Prijava
Utorak 2.6.2020
Događaji:
Pretraga

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12),

 

S A Z I V A M

 

35. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 2.12.2015. godine (srijeda) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12) za 35. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

  1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 34. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA.

D N E V N I R E D

  1. Prijedlog Odluke o usvajanju i provođenju izmjene i dopune Regulacionog plana ''Poslovna zona Glinište'',

  2. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana ''Poslovna zona Bukva'' Tešanj,

  3. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Općine Tešanj za 2015. godinu,

  4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organiziranju i funkcioniranju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području Općine Tešanj,

  5. Program rada Općinskog vijeća Tešanj za 2016. godinu – prijedlog,

  6. Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Apoteka i centar za medicinsko snabdijevanje „Tefarm“ Tešanj,

  7. Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove "Opća bolnica" Tešanj,

  8. Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja "Izudin Mulabećirović-Izo" Tešanj,

  9. Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj - položaj građana u socijalnoj potrebi i položaj djece i omladine sa posebnim potrebama.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE.

 

Napomena:

1. Termin emitovanja snimka sjednice Općinskog vijeća je 5.12.2015.godine u 20,00 sati u programu TV “Smart” Tešanj.

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni ovdje: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice/16108-35-sjednica-opcinskog-vijeca

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.