Prijava
Ponedjeljak 1.6.2020
Događaji:
Pretraga

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14),

 

S A Z I V A M

 

10. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 27.07.2017. godine (četvrtak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14) za 10. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 9. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2017. godine,

 2. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Općine Tešanj za 2017. godinu,

 3. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Ugovor o pružanju javnih vodnih usluga,

 4. Nacrt zoning plana "Poslovna zona Glinište",

 5. Prijedlog Odluke o kupovini zemljišta u Jelahu,

 6. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine na lokalitetu zv. “Kiseljak”,

 7. Prijedlog Odluke o prenosu prava na nekretnini na Općinu Tešanj,

 8. Prijedlog Odluke o odobravanju prodaje nekretnina i o raspisivanju Javnog konkursa za nekretnine na lokalitetu u Mrkotiću

 9. Prijedlog Odluke o prodaji nekrentina kod obdaništa u Tešnju,

 10. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2017.godine,

 11. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2017. godine i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

1. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine:

http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice

2. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj:

- subota, 29.07.2017.godine u 21,00 sat i nedjelja, 30.07.2017.godine u 14,00 sati.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.