Prijava
Ponedjeljak 30.3.2020
Događaji:
Pretraga

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12),

 

S A Z I V A M

 

40. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 06.05.2016. godine (petak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12) za 40. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 39. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Tešanj za 2015. godinu,

 2. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Tešanj za I (prvi) kvartal 2016. godine,

 3. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o kreditnom zaduženju Općine Tešanj za realizaciju kapitalnih projekata

 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana ''Poslovna zona Glinište'',

 5. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Regulacionog plana ''Poslovna zona Glinište'',

 6. Nacrt Odluke o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama za izvorište „Tešanjski kiseljak“ općina Tešanj,

 7. Informacija o organizovanju i funkcioniranju sistema zaštite i spašavanja i zaštite od požara na području općine Tešanj za 2015. godinu,

 8. Informacija o zimskom održavanju lokalnih puteva na području općine Tešanj za sezonu 2015/2016. godina,

 9. Informacija o radu i poslovanju udruženja građana na području općine Tešanj za 2015.godinu.

 1. VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

1. Termin emitovanja snimka sjednice Općinskog vijeća je 07.05.2016.godine u 20,00 sati u programu TV “Smart” Tešanj.

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća možete pogledati ovdje

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12),

 

S A Z I V A M

 

39. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 31.03.2016. godine (četvrtak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12) za 39. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 38. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana “Poslovna zona Glinište” Općina Tešanj,

 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2016. godini,

 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava udruženjima i fondacijama,

 4. Prijedlog Odluke o kupovini i prodaji zemljišta neposrednom pogodbom u Jelahu,

 5. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina radi oblikovanja parcela u Rosuljama,

 6. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za parcele broj: 5/4 i 5/26 u Poslovnoj zoni Bukva,

 7. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za parcelu broj: 5/30 u Poslovnoj zoni Bukva,

 8. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za parcele broj: 325/55 i 325/56 na Krndiji,

 9. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra – put,

 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za monitoring nad realizacijom Strategije razvoja Općine Tešanj,

 11. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za budžet i člana Statutarne komisije Općinskog vijeća Tešanj,

 12. Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu,

 13. Informacija o radu Zavoda za zapošljavanje - Biro Tešanj za 2015.godinu,

 14. Informacija o radu i funkcionisanju organa mjesnih zajednica u 2015. godinu.

 1. VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

1. Termin emitovanja snimka sjednice Općinskog vijeća je 02.04.2016.godine u 20,00 sati u programu TV “Smart” Tešanj.

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni ovdje

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

 Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12),

 

 S A Z I V A M

 

38. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj, koja će se održati dana 25.2.2016. godine (četvrtak) s početkom u 13:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

 

 Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12) za 38. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 37. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama RP “Poslovna zona Bukva”,

 2. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjeni i dopuni RP Turističko-rekreacione zone “Kiseljak” Tešanj,

 3. Prijedlog Odluke o usvajanju Liste kapitalnih projekata za budžetsku 2016. godinu,

 4. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje nekretnine Javnoj ustanovi “Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama” Zeničko-dobojskog kantona,

 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama,

 6. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u Raduši putem licitacije,

 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim administrativnim taksama i naknadama,

 8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o nazivima i označavanju ulica, trgova i označavanju objekata brojevima na području Općine Tešanj,

 9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o opisu granica, označavanju naseljenih mjesta te numerisanju objekata u naseljenim mjestima na području općine Tešanj,

 10. Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2015. godinu,

 11. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj, i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj za 2015.godinu,

 12. Informacija o razvoju i iskorištavanju turističkih potencijala uključujući i rad turističke zajednice Zeničko- dobojskog kantona (ured Tešanj) za 2015.godinu.

 

 1. VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

1. Termin emitovanja snimka sjednice Općinskog vijeća je 27.2.2016.godine u 20,00 sati u programu TV “Smart” Tešanj.

2. Materijale za sjednicu Općinskog vijeća možete pogledati ovdje

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12),

 

S A Z I V A M

 

37. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 29.1.2016. godine (petak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12) za 37. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 36. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama,

 2. Prijedlog Odluke o visini prosječne konačne cijene m2 stambenog prostora za 2015. godinu,

 3. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2015. godinu,

 4. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2015. godinu,

 5. Izvještaj o realizaciji kapitalnih projekata za 2015. godinu,

 6. Izvještaj Općinskog načelnika za period od 01.01. do 31.12.2015. godine,

 7. Informacija o realizaciji Strategije općine Tešanj,

 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Općinskog pravobranioca Općine Tešanj i Prijedlog Rješenja o razrješenju zamjenika Općinskog praobranioca Općine Tešanj,

 9. Informacija o dodjeli/prodaji, potpunoj eksproprijaciji/otkupu i iznajmljivanju nekretnina/zemljišta,

 10. Informacija o stanju u poljoprivredi i realizaciji Programa novčanog poticaja na području općine Tešanj u 2015.godini,

 11. Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju i uklanjanju NUS-a u 2015. godini na području općine Tešanj.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

1. Termin emitovanja snimka sjednice Općinskog vijeća je 30.1.2016.godine u 20,00 sati u programu TV “Smart” Tešanj.

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni ovdje.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12),

 

S A Z I V A M

 

36. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 29.12.2015. godine (utorak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12) za 36. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 35. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Budžeta Općine Tešanj za 2016. godinu,

 2. Prijedlog Odluka o izvršavanju Budžeta za 2016. godinu,

 3. Informacija o provedbi Odluke o pogodnostima za investiranje u Poslovnoj zoni “Bukva” i o implementaciji zaključenih ugovora,

 4. Informacija o realizaciji Programa obilježavanja tekovina odbrane 1992-95.godine i drugih datuma od značaja za općinu Tešanj,

 5. Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

1. Termin emitovanja snimka sjednice Općinskog vijeća je 2.01.2016.godine u 20,00 sati u programu TV “Smart” Tešanj.

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni ovdje

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.