Prijava
Srijeda 8.7.2020
Događaji:
Pretraga

 Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12),

 

 S A Z I V A M

 

38. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj, koja će se održati dana 25.2.2016. godine (četvrtak) s početkom u 13:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

 

 Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12) za 38. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 37. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama RP “Poslovna zona Bukva”,

 2. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjeni i dopuni RP Turističko-rekreacione zone “Kiseljak” Tešanj,

 3. Prijedlog Odluke o usvajanju Liste kapitalnih projekata za budžetsku 2016. godinu,

 4. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje nekretnine Javnoj ustanovi “Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama” Zeničko-dobojskog kantona,

 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama,

 6. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u Raduši putem licitacije,

 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim administrativnim taksama i naknadama,

 8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o nazivima i označavanju ulica, trgova i označavanju objekata brojevima na području Općine Tešanj,

 9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o opisu granica, označavanju naseljenih mjesta te numerisanju objekata u naseljenim mjestima na području općine Tešanj,

 10. Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2015. godinu,

 11. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj, i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj za 2015.godinu,

 12. Informacija o razvoju i iskorištavanju turističkih potencijala uključujući i rad turističke zajednice Zeničko- dobojskog kantona (ured Tešanj) za 2015.godinu.

 

 1. VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

1. Termin emitovanja snimka sjednice Općinskog vijeća je 27.2.2016.godine u 20,00 sati u programu TV “Smart” Tešanj.

2. Materijale za sjednicu Općinskog vijeća možete pogledati ovdje

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12),

 

S A Z I V A M

 

37. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 29.1.2016. godine (petak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12) za 37. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 36. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama,

 2. Prijedlog Odluke o visini prosječne konačne cijene m2 stambenog prostora za 2015. godinu,

 3. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2015. godinu,

 4. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2015. godinu,

 5. Izvještaj o realizaciji kapitalnih projekata za 2015. godinu,

 6. Izvještaj Općinskog načelnika za period od 01.01. do 31.12.2015. godine,

 7. Informacija o realizaciji Strategije općine Tešanj,

 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Općinskog pravobranioca Općine Tešanj i Prijedlog Rješenja o razrješenju zamjenika Općinskog praobranioca Općine Tešanj,

 9. Informacija o dodjeli/prodaji, potpunoj eksproprijaciji/otkupu i iznajmljivanju nekretnina/zemljišta,

 10. Informacija o stanju u poljoprivredi i realizaciji Programa novčanog poticaja na području općine Tešanj u 2015.godini,

 11. Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju i uklanjanju NUS-a u 2015. godini na području općine Tešanj.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

1. Termin emitovanja snimka sjednice Općinskog vijeća je 30.1.2016.godine u 20,00 sati u programu TV “Smart” Tešanj.

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni ovdje.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12),

 

S A Z I V A M

 

36. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 29.12.2015. godine (utorak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12) za 36. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 35. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Budžeta Općine Tešanj za 2016. godinu,

 2. Prijedlog Odluka o izvršavanju Budžeta za 2016. godinu,

 3. Informacija o provedbi Odluke o pogodnostima za investiranje u Poslovnoj zoni “Bukva” i o implementaciji zaključenih ugovora,

 4. Informacija o realizaciji Programa obilježavanja tekovina odbrane 1992-95.godine i drugih datuma od značaja za općinu Tešanj,

 5. Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

1. Termin emitovanja snimka sjednice Općinskog vijeća je 2.01.2016.godine u 20,00 sati u programu TV “Smart” Tešanj.

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni ovdje

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12),

 

S A Z I V A M

 

35. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 2.12.2015. godine (srijeda) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12) za 35. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 34. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA.

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju i provođenju izmjene i dopune Regulacionog plana ''Poslovna zona Glinište'',

 2. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana ''Poslovna zona Bukva'' Tešanj,

 3. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Općine Tešanj za 2015. godinu,

 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organiziranju i funkcioniranju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području Općine Tešanj,

 5. Program rada Općinskog vijeća Tešanj za 2016. godinu – prijedlog,

 6. Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Apoteka i centar za medicinsko snabdijevanje „Tefarm“ Tešanj,

 7. Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove "Opća bolnica" Tešanj,

 8. Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja "Izudin Mulabećirović-Izo" Tešanj,

 9. Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj - položaj građana u socijalnoj potrebi i položaj djece i omladine sa posebnim potrebama.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE.

 

Napomena:

1. Termin emitovanja snimka sjednice Općinskog vijeća je 5.12.2015.godine u 20,00 sati u programu TV “Smart” Tešanj.

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni ovdje: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice/16108-35-sjednica-opcinskog-vijeca

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12),

 

S A Z I V A M

 

34. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 30.10.2015. godine (petak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12) za 34. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 33. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA.

D N E V N I R E D

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za III (treći) kvartal 2015. godine,

 2. Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2016. godinu,

 3. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana ''Poslovne zone Glinište'', Tešanj,

 4. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjeni i dopuni Regulacionog plana ''Poslovna zona Glinište'' Tešanj,

 5. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjeni i dopuni Regulacionog plana ''Jugozapad-Tešanj'',

 6. Prijedlog Odluke o stipendiranju redovnih studenata dodiplomskog studija (prvog ciklusa) u akademskoj 2015/16. godini,

 7. Prijedlog Odluke o usvajanju planova kapitalnih investicija i infrastrukturnog razvoja,

 8. Prijedlog Odluke o odobravanju raspisivanja javnog konkursa na lokalitetu zv. Ljeskovac.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE.

 

Napomena:

1. Termin emitovanja snimka sjednice Općinskog vijeća je 31.10.2015.godine u 20,00 sati u programu TV “Smart” Tešanj.

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni ovdje

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.