Prijava
Utorak 2.6.2020
Događaji:
Pretraga

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14),

 

S A Z I V A M

14. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati 28.12.2017. godine (četvrtak) sa početkom u 14:00 sati, u sali Općinskog vijeća Tešanj.

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14) za 14. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

  1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 13. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

  1. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja općine Tešanj 2018-2022,

  2. Prijedlog - Budžet općine Tešanj za 2018.godinu,

  3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta za 2018. godinu,

  4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj,

  5. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2018. godinu,

  6. Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće Mekiški potok i Trebačka rijeka na području općine Tešanj,

  7. Prijedlog Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama na području općine Tešanj,

  8. Prijedlog Odluke o prodaji parcele oznake k.p. br. 1897/3 za k.o. Trepče,

  9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja-licitacije u postupku prometa općinskim zemljištem.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

1. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice

2. Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka Općinskog vijeća za period od 27.11. do 20.12.2017.godine.

3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: subota, 30.12.2017.godine u 21,00 sat i nedjelja, 31.12.2017.godine u 14,00 sati.

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.