Prijava
Utorak 2.6.2020
Događaji:
Pretraga

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12),

 

S A Z I V A M

 

40. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 06.05.2016. godine (petak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12) za 40. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 39. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Tešanj za 2015. godinu,

 2. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Tešanj za I (prvi) kvartal 2016. godine,

 3. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o kreditnom zaduženju Općine Tešanj za realizaciju kapitalnih projekata

 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana ''Poslovna zona Glinište'',

 5. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Regulacionog plana ''Poslovna zona Glinište'',

 6. Nacrt Odluke o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama za izvorište „Tešanjski kiseljak“ općina Tešanj,

 7. Informacija o organizovanju i funkcioniranju sistema zaštite i spašavanja i zaštite od požara na području općine Tešanj za 2015. godinu,

 8. Informacija o zimskom održavanju lokalnih puteva na području općine Tešanj za sezonu 2015/2016. godina,

 9. Informacija o radu i poslovanju udruženja građana na području općine Tešanj za 2015.godinu.

 1. VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

1. Termin emitovanja snimka sjednice Općinskog vijeća je 07.05.2016.godine u 20,00 sati u programu TV “Smart” Tešanj.

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća možete pogledati ovdje

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.