Prijava
Ponedjeljak 1.6.2020
Događaji:
Pretraga

 

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12, 10/14 i 1/18),

 

S A Z I V A M
17. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 06.04.2018. godine (petak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14) za 17. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

A) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 16. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

D N E V N I R E D
1. Prijedlog Odluke o provođenju izmjene i dopune urbanističkog projekta „Tešanj-Centar“ Tešanj,
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2018. godini,
3. Prijedlog Odluke o uspostavljanju “Građanskog sata sa vijećnicima“,
4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za izbor i imenovanje članova radnih tijela Općinskog vijeća Tešanj,
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Kodeksa ponašanja vijećnika u Općinskom vijeću Tešanj,
6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju sportske dvorane Jelah,
7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za dodjelu koncesije na lokalitetu Trepče,
8. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put upisanog u k.o. Trepče,
9. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine radi oblikovanja parcele u Trepču,
10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zamjenu nekretnina u Ljetiniću,

11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prenos prava na nekretnini u Jelahu,
12. Prijedlog Odluke o odobravanju raspisivanja Javnog konkursa za parcelu broj: 527/3 u Zoning Planu „Glinište“ Tešanj.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:
1. Materijal za tačku 1.dostavljen u materijalima za 15.sjednicu, na kojoj je provedena rasprava i usvojen zaključak na osnovu čl.63 Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj, da se izjašnjavanje o Prijedlogu Odluke o provođenju izmjene i dopune urbanističkog projekta „Tešanj-Centar“ Tešanj odgađa za narednu sjednicu.
2. U materijalima dostavljamo: Informaciju o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 16.sjednici i Inicijativu za izmjenu Zakona o javno-privatnom partnerstvu.
2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/…/opinsk…/materijali-za-sjednice
3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: - subota, 07.04.2018 godine u 21,00 sat i nedjelja, 08.04.2018.godine u 14,00 sati.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.