Prijava
Srijeda 8.7.2020
Događaji:
Pretraga

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14),

 

S A Z I V A M

 

15. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 31.01.2018. godine (srijeda) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14) za 15. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 14. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj,

 2. Prijedlog Odluke o prodaji parcele oznake k.p. br. 1897/3 za k.o. Trepče,

 3. Prijedlog Odluke o usvajanju planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva,

 4. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Zoning plana “Poslovna zona Ljetinić” Tešanj,

 5. Izvještaj o realizaciji kapitalnih investicija za 2017. godinu,

 6. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija za budžetsku 2018.godinu (sa planom kandidovanih investicija za 2019 i 2020) 1+2,

 7. Prijedlog Odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene na području općine Tešanj za 2017. godinu,

 8. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period od 01.01. do 31.12.2017. godine,

 9. Izvještaj Općinskog načelnika za period od 01.01. do 31.12.2017. godine,

 10. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2017. godinu,

 11. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj za 2017.godinu,

 12. Informacija o stanju u poljoprivredi i realizaciji Programa novčanih poticaja u 2017. godini.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

1. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice

2. Materijal za 1.tačku dostavljen u materijalima za 14.sjednicu na kojoj je usvojen zaključak: “Da se nastavak pretresa i odlučivanja o Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj odloži za sljedeću sjednicu.” Rok za dostavu amandmana - do početka sjednice.

3. Rok za dostavu amandmana na ostale prijedloge dnevnog reda je ponedjeljak 29.01.2018.god.do 10,00 sati.

4. U prilogu dostavljamo: Informaciju o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka Općinskog vijeća od 20.12. do 31.12.2017.g.

5. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: - subota, 03.02.2018.godine u 21,00 sat i nedjelja, 04.02.2018.godine u 14,00 sati.

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14),

 

S A Z I V A M

14. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati 28.12.2017. godine (četvrtak) sa početkom u 14:00 sati, u sali Općinskog vijeća Tešanj.

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14) za 14. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 13. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja općine Tešanj 2018-2022,

 2. Prijedlog - Budžet općine Tešanj za 2018.godinu,

 3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta za 2018. godinu,

 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj,

 5. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2018. godinu,

 6. Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće Mekiški potok i Trebačka rijeka na području općine Tešanj,

 7. Prijedlog Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama na području općine Tešanj,

 8. Prijedlog Odluke o prodaji parcele oznake k.p. br. 1897/3 za k.o. Trepče,

 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja-licitacije u postupku prometa općinskim zemljištem.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

1. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice

2. Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka Općinskog vijeća za period od 27.11. do 20.12.2017.godine.

3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: subota, 30.12.2017.godine u 21,00 sat i nedjelja, 31.12.2017.godine u 14,00 sati.

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14),

 

S A Z I V A M

 

13. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 30.11.2017. godine (četvrtak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14) za 13. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 12. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj,

 2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja,

 3. Prijedlog Odluke o potvrđivanju liste najboljih kandidata za Nadzorni odbor JP “Toplana” d.d. Tešanj,

 4. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put,

 5. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina radi oblikovanja građevinskih parcela,

 6. Prijedlog Odluke prodaji parcele oznake k.p.br. 469/5 za K.O. Tešanj I,

 7. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra-puta zv. "Rosulja",

 8. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodobom zv. “Rosulja”,

 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju izmjena i dopuna Prostornog plana općine Tešanj,

 10. Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj za 2017.godinu,

 11. Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj - položaj građana u socijalnoj potrebi i položaj djece i omladine sa posebnim potrebama,

 12. Informacija o zakupu općinskih nekretnina i prometu zemljišta u kojem je Općina jedan od učesnika prometa

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

1. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine:

http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice

3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj:

- subota,02.12.2017.godine u 21,00 sat i nedjelja, 03.12.2017.godine u 14,00 sati.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14),

 

S A Z I V A M

 

12. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 31.10.2017. godine (utorak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14) za 12. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 11. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama  i dopunama Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu,

 2. Prijedlog Odluke o uspostavi Registra mjesnih zajednica na području općine Tešanj,

 3. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom-Trafo stanica u Rosuljama,

 4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prenos prava na nekretnini radi izgradnje ambulante u Piljužićima,

 5. Nacrt Strategije razvoja općine Tešanj 2018-2022,

 6. Nacrt Budžeta općine Tešanj za 2018.godinu,

 7. Nacrt Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće Mekiški potok i Trebačka rijeka na području općine Tešanj,

 8. Nacrt Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama na području općine Tešanj,

 9. Izvještaj o izvršenju Budžeta za period januar-septembar 2017.godine,

 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za promet nekretnina.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

1. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice

3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: - subota, 04.11.2017.godine u 21,00 sat i nedjelja 05.11.2017.godine u 14,00 sati.

 

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14),

 

S A Z I V A M

11. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 29.09.2017. godine (petak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14) za 11. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 10. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Regulacionog plana Glinište,

 2. Prijedlog Odluke o donošenju Programa razvoja zaštite i spašavanja  za  period 2017.- 2021.godina,

 3. Prijedlog  Odluke o stipendiranju redovnih studenata dodiplomskog stipendija (prvog ciklusa) u akademskoj  2017/2018. godini,

 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim administrativnim taksama i naknadama,

 5. Nacrt – Izmjene i dopune Urbanističkog  projekta „Tešanj-centar“,

 6. Prijedlog Rješenja o konačnom  imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj,

 7. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Opća Biblioteka Tešanj,

 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za promet nekretnina,

 9. Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu

 10. Informacija o završetku školske 2016/2017. godine i upisu učenika u  školsku 2017/2018. godinu u osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

 1. Uz materijale koji su na dnevnom redu dostavljemo:

 • Prijedlog Odluke kojom se odobrava, radi izgradnje trafo stanice, prodaja zemljišta u vlasništvu Općine Tešanj,

 • Prijedlog Odluke o o izmjeni i dopuni RP “Poslovna zona Bukva”,

 • Nacrt Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće Mekiški potok i Trebačka rijeka na području općine Tešanj,

 • Informaciju o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka Općinskog vijeća za period od 30.06. do 22.09.2017.godine.

 1. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine:

http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice

 1. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: 30.09.2017. u 21,00 sat i 01.10.2017.g. u 14,00 sati.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.