Prijava
Ponedjeljak 30.3.2020
Događaji:
Pretraga

 

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12, 10/14 i 1/18),

 

S A Z I V A M
17. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 06.04.2018. godine (petak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14) za 17. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

A) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 16. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

D N E V N I R E D
1. Prijedlog Odluke o provođenju izmjene i dopune urbanističkog projekta „Tešanj-Centar“ Tešanj,
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2018. godini,
3. Prijedlog Odluke o uspostavljanju “Građanskog sata sa vijećnicima“,
4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za izbor i imenovanje članova radnih tijela Općinskog vijeća Tešanj,
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Kodeksa ponašanja vijećnika u Općinskom vijeću Tešanj,
6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju sportske dvorane Jelah,
7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za dodjelu koncesije na lokalitetu Trepče,
8. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put upisanog u k.o. Trepče,
9. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine radi oblikovanja parcele u Trepču,
10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zamjenu nekretnina u Ljetiniću,

11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prenos prava na nekretnini u Jelahu,
12. Prijedlog Odluke o odobravanju raspisivanja Javnog konkursa za parcelu broj: 527/3 u Zoning Planu „Glinište“ Tešanj.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:
1. Materijal za tačku 1.dostavljen u materijalima za 15.sjednicu, na kojoj je provedena rasprava i usvojen zaključak na osnovu čl.63 Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj, da se izjašnjavanje o Prijedlogu Odluke o provođenju izmjene i dopune urbanističkog projekta „Tešanj-Centar“ Tešanj odgađa za narednu sjednicu.
2. U materijalima dostavljamo: Informaciju o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 16.sjednici i Inicijativu za izmjenu Zakona o javno-privatnom partnerstvu.
2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/…/opinsk…/materijali-za-sjednice
3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: - subota, 07.04.2018 godine u 21,00 sat i nedjelja, 08.04.2018.godine u 14,00 sati.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12, 10/14 i 1/18),

 

S A Z I V A M

 

16. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 28 .02.2018. godine (srijeda) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14) za 16. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 15. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

1.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za dodjelu koncesije,

2.Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put i Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine radi oblikovanja parcele u Miljanovcima,

3.Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-puta i Prijedlog Odluke neposrednom pogodbom zv“Gobelja“,

4.Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodobom zv. “Ošljak”,

5.Prijedlog Odluke o provođenju izmjene i dopune urbanističkog projekta „Tešanj-Centar“ Tešanj,

6.Nacrt Odluke o uspostavljanju “Građanskog sata sa vijećnicima“,

7.Nacrt Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište “Kraševo”, općina Tešanj

8.Nacrt Odluke o o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama za izvorišta na lokalitetu “Cerik” Karadaglije, općinaTešanj,

9.Informacija o realizaciji Strategije općine Tešanj u 2017.godini,

10.Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju i uklanjanju NUS-a u 2017. godini na području općine Tešanj,

11.Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2017.godinu,

12.Informacija o radu Zavoda za zapošljavanje - Biro Tešanj za 2017.godinu,

13.Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Kolegija Općinskog vijeća Tešanj,

14.Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje.

 

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

1. U materijalima dostavljamo:

- Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama i

- Informaciju o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Općinsko vijeće usvojilo na 15.sjednici

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice

3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: - subota, 03.03.2018.godine u 21,00 sat i nedjelja, 04.03.2018.godine u 14,00 sati.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14),

 

S A Z I V A M

 

15. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 31.01.2018. godine (srijeda) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14) za 15. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 14. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj,

 2. Prijedlog Odluke o prodaji parcele oznake k.p. br. 1897/3 za k.o. Trepče,

 3. Prijedlog Odluke o usvajanju planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva,

 4. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Zoning plana “Poslovna zona Ljetinić” Tešanj,

 5. Izvještaj o realizaciji kapitalnih investicija za 2017. godinu,

 6. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija za budžetsku 2018.godinu (sa planom kandidovanih investicija za 2019 i 2020) 1+2,

 7. Prijedlog Odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene na području općine Tešanj za 2017. godinu,

 8. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period od 01.01. do 31.12.2017. godine,

 9. Izvještaj Općinskog načelnika za period od 01.01. do 31.12.2017. godine,

 10. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2017. godinu,

 11. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj za 2017.godinu,

 12. Informacija o stanju u poljoprivredi i realizaciji Programa novčanih poticaja u 2017. godini.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

1. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice

2. Materijal za 1.tačku dostavljen u materijalima za 14.sjednicu na kojoj je usvojen zaključak: “Da se nastavak pretresa i odlučivanja o Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj odloži za sljedeću sjednicu.” Rok za dostavu amandmana - do početka sjednice.

3. Rok za dostavu amandmana na ostale prijedloge dnevnog reda je ponedjeljak 29.01.2018.god.do 10,00 sati.

4. U prilogu dostavljamo: Informaciju o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka Općinskog vijeća od 20.12. do 31.12.2017.g.

5. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: - subota, 03.02.2018.godine u 21,00 sat i nedjelja, 04.02.2018.godine u 14,00 sati.

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14),

 

S A Z I V A M

14. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati 28.12.2017. godine (četvrtak) sa početkom u 14:00 sati, u sali Općinskog vijeća Tešanj.

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14) za 14. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 13. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja općine Tešanj 2018-2022,

 2. Prijedlog - Budžet općine Tešanj za 2018.godinu,

 3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta za 2018. godinu,

 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj,

 5. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2018. godinu,

 6. Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće Mekiški potok i Trebačka rijeka na području općine Tešanj,

 7. Prijedlog Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama na području općine Tešanj,

 8. Prijedlog Odluke o prodaji parcele oznake k.p. br. 1897/3 za k.o. Trepče,

 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja-licitacije u postupku prometa općinskim zemljištem.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

1. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice

2. Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka Općinskog vijeća za period od 27.11. do 20.12.2017.godine.

3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: subota, 30.12.2017.godine u 21,00 sat i nedjelja, 31.12.2017.godine u 14,00 sati.

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14),

 

S A Z I V A M

 

13. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 30.11.2017. godine (četvrtak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14) za 13. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 12. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj,

 2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja,

 3. Prijedlog Odluke o potvrđivanju liste najboljih kandidata za Nadzorni odbor JP “Toplana” d.d. Tešanj,

 4. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put,

 5. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina radi oblikovanja građevinskih parcela,

 6. Prijedlog Odluke prodaji parcele oznake k.p.br. 469/5 za K.O. Tešanj I,

 7. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra-puta zv. "Rosulja",

 8. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodobom zv. “Rosulja”,

 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju izmjena i dopuna Prostornog plana općine Tešanj,

 10. Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj za 2017.godinu,

 11. Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj - položaj građana u socijalnoj potrebi i položaj djece i omladine sa posebnim potrebama,

 12. Informacija o zakupu općinskih nekretnina i prometu zemljišta u kojem je Općina jedan od učesnika prometa

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

1. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine:

http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice

3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj:

- subota,02.12.2017.godine u 21,00 sat i nedjelja, 03.12.2017.godine u 14,00 sati.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.