Prijava
Utorak 2.6.2020
Događaji:
Pretraga

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12),

 

S A Z I V A M

 

33. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 11.9.2015. godine (petak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12) za 33. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

  1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 32. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA.

D N E V N I R E D

  1. Prjedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja,

  2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju projekta "Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja",

  3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju prodaje zemljišta neposrednom pogodobom u Mekišu,

  4. Prijedlog Odluke o uspostavi saradnje između Općine Tešanj i Općine Šoštanj u Sloveniji.

  5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina,

  6. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2015. godine i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj,

  1. Informacija o završetku školske 2014/2015. godine i upisu učenika u školsku 2015/2016. godinu u osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE.

 

Napomena:

1. Termin emitovanja snimka sjednice Općinskog vijeća je 12.9.2015.godine u 20,00 sati u programu TV “Smart” Tešanj.

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni ovdje

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.