Prijava
Utorak 2.6.2020
Događaji:
Pretraga

 Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12),

 

 S A Z I V A M

 

38. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj, koja će se održati dana 25.2.2016. godine (četvrtak) s početkom u 13:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

 

 Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12) za 38. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 37. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama RP “Poslovna zona Bukva”,

 2. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjeni i dopuni RP Turističko-rekreacione zone “Kiseljak” Tešanj,

 3. Prijedlog Odluke o usvajanju Liste kapitalnih projekata za budžetsku 2016. godinu,

 4. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje nekretnine Javnoj ustanovi “Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama” Zeničko-dobojskog kantona,

 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama,

 6. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u Raduši putem licitacije,

 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim administrativnim taksama i naknadama,

 8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o nazivima i označavanju ulica, trgova i označavanju objekata brojevima na području Općine Tešanj,

 9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o opisu granica, označavanju naseljenih mjesta te numerisanju objekata u naseljenim mjestima na području općine Tešanj,

 10. Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2015. godinu,

 11. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj, i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj za 2015.godinu,

 12. Informacija o razvoju i iskorištavanju turističkih potencijala uključujući i rad turističke zajednice Zeničko- dobojskog kantona (ured Tešanj) za 2015.godinu.

 

 1. VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

1. Termin emitovanja snimka sjednice Općinskog vijeća je 27.2.2016.godine u 20,00 sati u programu TV “Smart” Tešanj.

2. Materijale za sjednicu Općinskog vijeća možete pogledati ovdje

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.