Prijava
Ponedjeljak 25.5.2020
Događaji:
Pretraga

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 7/08, 1/12, 7/12, 10/14 i 1/18),

 

S A Z I V A M

 1. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u četvrtak 27.12.2018. godine s početkom u 13:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12, 10/14 i 1/18) za 24. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 23. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Budžeta Općine Tešanj za 2019. godinu,
 2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta za 2019. godinu,
 3. Prijedlog Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište “Bunar PEB - 1”,
 4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Metodologiju za formiranje cijena vodnih usluga,
 5. Informacija o rješavanju statusa vodne i kanalizacione infrastrukture Općine Tešanj,
 6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za dodjelu koncesije,
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama,
 8. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem,
 9. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Tešanj,
 10. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Tešanj za 2019.godinu,
 11. Prijelog Rješenja o imenovanju komisija Općinskog vijeća Tešanj,
 1. B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

 1. U materijalima se dostalja i Informacija o realizaciji akata koje je Vijeće usvojilo na 23. sjednici Općinskog vijeća.
 2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine:

http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice

 1. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj:

- subota, 29.12.2018.godine u 21,00 sat i nedjelja, 30.12.2018.godine u 14,00 sati.