Prijava
Utorak 2.6.2020
Događaji:
Pretraga

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12),

 

S A Z I V A M

 

32. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 20.07.2015. godine (ponedjeljak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12) za 32. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 31. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

D N E V N I R E D

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2015. godine,

 2. Informacija o rezultatima Studije izvodivosti za projekat izgradnje Centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za tri općine: Doboj Jug, Usora i Tešanj,

 3. Prijedlog Odluke za utvrđivanje općeg interesa za izgradnju centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za općine: Doboj Jug, Usora i Tešanj,

 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata Općine Tešanj i Općinskog pravobranilašva

 5. Prijedlog Odluke o realizaciji projekta vodosnadbijevanja “Vodovod Roše”,

 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o administrativnim taksama,

 7. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2015. godine,

 8. Rješenje o razrješenju Predsjednika Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Apoteka i centar za medicinsko snabdijevanje „Tefarm“ Tešanj,

 9. Rješenje o imenovanju komisije za provođenje procedura izbora članova upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova u 2015.godini,

 10. Informacija o stanju predškolskog odgoja i obrazovanja na području općine Tešanj.

 • Dopuna informacije o turističkim potencijalima i radu Turističke zajednice - ured Tešanj,

 • Informacija o funkcionisanju projekta zbrinjavanja pasa u urbanim sredinama općine Tešanj.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE.

 

Napomena:

1. Termin emitovanja snimka sjednice Općinskog vijeća je 25.7.2015.godine u 20,00 sati u programu TV “Smart” Tešanj.

3. Materijale za sjednicu Općinskog vijeća možete pogledati ovdje

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12),

 

S A Z I V A M

 

31. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 15.06.2015. godine (ponedjeljak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12) za 31. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 29. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA.

 2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 30. (TEMATSKE) SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA.

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Tešanj za 2015. godinu,

 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Tešanj za 2015. godinu,

 3. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Općine Tešanj za realizaciju kapitalnih projekata,

 4. Prijedlog Odluke o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja,

 5. Prijedlog Odluke o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju projekta "Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja",

 6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana „Poslovna zona Glinište“ općina Tešanj,

 7. Prijedlog Odluke o odobravanju prodaje zemljišta neposrednom pogodbom u Mekišu,

 8. Prijedlog Odluke o odobravanju raspisivanja javnog konkursa u Poslovnoj zoni “Bukva”,

 9. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom u Ljetiniću,

 10. Prijedlog Odluke Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom kod Hotela u Tešnju,

 11. Informacija o realizaciji zaključka Općinskog vijeća o oslobađanju od plaćanja kamata u postupcima izvršenja.

 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja - licitacije u postupku prometa općinskim zemljištem,

 13. Prijedlozi Rješenja o razrješenju i imenovanju Komisije za ravnopravnost polova, Komisije za predstavke i prijedloge, Statutarne komisije i Zakonodavno pravne komisije Općinskog vijeća Tešanj.

C) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE.

 

Napomena:

1. Termin emitovanja snimka sjednice Općinskog vijeća je 20.6.2015.godine u 20,00 sati u programu TV “Smart” Tešanj.

3. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni ovdje

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12),

 

S A Z I V A M

 

30. (tematsku) sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 29.05.2015. godine (petak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12) za 30. (tematsku) sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 

D N E V N I R E D

 1. Informacija o radu i poslovanju javnih preduzeća čiji je osnivač općina Tešanj za 2014. godinu:

  1. JP “Rad” Tešanj

  2. JP “Toplana” Tešanj,

  3. Agencija za razvoj općine Tešanj TRA doo

(Izvještaji JP dostavljeni predsjednicima Klubova vijećnika).

 1. Informacija o radu i poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj za 2014. godinu:

  1. JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović Izo” Tešanj,

  2. JZU Opća bolnica Tešanj,

  3. JZU Apoteka “Tefarm” Tešanj,

  4. JU Centar za socijalni rad Tešanj,

  5. JU Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj,

  6. JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj,

  7. JU Muzej Tešanj,

  8. JU Opća Biblioteka Tešanj.

Napomena:

1. Radi uštede i racionalizacije, kompletni izvještaji dostavljeni su samo predsjednicima klubova vijećnika političkih stranaka koje participiraju u radu Općinskog vijeća Tešanj.

2. Termin emitovanja snimka sjednice Općinskog vijeća je 30.5.2015.godine u 20 sati u programu TV “Smart” Tešanj.

3. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni su ovdje

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12),

 

SAZIVAM

 

29. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 28.4.2015. godine (utorak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12) za 29. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 

A) Usvajanje zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća Tešanj.

 

D N E V N I R E D

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2014. godinu,

 2. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I kvartal 2015. godine

 3. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjeni i dopuni regulacionog plana “Poslovna zona Glinište”,

 4. Prijedlog Odluke o priznanjima Općine Tešanj,

 5. Prijedlog Odluke o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama izvorišta vode za piće „ROSSA“ Ljetinić,

 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama,

 7. Informacija o zimskom održavanju lokalnih puteva na području općine Tešanj za sezonu 2014/2015.godina

 8. Informacija o organizovanju i funkcionisanju sistema zaštite i spašavanja i zaštite od požara na području općine Tešanj za 2014. godinu,

 9. Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu i opću upravu,

 10. Informacija o radu i poslovanju udruženja građana na području općine Tešanj za 2014.godinu.

B) Vijećnička pitanja i inicijative.

 

Napomena:

1. Termin emitovanja snimka sjednice Općinskog vijeća je 2.5.2015.godine u 20,00 sati u programu TV “Smart” Tešanj.

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni ovdje

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12),

 

S A Z I V A M

 

28. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 31.03.2015. godine (utorak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12) za 28. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 

A) Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća Tešanj.

 

D N E V N I  R E D

 

1.Prijedlog Odluke o odobravanju raspisivanja javnog konkursa na lokalitetu "Vila",

2.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na mogućnost dodjele koncesije na istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa – vode na lokalitetu Trepče,

3.Prijedlog Odluke o objavi javnog poziva za parking "Katanga",

4.Prijedlog Odluke o davanju na korištenje nekretnina Javnim ustanovama "Sportsko-rekreacioni centar" Tešanj i „Opća biblioteka" Tešanj,

5.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju opisa granica naseljenih mjesta na području Općine Tešanj-Tešanjka,

6.Prijedlog Odluke o nazivima i označavanju ulica, trgova i označavanju objekata brojevima na području Općine Tešanj,

7.Prijedlog Odluke o osnivanju Općinskog pravobranilaštva Općine Tešanj,

8.Prijedlog Odluke o usvajanju Liste kapitalnih projekata za budžetsku 2015. godinu,

9.Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2015. godini,

10.Prijedlog Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata Općine Tešanj i Općinskog pravobranilaštva,

11.Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj, i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj za 2014. godinu,

12.Informacija o radu Zavoda za zapošljavanje - Biro Tešanj za 2014.godinu,

13.Informacija o radu mjesnih zajednica za 2014. godinu,

14.Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Statutarne komisije.

 

B) Vijećnička pitanja i inicijative.

 

Napomena:

1. Termin emitovanja snimka sjednice Općinskog vijeća je 04.04.2015.godine u 20,00 sati u programu TV “Smart” Tešanj.

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na 28-sjednica

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.