Prijava
Ponedjeljak 1.6.2020
Događaji:
Pretraga

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14),

 

S A Z I V A M

 

15. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 31.01.2018. godine (srijeda) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14) za 15. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 14. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj,

 2. Prijedlog Odluke o prodaji parcele oznake k.p. br. 1897/3 za k.o. Trepče,

 3. Prijedlog Odluke o usvajanju planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva,

 4. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Zoning plana “Poslovna zona Ljetinić” Tešanj,

 5. Izvještaj o realizaciji kapitalnih investicija za 2017. godinu,

 6. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija za budžetsku 2018.godinu (sa planom kandidovanih investicija za 2019 i 2020) 1+2,

 7. Prijedlog Odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene na području općine Tešanj za 2017. godinu,

 8. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period od 01.01. do 31.12.2017. godine,

 9. Izvještaj Općinskog načelnika za period od 01.01. do 31.12.2017. godine,

 10. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2017. godinu,

 11. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj za 2017.godinu,

 12. Informacija o stanju u poljoprivredi i realizaciji Programa novčanih poticaja u 2017. godini.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

1. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice

2. Materijal za 1.tačku dostavljen u materijalima za 14.sjednicu na kojoj je usvojen zaključak: “Da se nastavak pretresa i odlučivanja o Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj odloži za sljedeću sjednicu.” Rok za dostavu amandmana - do početka sjednice.

3. Rok za dostavu amandmana na ostale prijedloge dnevnog reda je ponedjeljak 29.01.2018.god.do 10,00 sati.

4. U prilogu dostavljamo: Informaciju o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka Općinskog vijeća od 20.12. do 31.12.2017.g.

5. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: - subota, 03.02.2018.godine u 21,00 sat i nedjelja, 04.02.2018.godine u 14,00 sati.

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.