Prijava
Subota 4.4.2020
Događaji:
Pretraga

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14),

 

S A Z I V A M

 

7. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 27.04.2017. godine (četvrtak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14) za 7. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 6. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I (prvi) kvartal 2017. godine,

 2. Prijedlog Odluke o usvajanju planova potencijalnih projekata javno-privatnog pratnerstvo,

 3. Prijedlog Odluke o potvrđivanju liste najboljih kandidata za Nadzorni odbor JP RAD Tešanj

 4. Prijedlog Odluke o potvrđivanju liste najboljih kandidata za Nadzorni odbor JP TRA Tešanj

 5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o opisu granica, označavanju naseljenih mjesta, te numerisanju objekata u naseljenim mjestima na području Općine Tešanj,

 6. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjene i dopune Urbanističkog projekta "Tešanj-Centar" Tešanj,

 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Razvojnog tima za izradu Strategije razvoja općine Tešanj za period 2018-2022,

 8. Nacrt Odluke o raspolaganju nekretninama Općine Tešanj koje su u evidenciji o zemljištu upisane na Mjesne zajednice,

 9. Informacija o radu i funkcionisanju organa mjesnih zajednica za 2016. godinu,

 10. Informacija o radu i poslovanju udruženja građana na području općine Tešanj za 2016. godinu,

 11. Informacija o zimskom održavanju cesta na području općine Tešanj u periodu od 15.11.2016.godine do 15.03.2017.godine.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

1. Edukacija vijećnika istog dana prije početka sjednice od 13,00 do 13,45 sati,

Tema: Prostorno-planska dokumentacija (Zakon o građenju i građev. zemljištu), predavač: Nadir Medarić,dipl.ing.geodezije.

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine:

http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice

3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj:  29.04.2017.godine u 21,00 sat i 30.04.2017.godine u 14,00 sati.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14),

 

S A Z I V A M

 

6. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 30.03.2017. godine (četvrtak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14) za 6. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 5. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2016. godinu,

 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Liste kapitalnih projekata za budžetsku 2017.godinu,

 3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju raskrsnice na ulazu u Jelah /cesta M-4,

 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2017.godini,

 5. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put,

 6. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine radi oblikovanja građevinske parcele (Mišković Nikola, Rosulje),

 7. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Mjesnih ureda Općine Tešanj u Kaloševiću i Šijama,

 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju komisija Općinskog vijeća Tešanj,

 9. Informacija o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba na području Općine Tešanj za 2016.godinu,

 10. Informacija o realizaciji projekta Adresni  registar.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

1. Edukacija vijećnika - istog dana prije početka sjednice od 13,15 do 13,45 sati, na temu Poslovnik o radu Općinskog vijeća Tešanj, predavač Predsjedavajući Vijeća Senad Subašić.

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni OVDJE

3. Termin emitovanja sjednice Općinskog vijeća je 01.04.2017.godine u 21,00 sati u programu TV “Smart” Tešanj.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14),

 

S A Z I V A M

 

5. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 02.03.2017. godine (četvrtak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14) za 5. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 4. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o zagrijavanju Tešnja daljinskim grijanjem i Uslovima za isporuku i preuzimanje toplotne energije,

 2. Prijedlog Odluke o načinu rasporeda budžetskih i drugih sredstava za dugoročnu podršku realizaciji kapitalnih projekata,

 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pogodnostima za investitore u Poslovnoj zoni ”Bukva”

 4. Informacija o realizaciji Strategije općine Tešanj,

 5. Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2016.godinu,

 6. Prijedlog Rješenja o imenovanju komisija Općinskog vijeća Tešanj,

 7. Informacija o organizovanju i funkcionisanju sistema zaštite i spašavanja i zaštite od požara na području općine Tešanj za 2016.godinu.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

1. Edukacija vijećnika istog dana prije početka sjednice od 13,00 do 13,45 sati, na temu Poslovnik o radu

Općinskog vijeća Tešanj, predavač Predsjedavajući Vijeća Senad Subašić.

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni ovdje.

3. Prilog za 1.tačku dnevnog reda dostavljen vijećnicima samo u elektronskoj formi putem e-mail.

4. Prilog za 4.tačku dnevnog reda možete pogledati online na: http://www.opcina-tesanj.ba/images/strategija_final.pdf.

5. Termin emitovanja sjednice Općinskog vijeća je 04.03.2017.godine u 21,00 sati u programu TV “Smart” Tešanj.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14),

 

S A Z I V A M

 

4. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 30.01.2017. godine (ponedjeljak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14) za 4. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 3. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama RP “Jugozapad” Tešanj,

 2. Prijedlog Odluke o visini prosječne konačne cijene m2 stambenog prostora za 2016. godinu,

 3. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2016. godinu,

 4. Izvještaj o realizaciji kapitalnih projekata za 2016. godinu,

 5. Izvještaj Općinskog načelnika za period od 01.01. do 31.12.2016. godine,

 6. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2016. godinu,

 7. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj, i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj za 2016. godinu,

 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju komisija Općinskog vijeća Tešanj,

 9. Informacija o stanju poljoprivrede i realizaciji općinskog poticaja na području općine Tešanj u 2016.godini,

 10. Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju i uklanjanju NUS-a u 2016. godini na području općine Tešanj.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

1. Edukacija vijećnika istog dana prije početka sjednice od 13,00 do 13,45 sati, na temu Statut općine Tešanj, predavač Mirnes Dedukić, stručni savjetnik za ljudske-resurse i normativno pravne poslove.

2. Termin emitovanja sjednice Općinskog vijeća je 4.2.2017.godine u 21,00 sati u programu TV “Smart” Tešanj

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14),

 

S A Z I V A M

 

3. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 29.12.2016. godine (četvrtak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 I 10/14) za 3. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 2. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Budžet Općine Tešanj za 2017. godinu,

 2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta za 2017. godinu,

 3. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Tešanj za 2017. godinu,

 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Standarda i kriterija za imenovanje na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima općine Tešanj,

 5. Prijedlog Odluke o davanju nekretnina na korištenje u Bukvi,

 6. Prijedlog Odluke o odobravanju raspisivanja javnog konkursa za nekretnine oznake k.p. broj:5/32 u Poslovnoj zoni Bukva,

 7. Prijedlog Odluke o odobravanju raspisivanja javnog konkursa za nekretnine oznake k.p. broj:5/14 u Poslovnoj zoni Bukva,

 8. Prijedlog Odluke o grbu i zastavi Općine Tešanj,

 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje,

 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja-licitacije u postupku prometa općinskim zemljištem,

 11. Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj - položaj građana u socijalnoj potrebi i položaj djece i omladine sa posebnim potrebama,

 12. Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

1. Termin emitovanja snimka sjednice Općinskog vijeća je 01.01.2017.godine u 20,00 sati u programu TV “Smart” Tešanj.

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.