Prijava
Utorak 2.6.2020
Događaji:
Pretraga

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12),

 

S A Z I V A M

 

37. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 29.1.2016. godine (petak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12) za 37. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 36. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama,

 2. Prijedlog Odluke o visini prosječne konačne cijene m2 stambenog prostora za 2015. godinu,

 3. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2015. godinu,

 4. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2015. godinu,

 5. Izvještaj o realizaciji kapitalnih projekata za 2015. godinu,

 6. Izvještaj Općinskog načelnika za period od 01.01. do 31.12.2015. godine,

 7. Informacija o realizaciji Strategije općine Tešanj,

 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Općinskog pravobranioca Općine Tešanj i Prijedlog Rješenja o razrješenju zamjenika Općinskog praobranioca Općine Tešanj,

 9. Informacija o dodjeli/prodaji, potpunoj eksproprijaciji/otkupu i iznajmljivanju nekretnina/zemljišta,

 10. Informacija o stanju u poljoprivredi i realizaciji Programa novčanog poticaja na području općine Tešanj u 2015.godini,

 11. Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju i uklanjanju NUS-a u 2015. godini na području općine Tešanj.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

1. Termin emitovanja snimka sjednice Općinskog vijeća je 30.1.2016.godine u 20,00 sati u programu TV “Smart” Tešanj.

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni ovdje.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.