Prijava
Utorak 14.7.2020
Događaji:
Pretraga

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

S A Z I V A M

 1. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u četvrtak 31.01.2019. godine s početkom u 13:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 25. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 24. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Odluke o uslovima za obavljanje poslova upravitelja,
 2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu rasporeda budžetskih i drugih sredstava za dugoročnu podršku realizaciji kapitalnih projekata,
 3. Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih ulaganja za 2018. godinu,
 4. Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja općine Tešanj za 2018.godinu,
 5. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2018. godinu,
 6. Izvještaj Općinskog načelnika za 2018. godinu,
 7. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2018. godinu,
 8. Informacija o stanju u poljoprivredi i realizaciji Programa novčanih poticaja u 2018. godini
 9. Prijedlog Odluke o davanju zemljišta u Bukvi na korištenje firmi "MADI" d.o.o. Tešanj,
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja - licitacije u postupku prometa općinskim zemljištem,
 11. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javno dobro-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta k.p. broj 1802/3, na lokalitetu zv.Ravne.

 

 1. B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

 1. Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 24. sjednici Općinskog vijeća.
 2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine:http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice
 3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj:  subota, 02.02.2019.godine u 21,00 sat i nedjelja, 03.02.2019.godine u 14,00 sati.

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

_________________________

Senad N. Subašić, dipl.oec.