Prijava
Ponedjeljak 1.6.2020
Događaji:
Pretraga

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14),

 

S A Z I V A M

11. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 29.09.2017. godine (petak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14) za 11. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 10. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Regulacionog plana Glinište,

 2. Prijedlog Odluke o donošenju Programa razvoja zaštite i spašavanja  za  period 2017.- 2021.godina,

 3. Prijedlog  Odluke o stipendiranju redovnih studenata dodiplomskog stipendija (prvog ciklusa) u akademskoj  2017/2018. godini,

 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim administrativnim taksama i naknadama,

 5. Nacrt – Izmjene i dopune Urbanističkog  projekta „Tešanj-centar“,

 6. Prijedlog Rješenja o konačnom  imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj,

 7. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Opća Biblioteka Tešanj,

 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za promet nekretnina,

 9. Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu

 10. Informacija o završetku školske 2016/2017. godine i upisu učenika u  školsku 2017/2018. godinu u osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

 1. Uz materijale koji su na dnevnom redu dostavljemo:

 • Prijedlog Odluke kojom se odobrava, radi izgradnje trafo stanice, prodaja zemljišta u vlasništvu Općine Tešanj,

 • Prijedlog Odluke o o izmjeni i dopuni RP “Poslovna zona Bukva”,

 • Nacrt Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće Mekiški potok i Trebačka rijeka na području općine Tešanj,

 • Informaciju o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka Općinskog vijeća za period od 30.06. do 22.09.2017.godine.

 1. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine:

http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice

 1. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: 30.09.2017. u 21,00 sat i 01.10.2017.g. u 14,00 sati.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.