Prijava
Subota 4.4.2020
Događaji:
Pretraga

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12),

 

S A Z I V A M

 

35. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 2.12.2015. godine (srijeda) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12) za 35. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 34. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA.

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju i provođenju izmjene i dopune Regulacionog plana ''Poslovna zona Glinište'',

 2. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana ''Poslovna zona Bukva'' Tešanj,

 3. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Općine Tešanj za 2015. godinu,

 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organiziranju i funkcioniranju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području Općine Tešanj,

 5. Program rada Općinskog vijeća Tešanj za 2016. godinu – prijedlog,

 6. Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Apoteka i centar za medicinsko snabdijevanje „Tefarm“ Tešanj,

 7. Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove "Opća bolnica" Tešanj,

 8. Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja "Izudin Mulabećirović-Izo" Tešanj,

 9. Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj - položaj građana u socijalnoj potrebi i položaj djece i omladine sa posebnim potrebama.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE.

 

Napomena:

1. Termin emitovanja snimka sjednice Općinskog vijeća je 5.12.2015.godine u 20,00 sati u programu TV “Smart” Tešanj.

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni ovdje: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice/16108-35-sjednica-opcinskog-vijeca

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12),

 

S A Z I V A M

 

34. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 30.10.2015. godine (petak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12) za 34. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 33. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA.

D N E V N I R E D

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za III (treći) kvartal 2015. godine,

 2. Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2016. godinu,

 3. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana ''Poslovne zone Glinište'', Tešanj,

 4. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjeni i dopuni Regulacionog plana ''Poslovna zona Glinište'' Tešanj,

 5. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjeni i dopuni Regulacionog plana ''Jugozapad-Tešanj'',

 6. Prijedlog Odluke o stipendiranju redovnih studenata dodiplomskog studija (prvog ciklusa) u akademskoj 2015/16. godini,

 7. Prijedlog Odluke o usvajanju planova kapitalnih investicija i infrastrukturnog razvoja,

 8. Prijedlog Odluke o odobravanju raspisivanja javnog konkursa na lokalitetu zv. Ljeskovac.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE.

 

Napomena:

1. Termin emitovanja snimka sjednice Općinskog vijeća je 31.10.2015.godine u 20,00 sati u programu TV “Smart” Tešanj.

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni ovdje

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12),

 

S A Z I V A M

 

33. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 11.9.2015. godine (petak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12) za 33. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 32. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA.

D N E V N I R E D

 1. Prjedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja,

 2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju projekta "Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja",

 3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju prodaje zemljišta neposrednom pogodobom u Mekišu,

 4. Prijedlog Odluke o uspostavi saradnje između Općine Tešanj i Općine Šoštanj u Sloveniji.

 5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina,

 6. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2015. godine i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj,

 1. Informacija o završetku školske 2014/2015. godine i upisu učenika u školsku 2015/2016. godinu u osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE.

 

Napomena:

1. Termin emitovanja snimka sjednice Općinskog vijeća je 12.9.2015.godine u 20,00 sati u programu TV “Smart” Tešanj.

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni ovdje

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12),

 

S A Z I V A M

 

32. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 20.07.2015. godine (ponedjeljak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12) za 32. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 31. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

D N E V N I R E D

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2015. godine,

 2. Informacija o rezultatima Studije izvodivosti za projekat izgradnje Centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za tri općine: Doboj Jug, Usora i Tešanj,

 3. Prijedlog Odluke za utvrđivanje općeg interesa za izgradnju centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za općine: Doboj Jug, Usora i Tešanj,

 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata Općine Tešanj i Općinskog pravobranilašva

 5. Prijedlog Odluke o realizaciji projekta vodosnadbijevanja “Vodovod Roše”,

 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o administrativnim taksama,

 7. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2015. godine,

 8. Rješenje o razrješenju Predsjednika Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Apoteka i centar za medicinsko snabdijevanje „Tefarm“ Tešanj,

 9. Rješenje o imenovanju komisije za provođenje procedura izbora članova upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova u 2015.godini,

 10. Informacija o stanju predškolskog odgoja i obrazovanja na području općine Tešanj.

 • Dopuna informacije o turističkim potencijalima i radu Turističke zajednice - ured Tešanj,

 • Informacija o funkcionisanju projekta zbrinjavanja pasa u urbanim sredinama općine Tešanj.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE.

 

Napomena:

1. Termin emitovanja snimka sjednice Općinskog vijeća je 25.7.2015.godine u 20,00 sati u programu TV “Smart” Tešanj.

3. Materijale za sjednicu Općinskog vijeća možete pogledati ovdje

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12),

 

S A Z I V A M

 

31. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 15.06.2015. godine (ponedjeljak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12) za 31. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 29. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA.

 2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 30. (TEMATSKE) SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA.

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Tešanj za 2015. godinu,

 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Tešanj za 2015. godinu,

 3. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Općine Tešanj za realizaciju kapitalnih projekata,

 4. Prijedlog Odluke o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja,

 5. Prijedlog Odluke o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju projekta "Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja",

 6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana „Poslovna zona Glinište“ općina Tešanj,

 7. Prijedlog Odluke o odobravanju prodaje zemljišta neposrednom pogodbom u Mekišu,

 8. Prijedlog Odluke o odobravanju raspisivanja javnog konkursa u Poslovnoj zoni “Bukva”,

 9. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom u Ljetiniću,

 10. Prijedlog Odluke Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom kod Hotela u Tešnju,

 11. Informacija o realizaciji zaključka Općinskog vijeća o oslobađanju od plaćanja kamata u postupcima izvršenja.

 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja - licitacije u postupku prometa općinskim zemljištem,

 13. Prijedlozi Rješenja o razrješenju i imenovanju Komisije za ravnopravnost polova, Komisije za predstavke i prijedloge, Statutarne komisije i Zakonodavno pravne komisije Općinskog vijeća Tešanj.

C) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE.

 

Napomena:

1. Termin emitovanja snimka sjednice Općinskog vijeća je 20.6.2015.godine u 20,00 sati u programu TV “Smart” Tešanj.

3. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni ovdje

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.