Prijava
Utorak 2.6.2020
Događaji:
Pretraga

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12),

 

S A Z I V A M

 

27. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 27.02.2015. godine (petak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12) za 27. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 

A) Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća Tešanj.

 

D N E V N I R E D

 

1. Informacija o provedbi Odluke o pogodnostima za investiranje u Poslovnoj zoni “Bukva” i o implementaciji zaključenih ugovora,

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pogodnostima za investitore u RP Poslovna zona „Bukva“,

3. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjeni i dopuni RP "Poslovna zona Bukva",

4. Prijedlog Odluke o davanju nekretnina na korištenje u Bukvi,

5. Prijedlog Odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene na području Općine Tešanj,

6. Nacrt Odluke o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama izvorišta vode za piće „ROSSA“ Ljetinić, općina Tešanj

7. Informacija o mogućnostima novog statusa JZU Apoteka i CMS Tefarm Tešanj,

8. Informacija o razvoju i iskorištavanju turističkih potencijala i radu Turističke zajednice-Ured u Tešnju,

9. Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2014. godinu,

10. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Općinske izborne komisije i donošenje Odluke o izboru i imenovanju jednog člana Općinske izborne komisije,

11. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Zakonodavno-pravne komisije i članova Statutarne komisije i Komisije za budžet.

 

 

B) Vijećnička pitanja i inicijative.

 

Napomena:

1. Termin emitovanja snimka sjednice Općinskog vijeća je 28.02 .2015.godine u 20,00 sati u programu TV “Smart” Tešanj.

2. Materijale za sjednicu Općinskog vijeća možete pogledati na: 27-sjednica

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12),

 

S A Z I V A M

26. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 29.01.2015. godine (četvrtak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12) za 26. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 

A) Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća Tešanj.

 

D N E V N I  R E D

  1. Izvještaj o radu Općinskog vijeća Tešanj za period 01.01. – 31.12.2014. godine,

  2. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za period 01.01. – 31.12.2014. godine,

  3. Izvještaj o realizaciji kapitalnih projekata za 2014. godinu,

  4. Informacija o realizaciji Strategije razvoja općine Tešanj,

  5. Izvještaj o radu Općinskog načelnika za period od 01.01. do 31.12.2014. godini,

  6. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjeni Regulacionog plana „Musala“ Tešanj II,

  7. Prijedlog Odluke o načinu i kriterijima raspodjele sredstava za finansiranje rada organa mjesnih zajednica,

  8. Informacija o stanju u poljoprivredi i realizaciji Programa novčanih poticaja u 2014.godini,

  9. Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju minskih polja i uklanjanju NUS-a u 2014. godini na području općine Tešanj.

B) Vijećnička pitanja i inicijative.

 

Napomena:

1. Termin emitovanja snimka sjednice Općinskog vijeća je 31.01.2015.godine u 20,00 sati u programu TV “Smart” Tešanj.

2. Materijale za sjednicu Općinskog vijeća možete pogledati na: materijali-za-sjednice

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12),

 

S A Z I V A M

 

25. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 29.12.2014. godine (ponedjeljak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12) za 25. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 

A) Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća Tešanj.

 

D N E V N I  R E D

1. Izbor i imenovanje predsjedavajućeg Općinskog vijeća Tešanj,

2. Prijedlog Budžeta općine Tešanj za 2015.godine,

3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta za 2015. godinu,

4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju vodovoda Raduša i Jugozapad-Tešanj,

5. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Tešanj za 2015. godinu,

6. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Općine Tešanj za 2014.godinu,

7. Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj,


B) Vijećnička pitanja i inicijative.

 

Napomena:

1. Termin emitovanja snimka sjednice Općinskog vijeća je 03.01.2015.godine u 20,00 sati u programu TV “Smart” Tešanj.

2. Materijale za sjednicu Općinskog vijeća možete pogledati na: 25-sjednica

 

 

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća

Rifet Begović

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12),

 

S A Z I V A M

 

24. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 13.11.2014. godine (četvrtak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12) za 24. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 

A) USVAJANJE ZAPISNIKA 23. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ,

 

D N E V N I R E D

1. Nacrt Budžeta općine Tešanj za 2015.godine,

2. Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju opisa granica naseljenih mjesta na području općine Tešanj,

3. Nacrt Odluke o nazivima i označananju ulica, trgova i označavanju objekata brojevima na području

Općine Tešanj

4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama,

5. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom u O. Planjama,

6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj,

7. Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora o zakupu,

8. Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj (položaj djece i omladine sa posebnim potrebama i položaj građana u socijalnoj potrebi),

9. Ostavka na funkciju Predsjedavajući Vijeća.


B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

1. Termin emitovanja snimka sjednice Općinskog vijeća je 15.11.2014.godine u 20,00 sati u programu TV “Smart”

Tešanj.

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na 24-sjednica

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Fuad Šišić, dipl.ing.maš.

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12),

 

S A Z I V A M

 

23. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 22.10.2014. godine (srijeda) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12) za 23. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 

A) USVAJANJE ZAPISNIKA 22. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ,

 

D N E V N I R E D

 

1. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Tešanj za III kvartal 2014.godine,

2. Prijedlog izmjene i dopune Budžeta općine Tešanj za 2014.godinu,

3. Prijedlog Odluke o stipendiranju redovnih studenata dodiplomskog studija (prvog ciklusa) u akademskoj 2014/2015. godini,

4. Prijedlog Odluke o korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća

u Budžetu općine Tešanj,

5. Prijedlog Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Tešanj,

6. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom JP "Elektroprivreda BiH" Podružnica "Elektrodistribucija" Zenica-parcela u industrijskoj zona u Bukvi,

7. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom Zejnilović (Ahmeta) Sakibu iz Tešnja,

8. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva po članu 61. Zakona o građevinskom zemljištu po zahtjevu Sarajlić (Meho) Smajla iz O.Planja,

9. Informacija o završetku školske 2013/2014. godine i upisu učenika u školsku 2014/2015. godinu u osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj,

 

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

1. Termin emitovanja snimka sjednice Općinskog vijeća je 25.10.2014.godine u 20,00 sati u programu TV “Smart” Tešanj.

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća možete pogledati na: 23-sjednica

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Fuad Šišić, dipl.ing.maš.