Odluke o realizaciji projekta vodosnadbijevanja “Vodovod Roše”,

 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o administrativnim taksama,

 7. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2015. godine,

 8. Rješenje o razrješenju Predsjednika Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Apoteka i centar za medicinsko snabdijevanje „Tefarm“ Tešanj,

 9. Rješenje o imenovanju komisije za provođenje procedura izbora članova upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova u 2015.godini,

 10. Informacija o stanju predškolskog odgoja i obrazovanja na području općine Tešanj.

 • Dopuna informacije o turističkim potencijalima i radu Turističke zajednice - ured Tešanj,

 • Informacija o funkcionisanju projekta zbrinjavanja pasa u urbanim sredinama općine Tešanj.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE.

 

Napomena:

1. Termin emitovanja snimka sjednice Općinskog vijeća je 25.7.2015.godine u 20,00 sati u programu TV “Smart” Tešanj.

3. Materijale za sjednicu Općinskog vijeća možete pogledati ovdje

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.