Prijava
Utorak 31.3.2020
Događaji:
Pretraga

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 7/08, 1/12, 7/12, 10/14 i 1/18),

 

S A Z I V A M

 

22. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 25.10.2018. godine (četvrtak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12, 10/14 i 1/18) za 22. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 21. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za period januar-septembar 2018.godine,

2. Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2019. godinu,

3. Prijedlog Odluke o stipendiranju redovnih studenata dodiplomskog studija (prvog ciklusa) u akademskoj 2018/2019. godinu,

4. Prijedlog Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama izvorišta „Princes“ u Oraš Planjama,

5. Nacrt Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište „Bunar PEB 1“ općina Tešanj,

6. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa Javnog dobra-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.p. broj: 195/2 k.o. Rosulje neposrednom pogodbom,

7. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.p.broj: 5/33 k.o. Novo Selo neposrednom pogodbom,

8. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.p. broj:84/3 k.o. Tešanj I, radi oblikovanja parcele,

9. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.p. broj:84/1 k.o. Tešanj I, radi oblikovanja parcele,

10. Izvještaj o procijenjenoj šteti uzrokovanoj poplavom u periodu 01/02.08.2018.godine,

11. Izvještaj Komisije za primjenu Kodeksa ponašanja vijećnika u Općinskom vijeću Tešanj,

12. Informacija o završetku školske 2017/2018. godine i upisu učenika u školsku 2018/2019. godinu u osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj.

 

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

1. U materijalima dostavljamo: Informaciju o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 21.sjednici Općinskog vijeća.

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice

3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: - subota, 27.10.2018 godine u 21,00 sat i nedjelja, 28.10.2018.godine u 14,00 sati.

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12, 10/14 i 1/18),

 

S A Z I V A M

 

21. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 26.07.2018. godine (četvrtak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14) za 21. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 19. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 20. (tematske) SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

Nacrt Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište prirodne mineralne vode „Princess“ Oraš Planje, općina Tešanj,

Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2018.godine,

Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period od 01.01. do 30.06.2018.godine,

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnom redu i miru,

Prijedlog Odluke o realizaciji projekta vodosnabdijevanja „Vodovod Raduša i Jugozapad Tešanj“ Raduša,

Prijedlog Odluke o odobravanju prodaje i raspisivanje Javnog konkursa za k.p. br. 867/10 i k.p. br. 863/1 k.o Rosulje,

Prijedlog Odluke o ukidanju statusa Javnog dobra-put označenog kao k.p. broj: 1521/3, 1521/4 i 1521/5 k.o. Piljužići,

Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.č.broj: 1521/3, 1521/4 i 1521/5 k.o. Piljužići neposrednom pogodbom,

Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Muzej Tešanj,

Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2018. godine i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj.

 

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

1. U materijalima dostavljamo: Informaciju o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 19. i 20. sjednici Općinskog vijeća.

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice

3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: - subota, 28.07.2018 godine u 21,00 sat i nedjelja, 29.07.2018.godine u 14,00 sati.

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18),

 

S A Z I V A M

20. (tematsku) sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 28.05.2018. godine (ponedjeljak) s početkom u 16:30 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 20. (tematsku) sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 

D N E V N I R E D

 1. Informacija o radu i poslovanju javnih preduzeća čiji je osnivač općina Tešanj za 2017. godinu:

  1. JP “Rad” Tešanj

  2. JP “Toplana” Tešanj,

  3. Agencija za razvoj općine Tešanj TRA doo

 1. Informacija o radu i poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj za 2017. godinu:

  1. JU Opća Biblioteka Tešanj,

  2. JU Centar za socijalni rad Tešanj,

  3. JZU Apoteka “Tefarm” Tešanj,

  4. JZU Opća bolnica Tešanj,

  5. JU Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj,

  6. JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović Izo” Tešanj,

  7. JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj,

  8. JU Muzej Tešanj.

Napomena:

1. Prije početka sjednice planirana Radionica - MEG Projekat, za vijećnike i predstavnike JP "Rad" Tešanj, od 15,00 do 16,30 sati.

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća i materijali za Radionicu MEG su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice

3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj:  02.06.2018.godine (subota) u 21,00 sat i 03.06.2018.godine (nedjelja) u 14,00 sati.

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12, 10/14 i 1/18),

 

S A Z I V A M

19. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 14.05.2018. godine (ponedjeljak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14) za 19. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 17. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 18. (tematske) SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Općine Tešanj za 2018. godinu,

Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Tešanj za 2017. godinu,

Izvještaj o izvršenju Budžeta za I (prvi) kvartal 2018. godine,

Prijedlog Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Kraševo, općina Tešanj,

Prijedlog Odluke o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama za izvorišta na lokalitetu “Cerik” Karadaglije,

Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za parcele broj 1616/10 u Medakovu,

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju i provođenju Zoning plana „Poslovna zona Glinište“ Tešanj,

Nacrt Odluke o provođenju Zoning plana ''Tešanjka'',

Informacija o međuopćinskom Sporazumu o usaglašenim mjerama za usklađivanje Prostornih planova općine Usora i Tešanj,

Informacija o radu mjesnih zajednica za 2017. godinu,

Informacija o organizovanju i funkcioniranju sistema zaštite i spašavanja i zaštite od požara na području općine Tešanj za 2017.godinu,

Informacija o radu udruženja građana u općini Tešanj za 2017. godinu.

 

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

1. U materijalima dostavljamo: Informaciju o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 17. i 18. sjednici Općinskog vijeća.

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice

3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj:- subota, 19.05.2018 godine u 21,00 sat i nedjelja, 20.05.2018.godine u 14,00 sati.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

 

 

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12, 10/14 i 1/18)

 

S A Z I V A M

 

18. (tematsku) sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 13.04.2018. godine (petak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14 i 1/18) za 18. tematsku sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 

D N E V N I R E D

 1. Informacija o ostvarivanju prava boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu,

 2. Izjašnjavanje Općinskog vijeća Tešanj o prijedlogu zaključaka podnosioca inicijative za tematsku sjednicu.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.