Prijava
Srijeda 8.7.2020
Događaji:
Pretraga

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

 

S A Z I V A M

 1. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u (srijedu) 03.07.2019. godine s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 30. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 28. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
 2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 29. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Odluke o prestanku ispunjavanju uslova pripadanja čestica Javnom vodnom/putnom dobru i uknjižbi u korist Općine Tešanj,
 2. Prijedlog Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Tešanj,
 3. Prijedlog Odluke kojom se odobrava prodaja o raspisivanje Javnog konkursa za parcelu broj: 1410/3 za k.o. Medakovo,
 4. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u Kraševu neposrednom pogodbom,                                                      
 5. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta na lokalitetu Ljetinića,
 6. Izvještaj o procijenjenoj šteti uzrokovanoj poplavom u periodu 13-28.05.2019.godine,
 7. Informacija o realizaciji Projekta Sportske dvorane u Jelahu,
 8. Informacija o realizaciji projekta prečišćavanja i odvodnje otpadnih voda WATSAN,
 1. C) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

 1. Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 28. i 29. sjednici Općinskog vijeća.
 2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice
 3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: - subota, 06.07.2019.godine u 21,00 sat i nedjelja, 07.07.2019.godine u 14,00 sati.

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

_________________________

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18),

 

S A Z I V A M

 1. (tematsku) sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 31.05.2019. godine (petak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 29. (tematsku) sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

D N E V N I R E D

 1. Izvještaj o radu i poslovanju JP “Rad” d.d. Tešanj za 2018. godinu ,
 2. Izvještaj o radu i poslovanju JP “Toplana” d.d. Tešanj za 2018. godinu,
 3. Izvještaj o radu i poslovanju Agencije za razvoj općine Tešanj TRA d.o.o. za 2018. godinu,
 4. Informacija o poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj u 2018. godini:
  1. JU Opća Biblioteka Tešanj,
  2. JU Centar za socijalni rad Tešanj,
  3. JZU Apoteka “Tefarm” Tešanj,
  4. JZU Opća bolnica Tešanj,
  5. JU Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj,
  6. JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović Izo” Tešanj,
  7. JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj,
  8. JU Muzej Tešanj.

 

Napomena:

 1. 1. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice
 1. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj:  01.06.2019.godine (subota) u 21,00 sat i 02.06.2019.godine (nedjelja) u 14,00 sati.

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

____________________

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

 

S A Z I V A M

 1. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u (ponedjeljak) 29.04.2019. godine s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 28. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 26. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
 2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 27. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

D N E V N I R E D

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2018. godinu
 2. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I kvartal 2019. godine
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana općine Tešanj,
 4. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi,
 5. Prijedlog Odluke o određivanju vrijednosti boda za obračun komunalne naknade za 2019. godinu,
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju raspisivanja Javnog konkursa za parcelu 288/3 u Ljetiniću,
 7. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom u Medakovu,
 8. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Općinske izborne komisije,
 9. Informacija o radu i poslovanju udruženja građana na području općine Tešanj za 2018.godinu,
 10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o nazivima i označavanju ulica, trgova, i označavanju objekata brojevima na području Općine Tešanj.

 

 1. C) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

 1. Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 27. sjednici Općinskog vijeća.
 2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice
 3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: - subota, 04.05.2019.godine u 21,00 sat i nedjelja, 05.05.2019.godine u 14,00 sati.

 

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

_________________________

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

 

S A Z I V A M

 1. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u srijedu 27.03.2019. godine s početkom u 13:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 27. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 26. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2019.godini,
 2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prenos prava na nekretnini radi izgradnje ambulante u Miljanovcima,
 3. Prijedlog Odluke o odobravanju kreditnog zaduženja JP Toplana d.d. Tešanj i davanju garancije Općine za kreditno zaduženje kod Razvojne banke Federacije BiH
 4. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put označenog kao k.č.broj: 1176/3  k.o. Mekiš i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom za izgradnju trafo stanice u Dobropolju,
 5. Prijedlog Rješenja o imenovanju komisija Općinskog vijeća Tešanj,
 6. Informacija o radu Zavoda za zapošljavanje - Biro Tešanj za 2018.godinu,
 7. Informacija o radu i funkcionisanju organa mjesnih zajednica u 2018 godine,
 8. Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju i uklanjanju NUS-a u 2018. godini na području općine Tešanj,
 9. Saglasnost za kupovinu i zamjenu zemljišta u Jelahu za potrebe izgradnje puta od Đonlagić Derviša.

 

 1. B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

 1. Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 26. sjednici Općinskog vijeća.
 2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice
 1. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: - subota, 30.03.2019.godine u 21,00 sat i nedjelja, 31.03.2019.godine u 14,00 sati.

 

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

_________________________

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

 

S A Z I V A M

 1. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u četvrtak 28.02.2019. godine s početkom u 13:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 26. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 25. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zagrijavanju Tešnja daljinskim grijanjem i uslovima za isporuku i preuzimanje toplotne energije,
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju plana kapitalnih investicija za 2019.godinu,
 3. Prijedlog Odluke kojom se utvrđuje da je od javnog interesa izgradnja sportsko rekreacionog centra u Orašje Planjama, općina Tešanj,
 4. Prijedlog Odluke o davanju zemljišta u Bukvi na korištenje firmi "MADI" d.o.o. Tešanj,
 5. Prijedlog Odluke kojom se odobrava prodaja i raspisivanje Javnog konkursa za parcelu broj 5/35 u Poslovnoj zoni Bukva,
 6. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.p. broj: 1128/18 k.o. Miljanovci Donji neposrednom pogodbom,
 7. Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi,
 8. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2019. godine i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj,
 9. Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2018.godinu.

 

 

 1. B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

 1. Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 25. sjednici Općinskog vijeća.
 2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice
 1. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: - subota, 02.03.2019.godine u 21,00 sat i nedjelja, 03.03.2019.godine u 14,00 sati.

 

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

_________________________

Senad N. Subašić, dipl.oec.