Prijava
Subota 4.4.2020
Događaji:
Pretraga

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

 

S A Z I V A M

 1. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u srijedu 27.03.2019. godine s početkom u 13:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 27. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 26. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2019.godini,
 2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prenos prava na nekretnini radi izgradnje ambulante u Miljanovcima,
 3. Prijedlog Odluke o odobravanju kreditnog zaduženja JP Toplana d.d. Tešanj i davanju garancije Općine za kreditno zaduženje kod Razvojne banke Federacije BiH
 4. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put označenog kao k.č.broj: 1176/3  k.o. Mekiš i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom za izgradnju trafo stanice u Dobropolju,
 5. Prijedlog Rješenja o imenovanju komisija Općinskog vijeća Tešanj,
 6. Informacija o radu Zavoda za zapošljavanje - Biro Tešanj za 2018.godinu,
 7. Informacija o radu i funkcionisanju organa mjesnih zajednica u 2018 godine,
 8. Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju i uklanjanju NUS-a u 2018. godini na području općine Tešanj,
 9. Saglasnost za kupovinu i zamjenu zemljišta u Jelahu za potrebe izgradnje puta od Đonlagić Derviša.

 

 1. B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

 1. Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 26. sjednici Općinskog vijeća.
 2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice
 1. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: - subota, 30.03.2019.godine u 21,00 sat i nedjelja, 31.03.2019.godine u 14,00 sati.

 

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

_________________________

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

 

S A Z I V A M

 1. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u četvrtak 28.02.2019. godine s početkom u 13:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 26. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 25. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zagrijavanju Tešnja daljinskim grijanjem i uslovima za isporuku i preuzimanje toplotne energije,
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju plana kapitalnih investicija za 2019.godinu,
 3. Prijedlog Odluke kojom se utvrđuje da je od javnog interesa izgradnja sportsko rekreacionog centra u Orašje Planjama, općina Tešanj,
 4. Prijedlog Odluke o davanju zemljišta u Bukvi na korištenje firmi "MADI" d.o.o. Tešanj,
 5. Prijedlog Odluke kojom se odobrava prodaja i raspisivanje Javnog konkursa za parcelu broj 5/35 u Poslovnoj zoni Bukva,
 6. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.p. broj: 1128/18 k.o. Miljanovci Donji neposrednom pogodbom,
 7. Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi,
 8. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2019. godine i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj,
 9. Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2018.godinu.

 

 

 1. B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

 1. Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 25. sjednici Općinskog vijeća.
 2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice
 1. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: - subota, 02.03.2019.godine u 21,00 sat i nedjelja, 03.03.2019.godine u 14,00 sati.

 

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

_________________________

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

S A Z I V A M

 1. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u četvrtak 31.01.2019. godine s početkom u 13:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 25. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 24. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Odluke o uslovima za obavljanje poslova upravitelja,
 2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu rasporeda budžetskih i drugih sredstava za dugoročnu podršku realizaciji kapitalnih projekata,
 3. Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih ulaganja za 2018. godinu,
 4. Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja općine Tešanj za 2018.godinu,
 5. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2018. godinu,
 6. Izvještaj Općinskog načelnika za 2018. godinu,
 7. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2018. godinu,
 8. Informacija o stanju u poljoprivredi i realizaciji Programa novčanih poticaja u 2018. godini
 9. Prijedlog Odluke o davanju zemljišta u Bukvi na korištenje firmi "MADI" d.o.o. Tešanj,
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja - licitacije u postupku prometa općinskim zemljištem,
 11. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javno dobro-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta k.p. broj 1802/3, na lokalitetu zv.Ravne.

 

 1. B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

 1. Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 24. sjednici Općinskog vijeća.
 2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine:http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice
 3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj:  subota, 02.02.2019.godine u 21,00 sat i nedjelja, 03.02.2019.godine u 14,00 sati.

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

_________________________

Senad N. Subašić, dipl.oec.

 

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 7/08, 1/12, 7/12, 10/14 i 1/18),

 

S A Z I V A M

 1. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u četvrtak 27.12.2018. godine s početkom u 13:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12, 10/14 i 1/18) za 24. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 23. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Budžeta Općine Tešanj za 2019. godinu,
 2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta za 2019. godinu,
 3. Prijedlog Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište “Bunar PEB - 1”,
 4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Metodologiju za formiranje cijena vodnih usluga,
 5. Informacija o rješavanju statusa vodne i kanalizacione infrastrukture Općine Tešanj,
 6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za dodjelu koncesije,
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama,
 8. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem,
 9. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Tešanj,
 10. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Tešanj za 2019.godinu,
 11. Prijelog Rješenja o imenovanju komisija Općinskog vijeća Tešanj,
 1. B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

 1. U materijalima se dostalja i Informacija o realizaciji akata koje je Vijeće usvojilo na 23. sjednici Općinskog vijeća.
 2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine:

http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice

 1. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj:

- subota, 29.12.2018.godine u 21,00 sat i nedjelja, 30.12.2018.godine u 14,00 sati.

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 7/08, 1/12, 7/12, 10/14 i 1/18),

 

S A Z I V A M

 1. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u petak 30.11.2018. godine s početkom u 13:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12, 10/14 i 1/18) za 23. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 22. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana općine Tešanj za period 2020-2030,
 2. Nacrt Zoning plana “Poslovna zona Ljetinić” Tešanj,
 3. Nacrt Odluke o uslovima za obavljanje poslova upravitelja,
 4. Prijedlog Odluke o raspuštanju organa Mjesne zajednice Bobare, Drinčići, Blaževci i imenovanju povjerenika,
 5. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.č. broj:1117/3 k.o. Novo Selo radi oblikovanja parcele,
 6. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u Cerovcu radi oblikovanja parcele, k.p. broj: 1222/2 k.o. Jevadžije,
 7. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u Cerovcu radi oblikovanja parcele, k.p. broj: 1222/3 k.o. Jevadžije,
 8. Informacija o održavanju putne infrastrukture na prostoru općine Tešanj,
 9. Informacija o zakupu općinskih nekretnina i prometu zemljišta u kojem je Općina jedan od učesnika prometa
 10. Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj za 2018.godinu,
 11. Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj - položaj građana u socijalnoj potrebi i položaj djece i omladine sa posebnim potrebama,

 

U materijalima će biti dostavljeno:

 • Informacija o efektima Odluke o javnom redu i miru (Zaključak sa 21.sjednice),
 • Informacija po Zaključku sa 22 sjednice (odgođeno izjašnjavanje) koje se odnosi na Prijedlog Odluke o ukidanju statusa Javnog dobra-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.p. broj: 195/2 k.o. Rosulje neposrednom pogodbom i
 • Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 22. sjednici Općinskog vijeća.
 1. B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

 1. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice
 1. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: - subota, 01.12.2018.godine u 21,00 sat i nedjelja, 02.12.2018.godine u 14,00 sati.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.