Prijava
Petak 3.7.2020
Događaji:
Pretraga

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18),

 

S A Z I V A M

20. (tematsku) sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 28.05.2018. godine (ponedjeljak) s početkom u 16:30 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 20. (tematsku) sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 

D N E V N I R E D

 1. Informacija o radu i poslovanju javnih preduzeća čiji je osnivač općina Tešanj za 2017. godinu:

  1. JP “Rad” Tešanj

  2. JP “Toplana” Tešanj,

  3. Agencija za razvoj općine Tešanj TRA doo

 1. Informacija o radu i poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj za 2017. godinu:

  1. JU Opća Biblioteka Tešanj,

  2. JU Centar za socijalni rad Tešanj,

  3. JZU Apoteka “Tefarm” Tešanj,

  4. JZU Opća bolnica Tešanj,

  5. JU Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj,

  6. JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović Izo” Tešanj,

  7. JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj,

  8. JU Muzej Tešanj.

Napomena:

1. Prije početka sjednice planirana Radionica - MEG Projekat, za vijećnike i predstavnike JP "Rad" Tešanj, od 15,00 do 16,30 sati.

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća i materijali za Radionicu MEG su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice

3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj:  02.06.2018.godine (subota) u 21,00 sat i 03.06.2018.godine (nedjelja) u 14,00 sati.

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12, 10/14 i 1/18),

 

S A Z I V A M

19. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 14.05.2018. godine (ponedjeljak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14) za 19. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 17. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 18. (tematske) SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Općine Tešanj za 2018. godinu,

Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Tešanj za 2017. godinu,

Izvještaj o izvršenju Budžeta za I (prvi) kvartal 2018. godine,

Prijedlog Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Kraševo, općina Tešanj,

Prijedlog Odluke o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama za izvorišta na lokalitetu “Cerik” Karadaglije,

Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za parcele broj 1616/10 u Medakovu,

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju i provođenju Zoning plana „Poslovna zona Glinište“ Tešanj,

Nacrt Odluke o provođenju Zoning plana ''Tešanjka'',

Informacija o međuopćinskom Sporazumu o usaglašenim mjerama za usklađivanje Prostornih planova općine Usora i Tešanj,

Informacija o radu mjesnih zajednica za 2017. godinu,

Informacija o organizovanju i funkcioniranju sistema zaštite i spašavanja i zaštite od požara na području općine Tešanj za 2017.godinu,

Informacija o radu udruženja građana u općini Tešanj za 2017. godinu.

 

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

1. U materijalima dostavljamo: Informaciju o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 17. i 18. sjednici Općinskog vijeća.

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice

3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj:- subota, 19.05.2018 godine u 21,00 sat i nedjelja, 20.05.2018.godine u 14,00 sati.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

 

 

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12, 10/14 i 1/18)

 

S A Z I V A M

 

18. (tematsku) sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 13.04.2018. godine (petak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14 i 1/18) za 18. tematsku sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 

D N E V N I R E D

 1. Informacija o ostvarivanju prava boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu,

 2. Izjašnjavanje Općinskog vijeća Tešanj o prijedlogu zaključaka podnosioca inicijative za tematsku sjednicu.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

 

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12, 10/14 i 1/18),

 

S A Z I V A M
17. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 06.04.2018. godine (petak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14) za 17. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

A) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 16. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

D N E V N I R E D
1. Prijedlog Odluke o provođenju izmjene i dopune urbanističkog projekta „Tešanj-Centar“ Tešanj,
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2018. godini,
3. Prijedlog Odluke o uspostavljanju “Građanskog sata sa vijećnicima“,
4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za izbor i imenovanje članova radnih tijela Općinskog vijeća Tešanj,
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Kodeksa ponašanja vijećnika u Općinskom vijeću Tešanj,
6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju sportske dvorane Jelah,
7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za dodjelu koncesije na lokalitetu Trepče,
8. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put upisanog u k.o. Trepče,
9. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine radi oblikovanja parcele u Trepču,
10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zamjenu nekretnina u Ljetiniću,

11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prenos prava na nekretnini u Jelahu,
12. Prijedlog Odluke o odobravanju raspisivanja Javnog konkursa za parcelu broj: 527/3 u Zoning Planu „Glinište“ Tešanj.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:
1. Materijal za tačku 1.dostavljen u materijalima za 15.sjednicu, na kojoj je provedena rasprava i usvojen zaključak na osnovu čl.63 Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj, da se izjašnjavanje o Prijedlogu Odluke o provođenju izmjene i dopune urbanističkog projekta „Tešanj-Centar“ Tešanj odgađa za narednu sjednicu.
2. U materijalima dostavljamo: Informaciju o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 16.sjednici i Inicijativu za izmjenu Zakona o javno-privatnom partnerstvu.
2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/…/opinsk…/materijali-za-sjednice
3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: - subota, 07.04.2018 godine u 21,00 sat i nedjelja, 08.04.2018.godine u 14,00 sati.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12, 10/14 i 1/18),

 

S A Z I V A M

 

16. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 28 .02.2018. godine (srijeda) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14) za 16. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 15. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

1.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za dodjelu koncesije,

2.Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put i Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine radi oblikovanja parcele u Miljanovcima,

3.Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-puta i Prijedlog Odluke neposrednom pogodbom zv“Gobelja“,

4.Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodobom zv. “Ošljak”,

5.Prijedlog Odluke o provođenju izmjene i dopune urbanističkog projekta „Tešanj-Centar“ Tešanj,

6.Nacrt Odluke o uspostavljanju “Građanskog sata sa vijećnicima“,

7.Nacrt Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište “Kraševo”, općina Tešanj

8.Nacrt Odluke o o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama za izvorišta na lokalitetu “Cerik” Karadaglije, općinaTešanj,

9.Informacija o realizaciji Strategije općine Tešanj u 2017.godini,

10.Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju i uklanjanju NUS-a u 2017. godini na području općine Tešanj,

11.Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2017.godinu,

12.Informacija o radu Zavoda za zapošljavanje - Biro Tešanj za 2017.godinu,

13.Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Kolegija Općinskog vijeća Tešanj,

14.Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje.

 

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

1. U materijalima dostavljamo:

- Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama i

- Informaciju o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Općinsko vijeće usvojilo na 15.sjednici

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice

3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: - subota, 03.03.2018.godine u 21,00 sat i nedjelja, 04.03.2018.godine u 14,00 sati.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.