Prijava
Srijeda 8.7.2020
Događaji:
Pretraga

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14),

 

S A Z I V A M

 

5. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 02.03.2017. godine (četvrtak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14) za 5. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 4. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o zagrijavanju Tešnja daljinskim grijanjem i Uslovima za isporuku i preuzimanje toplotne energije,

 2. Prijedlog Odluke o načinu rasporeda budžetskih i drugih sredstava za dugoročnu podršku realizaciji kapitalnih projekata,

 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pogodnostima za investitore u Poslovnoj zoni ”Bukva”

 4. Informacija o realizaciji Strategije općine Tešanj,

 5. Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2016.godinu,

 6. Prijedlog Rješenja o imenovanju komisija Općinskog vijeća Tešanj,

 7. Informacija o organizovanju i funkcionisanju sistema zaštite i spašavanja i zaštite od požara na području općine Tešanj za 2016.godinu.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

1. Edukacija vijećnika istog dana prije početka sjednice od 13,00 do 13,45 sati, na temu Poslovnik o radu

Općinskog vijeća Tešanj, predavač Predsjedavajući Vijeća Senad Subašić.

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni ovdje.

3. Prilog za 1.tačku dnevnog reda dostavljen vijećnicima samo u elektronskoj formi putem e-mail.

4. Prilog za 4.tačku dnevnog reda možete pogledati online na: http://www.opcina-tesanj.ba/images/strategija_final.pdf.

5. Termin emitovanja sjednice Općinskog vijeća je 04.03.2017.godine u 21,00 sati u programu TV “Smart” Tešanj.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14),

 

S A Z I V A M

 

4. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 30.01.2017. godine (ponedjeljak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14) za 4. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 3. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama RP “Jugozapad” Tešanj,

 2. Prijedlog Odluke o visini prosječne konačne cijene m2 stambenog prostora za 2016. godinu,

 3. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2016. godinu,

 4. Izvještaj o realizaciji kapitalnih projekata za 2016. godinu,

 5. Izvještaj Općinskog načelnika za period od 01.01. do 31.12.2016. godine,

 6. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2016. godinu,

 7. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj, i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj za 2016. godinu,

 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju komisija Općinskog vijeća Tešanj,

 9. Informacija o stanju poljoprivrede i realizaciji općinskog poticaja na području općine Tešanj u 2016.godini,

 10. Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju i uklanjanju NUS-a u 2016. godini na području općine Tešanj.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

1. Edukacija vijećnika istog dana prije početka sjednice od 13,00 do 13,45 sati, na temu Statut općine Tešanj, predavač Mirnes Dedukić, stručni savjetnik za ljudske-resurse i normativno pravne poslove.

2. Termin emitovanja sjednice Općinskog vijeća je 4.2.2017.godine u 21,00 sati u programu TV “Smart” Tešanj

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14),

 

S A Z I V A M

 

3. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 29.12.2016. godine (četvrtak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 I 10/14) za 3. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 2. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Budžet Općine Tešanj za 2017. godinu,

 2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta za 2017. godinu,

 3. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Tešanj za 2017. godinu,

 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Standarda i kriterija za imenovanje na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima općine Tešanj,

 5. Prijedlog Odluke o davanju nekretnina na korištenje u Bukvi,

 6. Prijedlog Odluke o odobravanju raspisivanja javnog konkursa za nekretnine oznake k.p. broj:5/32 u Poslovnoj zoni Bukva,

 7. Prijedlog Odluke o odobravanju raspisivanja javnog konkursa za nekretnine oznake k.p. broj:5/14 u Poslovnoj zoni Bukva,

 8. Prijedlog Odluke o grbu i zastavi Općine Tešanj,

 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje,

 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja-licitacije u postupku prometa općinskim zemljištem,

 11. Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj - položaj građana u socijalnoj potrebi i položaj djece i omladine sa posebnim potrebama,

 12. Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

1. Termin emitovanja snimka sjednice Općinskog vijeća je 01.01.2017.godine u 20,00 sati u programu TV “Smart” Tešanj.

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14),

 

S A Z I V A M

2. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 29.11.2016. godine (utorak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 I 10/14) za 2. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 43. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 2. USVAJANJE ZAPISNIKA KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE OPĆINKSOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Tešanj za period januar-septembar 2016. godine,

 2. Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2017. godinu,

 3. Nacrt Odluke o usvajanju planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva,

 4. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2016/2017. godinu,

 5. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje objekta Mjesnoj zajednici Karadaglije,

 6. Prijedlog Rješenja o imenovanju Kolegija Općinskog vijeća Tešanj,

 7. Informacija o završetku školske 2015/2016. godine i upisu učenika u školsku 2016/2017. godinu u osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj.

C) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

1. Termin emitovanja snimka sjednice Općinskog vijeća je 03.12.2016.godine u 20,00 sati u programu TV “Smart” Tešanj.

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni OVDJE

3. Prijedlog Odluke o grbu i zastavi Općine Tešanj vijećnicima dostavljen u materijalima.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 13. i 19 . Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12),

 

S A Z I V A M

 

Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 16.11.2016. godine (srijeda) s početkom u 14,00 sati, u Maloj Sali Centra za kulturu i obrazovanje Tešanj.

 

Protokol:

14,00 sati - Polaganje cvijeća na Centralno spomen obilježje šehida i poginulih boraca

14,15 sati - Svečana sjednica

- Koktel

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12) za konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća predlažem: