Prijava
Subota 4.7.2020
Događaji:
Pretraga

Nema slikeNastavak 8. sjednice Općinskog vijeća Tešanj će se održati 29.06.2009. godine (PONEDJELJAK), sa početkom u 14,00 sati, u sali Općinskog vijeća Tešanj.Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 7/08),


S A Z I V A M
nastavak 8. sjednice Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 29

.06.2009. godine (PONEDJELJAK), sa početkom u 14,00 sati, u sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 7/08) za nastavak 8. sjednice Općinskog vijeća predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1.Prijedlog Odluke o usvajanju Nacrta regulacionog plana „Poslovna zona Glinište“ općine Tešanj i upućivanju istog u javnu raspravu;
2.Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Tešanj za 2008. godinu;
3.Prijedlog Odluke o ustupanju na korištenje nekretnina JU Centar za socijalni rad Tešanj;
4.Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku (maline);
5.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na zaključenje Ugovora Sindikat);
6.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na zaključenje Ugovora – Gradina;
7.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama;
8.Nacrt Odluke o organizaciji sigurnosti saobraćaja na području općine Tešanj;
9.Prijedlog Rješenja o dodjeli zemljišta "Musala";
10.Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na odredbe Ugovora "Musala“;
11.Izvještaj o radu i poslovanju JP „Rad“ Tešanj za 2008. godinu;
12.Informacija o poslovanju javnih ustanova na području općine Tešanj u 2008. godini (materijali dostavljeni uz saziv za 6. sjednicu Vijeća);
13.Prijedlog Odluke o davanju zemljišta na korištenje MZ Bukva radi uređenja igrališta;
14.Prijedlog Rješenja o dodjeli "Peradarstvo -Putešić" djl u stečaju;
15.Prijedlog Rješenja o dodjeli Bašić Zijad i Saliha;
16.Prijedlog Rješenja o dodjeli Dizdarević Mujo i drugi;
17.Prijedlog Rješenja o dodjeli Sarić Mustafa.


PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
Vedran Kaser, dipl. ing. inf. teh.