Prijava
Utorak 2.6.2020
Događaji:
Pretraga

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12),

 

S A Z I V A M

 

39. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 31.03.2016. godine (četvrtak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12) za 39. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 38. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana “Poslovna zona Glinište” Općina Tešanj,

 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2016. godini,

 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava udruženjima i fondacijama,

 4. Prijedlog Odluke o kupovini i prodaji zemljišta neposrednom pogodbom u Jelahu,

 5. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina radi oblikovanja parcela u Rosuljama,

 6. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za parcele broj: 5/4 i 5/26 u Poslovnoj zoni Bukva,

 7. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za parcelu broj: 5/30 u Poslovnoj zoni Bukva,

 8. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za parcele broj: 325/55 i 325/56 na Krndiji,

 9. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra – put,

 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za monitoring nad realizacijom Strategije razvoja Općine Tešanj,

 11. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za budžet i člana Statutarne komisije Općinskog vijeća Tešanj,

 12. Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu,

 13. Informacija o radu Zavoda za zapošljavanje - Biro Tešanj za 2015.godinu,

 14. Informacija o radu i funkcionisanju organa mjesnih zajednica u 2015. godinu.

 1. VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

1. Termin emitovanja snimka sjednice Općinskog vijeća je 02.04.2016.godine u 20,00 sati u programu TV “Smart” Tešanj.

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni ovdje

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.