Prijava
Nedjelja 5.7.2020
Događaji:
Pretraga

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

S A Z I V A M

 1. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u četvrtak 31.01.2019. godine s početkom u 13:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 25. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 24. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Odluke o uslovima za obavljanje poslova upravitelja,
 2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu rasporeda budžetskih i drugih sredstava za dugoročnu podršku realizaciji kapitalnih projekata,
 3. Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih ulaganja za 2018. godinu,
 4. Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja općine Tešanj za 2018.godinu,
 5. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2018. godinu,
 6. Izvještaj Općinskog načelnika za 2018. godinu,
 7. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2018. godinu,
 8. Informacija o stanju u poljoprivredi i realizaciji Programa novčanih poticaja u 2018. godini
 9. Prijedlog Odluke o davanju zemljišta u Bukvi na korištenje firmi "MADI" d.o.o. Tešanj,
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja - licitacije u postupku prometa općinskim zemljištem,
 11. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javno dobro-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta k.p. broj 1802/3, na lokalitetu zv.Ravne.

 

 1. B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

 1. Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 24. sjednici Općinskog vijeća.
 2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine:http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice
 3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj:  subota, 02.02.2019.godine u 21,00 sat i nedjelja, 03.02.2019.godine u 14,00 sati.

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

_________________________

Senad N. Subašić, dipl.oec.

 

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 7/08, 1/12, 7/12, 10/14 i 1/18),

 

S A Z I V A M

 1. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u četvrtak 27.12.2018. godine s početkom u 13:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12, 10/14 i 1/18) za 24. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 23. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Budžeta Općine Tešanj za 2019. godinu,
 2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta za 2019. godinu,
 3. Prijedlog Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište “Bunar PEB - 1”,
 4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Metodologiju za formiranje cijena vodnih usluga,
 5. Informacija o rješavanju statusa vodne i kanalizacione infrastrukture Općine Tešanj,
 6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za dodjelu koncesije,
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama,
 8. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem,
 9. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Tešanj,
 10. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Tešanj za 2019.godinu,
 11. Prijelog Rješenja o imenovanju komisija Općinskog vijeća Tešanj,
 1. B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

 1. U materijalima se dostalja i Informacija o realizaciji akata koje je Vijeće usvojilo na 23. sjednici Općinskog vijeća.
 2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine:

http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice

 1. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj:

- subota, 29.12.2018.godine u 21,00 sat i nedjelja, 30.12.2018.godine u 14,00 sati.

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 7/08, 1/12, 7/12, 10/14 i 1/18),

 

S A Z I V A M

 1. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u petak 30.11.2018. godine s početkom u 13:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12, 10/14 i 1/18) za 23. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 22. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana općine Tešanj za period 2020-2030,
 2. Nacrt Zoning plana “Poslovna zona Ljetinić” Tešanj,
 3. Nacrt Odluke o uslovima za obavljanje poslova upravitelja,
 4. Prijedlog Odluke o raspuštanju organa Mjesne zajednice Bobare, Drinčići, Blaževci i imenovanju povjerenika,
 5. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.č. broj:1117/3 k.o. Novo Selo radi oblikovanja parcele,
 6. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u Cerovcu radi oblikovanja parcele, k.p. broj: 1222/2 k.o. Jevadžije,
 7. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u Cerovcu radi oblikovanja parcele, k.p. broj: 1222/3 k.o. Jevadžije,
 8. Informacija o održavanju putne infrastrukture na prostoru općine Tešanj,
 9. Informacija o zakupu općinskih nekretnina i prometu zemljišta u kojem je Općina jedan od učesnika prometa
 10. Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj za 2018.godinu,
 11. Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj - položaj građana u socijalnoj potrebi i položaj djece i omladine sa posebnim potrebama,

 

U materijalima će biti dostavljeno:

 • Informacija o efektima Odluke o javnom redu i miru (Zaključak sa 21.sjednice),
 • Informacija po Zaključku sa 22 sjednice (odgođeno izjašnjavanje) koje se odnosi na Prijedlog Odluke o ukidanju statusa Javnog dobra-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.p. broj: 195/2 k.o. Rosulje neposrednom pogodbom i
 • Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 22. sjednici Općinskog vijeća.
 1. B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

 1. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice
 1. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: - subota, 01.12.2018.godine u 21,00 sat i nedjelja, 02.12.2018.godine u 14,00 sati.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

 

 

 

 

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 7/08, 1/12, 7/12, 10/14 i 1/18),

 

S A Z I V A M

 

22. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 25.10.2018. godine (četvrtak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12, 10/14 i 1/18) za 22. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 21. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za period januar-septembar 2018.godine,

2. Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2019. godinu,

3. Prijedlog Odluke o stipendiranju redovnih studenata dodiplomskog studija (prvog ciklusa) u akademskoj 2018/2019. godinu,

4. Prijedlog Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama izvorišta „Princes“ u Oraš Planjama,

5. Nacrt Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište „Bunar PEB 1“ općina Tešanj,

6. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa Javnog dobra-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.p. broj: 195/2 k.o. Rosulje neposrednom pogodbom,

7. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.p.broj: 5/33 k.o. Novo Selo neposrednom pogodbom,

8. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.p. broj:84/3 k.o. Tešanj I, radi oblikovanja parcele,

9. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.p. broj:84/1 k.o. Tešanj I, radi oblikovanja parcele,

10. Izvještaj o procijenjenoj šteti uzrokovanoj poplavom u periodu 01/02.08.2018.godine,

11. Izvještaj Komisije za primjenu Kodeksa ponašanja vijećnika u Općinskom vijeću Tešanj,

12. Informacija o završetku školske 2017/2018. godine i upisu učenika u školsku 2018/2019. godinu u osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj.

 

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

1. U materijalima dostavljamo: Informaciju o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 21.sjednici Općinskog vijeća.

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice

3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: - subota, 27.10.2018 godine u 21,00 sat i nedjelja, 28.10.2018.godine u 14,00 sati.

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12, 10/14 i 1/18),

 

S A Z I V A M

 

21. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 26.07.2018. godine (četvrtak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14) za 21. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 19. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 20. (tematske) SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

Nacrt Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište prirodne mineralne vode „Princess“ Oraš Planje, općina Tešanj,

Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2018.godine,

Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period od 01.01. do 30.06.2018.godine,

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnom redu i miru,

Prijedlog Odluke o realizaciji projekta vodosnabdijevanja „Vodovod Raduša i Jugozapad Tešanj“ Raduša,

Prijedlog Odluke o odobravanju prodaje i raspisivanje Javnog konkursa za k.p. br. 867/10 i k.p. br. 863/1 k.o Rosulje,

Prijedlog Odluke o ukidanju statusa Javnog dobra-put označenog kao k.p. broj: 1521/3, 1521/4 i 1521/5 k.o. Piljužići,

Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.č.broj: 1521/3, 1521/4 i 1521/5 k.o. Piljužići neposrednom pogodbom,

Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Muzej Tešanj,

Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2018. godine i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj.

 

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

1. U materijalima dostavljamo: Informaciju o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 19. i 20. sjednici Općinskog vijeća.

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice

3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: - subota, 28.07.2018 godine u 21,00 sat i nedjelja, 29.07.2018.godine u 14,00 sati.

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.