Prijava
Subota 4.4.2020
Događaji:
Pretraga

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14),

 

S A Z I V A M

2. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 29.11.2016. godine (utorak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 I 10/14) za 2. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 43. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 2. USVAJANJE ZAPISNIKA KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE OPĆINKSOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Tešanj za period januar-septembar 2016. godine,

 2. Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2017. godinu,

 3. Nacrt Odluke o usvajanju planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva,

 4. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2016/2017. godinu,

 5. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje objekta Mjesnoj zajednici Karadaglije,

 6. Prijedlog Rješenja o imenovanju Kolegija Općinskog vijeća Tešanj,

 7. Informacija o završetku školske 2015/2016. godine i upisu učenika u školsku 2016/2017. godinu u osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj.

C) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

1. Termin emitovanja snimka sjednice Općinskog vijeća je 03.12.2016.godine u 20,00 sati u programu TV “Smart” Tešanj.

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni OVDJE

3. Prijedlog Odluke o grbu i zastavi Općine Tešanj vijećnicima dostavljen u materijalima.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 13. i 19 . Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12),

 

S A Z I V A M

 

Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 16.11.2016. godine (srijeda) s početkom u 14,00 sati, u Maloj Sali Centra za kulturu i obrazovanje Tešanj.

 

Protokol:

14,00 sati - Polaganje cvijeća na Centralno spomen obilježje šehida i poginulih boraca

14,15 sati - Svečana sjednica

- Koktel

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12) za konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 7/08, 1/12 i 7/12)

S A Z I V A M
43. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 15.08.2016. godine (ponedjeljak) s  početkom  u  14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj",  broj: 7/08, 1/12 i 7/12)  za 43. sjednicu  Općinskog vijeća predlažem:
     
A)  USVAJANJE  ZAPISNIKA SA 42. SJEDNICE  OPĆINSKOG VIJEĆA

                        D N E V N I  R E D
1.    Izvještaj o šestomjesečnom izvršenju Budžeta 2016. godine,
2.    Prijedlog Odluke o usvajanju Regulacionog plana jugozapad Tešanj,
3.    Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o građevinskom zemljištu,
4.    Prijedlog Odluke o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama za izvorište "Tešanjski kiseljak",
5.    Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta radi oblikovanja parcele na lokalitetu Novo naselje  Krndija,
6.    Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom,
7.    Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta kod zgrade kolektivnog stanovanja na Krndiji.


B) VIJEĆNIČKA  PITANJA  I  INICIJATIVE
    
    Napomena:  
1.   Termin emitovanja snimka sjednice Općinskog vijeća je 20.08.2016.godine u 20 sati  u programu TV  "Smart" Tešanj.
2.   Materijale za sjednicu Općinskog vijeća možete preuzeti ovdje

                                                                                                              
                                                                                                          

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA                                                                                                                      ________________________ 

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12),

 

S A Z I V A M

 

42. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 15.07.2016. godine (petak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12) za 42. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 

D N E V N I R E D

 1. Nacrt Odluke o grbu i zastavi Općine Tešanj,

 2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Muzeja,

 3. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2016. godine i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj,

 4. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana ''Jugozapad-Tešanj'' općina Tešanj,

 5. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjeni i dopuni Regulacionog plana ''Tešanjka'' za naseljeno mjesto Tešanjka,

 6. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina zv. "Kod obdaništa" u Tešnju radi oblikovanja parcela,

 7. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina radi oblikovanja parcele na Krndiji u Tešnju,

 8. Prijedlog Odluke o odobravanju raspisivanja javnog konkursa za parcelu broj 323/13 u Tešnju na Krndiji,

 9. Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra-put kod benzinske pumpe na Krndiji u Tešnju,

 10. Prijedlog Odluke o odobravanju prodaje zemljišta radi izgradnje trafostanice TS 110/35/10 (20)kV Jelah,

 11. Prijedlog Rješenja o produženju mandata drugostepenoj Komisiji za rješavanje po žalbama protiv rješenja općinskih organa uprave,

 12. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2016. godine,

 13. Informacija o realizaciji i utrošku sredstava Naknade za vatrogastvo općine Tešanj za 2015. godinu.

Napomena:

1. Termin emitovanja snimka sjednice Općinskog vijeća je 16.07.2016.godine u 20 sati u programu TV “Smart” Tešanj.

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni ovdje

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

________________________

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12),

 

S A Z I V A M

 

41. (tematsku) sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 31.05.2016. godine (utorak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12) za 41. (tematsku) sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 

 

D N E V N I R E D

 1. Informacija o radu i poslovanju javnih preduzeća čiji je osnivač općina Tešanj za 2015. godinu:

  1. JP “Rad” Tešanj

  2. JP “Toplana” Tešanj,

  3. Agencija za razvoj općine Tešanj TRA doo

 1. Informacija o radu i poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj za 2015. godinu:

  1. JU Opća Biblioteka Tešanj,

  2. JU Centar za socijalni rad Tešanj,

  3. JZU Apoteka “Tefarm” Tešanj,

  4. JZU Opća bolnica Tešanj,

  5. JU Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj,

  6. JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović Izo” Tešanj,

  7. JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj,

  8. JU Muzej Tešanj,

Napomena:

1. Radi uštede i racionalizacije, kompletni izvještaji dostavljeni su samo predsjednicima klubova vijećnika političkih stranaka koje participiraju u radu Općinskog vijeća Tešanj.

2. Termin emitovanja snimka sjednice Općinskog vijeća je 04.06.2016.godine u 20 sati u programu TV “Smart” Tešanj.

3. Materijale za sjednicu Općinskog vijeća možete preuzeti ovdje

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

________________________

Senad N. Subašić, dipl.oec.