Prijava
Utorak 2.6.2020
Događaji:
Pretraga

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12),


S A Z I V A M


22. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 31.07.2014. godine (četvrtak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12) za 22. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:


A) USVAJANJE ZAPISNIKA 19. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ,

B) USVAJANJE ZAPISNIKA 20. (TEMATSKE) SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ,

C) USVAJANJE ZAPISNIKA 21. (VANREDNE) SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ,


D N E V N I R E D

1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2014. godine,

2. Izvještaj o procijenjenoj šteti od prirodne nepogode koja je uzrokovala pojavu poplava i klizišta

na području općine Tešanj u periodu 15.05.2014.- 24.05.2014. godine

3. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2014. godine,

4. Nacrt Izmjena i dopuna Odluke o saobraćaju,

5. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2014. godine i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj


B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE


Napomena:

 1. Termin emitovanja snimka sjednice Općinskog vijeća je 02.08.2014.godine u 20,00 sati u programu TV “Smart” Tešanj.

 1. Materijale za sjednicu možete pogledati na 22-sjednicaPREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Fuad Šišić, dipl.ing.maš.

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12),

 

S A Z I V A M

21. (vanrednu) sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 04.07.2014. godine (petak) s početkom u 15:30 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

 

Na osnovu člana 43. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12) za vanrednu sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 

D N E V N I R E D

1. Prijedlog Rješenja o imenovanju Općinske izborne komisije Tešanj.

 

 

NAPOMENA: Predsjedavajući Vijeća će obavijestiti Vijeće o razlozima hitnosti zakazivanja sjednice

(Poslovnik o radu Općinskog vijeća, čl. 43.).

 

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Fuad Šišić, dipl.ing.maš.

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12),


S A Z I V A M

20. (tematsku) sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 20.06.2014. godine (petak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.


Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12) za 20. (tematsku) sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

D N E V N I R E D

1. Informacija o poslovanju javnih preduzeća na području općine Tešanj u 2013. godini

Prilozi: Izvještaji za predsjednike klubova vijećnika:

- Izvještaj o poslovanju JP Toplana d.d. Tešanj,

- Izvještaj o poslovanju JP “Rad” d.d. Tešanj,

- Izvještaj o poslovanju “TRA” d.o.o. Agencije za razvoj općine Tešanj,


2. Informacija o radu i poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj za 2013. godinu:

 • JU Opća Biblioteka Tešanj,

 • JU Centar za socijalni rad Tešanj,

 • JZU Apoteka “Tefarm” Tešanj,

 • JZU Opća bolnica Tešanj,

 • JU Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj,

 • JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović Izo” Tešanj,

 • JU Sportsko-rekreativni centar Tešanj,

 • JU Muzej Tešanj,


Napomena:

1. Radi uštede i racionalizacije, kompletni izvještaji dostavljeni su samo predsjednicima klubova vijećnika političkih stranaka

koje participiraju u radu Općinskog vijeća Tešanj.

2. Termin emitovanja snimka sjednice Općinskog vijeća je 21.06.2014.godine u 20,00 sati u programu TV “Smart” Tešanj.

3. Materijale  možete pogledati na: 20-sjednica


PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Fuad Šišić, dipl.ing.maš.

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12),


S A Z I V A M

19. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 30.05.2014. godine (petak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12) za 19. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:


A) USVAJANJE ZAPISNIKA 18. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ,


D N E V N I R E D

 1. Uslovna saglasnost na trasu autoputa na Koridoru V-c na području općine Tešanj, uslovna saglasnost za autoput.pdf

 2. Prijedlog Odluke o dopuni člana 117. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj, odluka o dopuni poslovnika.pdf

 3. Prijedlog Rješenja o razrješenju Općinske izborne komisije, rjesenje o razrjesenju oik.pdf

 4. Informacija o stanju organizovanosti zaštite i spašavanja na području općine Tešanj za 2013. godinu, informacija o stanju organizovanosti zatite i spaavanje na podruju opine teanj za 2013. godinu.pdf

 5. Informacija o organizovanosti i provođenju zaštite od požara na području općine Tešanj u 2013.godine, images/informacija o organizovanosti zatite i spasavanja.pdf

 6. Informacija o radu nevladinih organizacija na općini Tešanj za 2013. godinu, informacija nvo 13.pdf

 7. Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu. informacija -biz.pdf


B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Odgovore na vijećnička pitanja i inicijative možete pogledati na: odgovori na vp_5.2014.pdf

Napomena:

  1. Termin emitovanja snimka sjednice Općinskog vijeća je 07.06.2014.godine u 20,00 sati u programu TV “Smart” Tešanj.


 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Fuad Šišić, dipl.ing.maš.


Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12),

 

S A Z I V A M

18. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 25.04.2014. godine (petak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12) za 18. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

A) USVAJANJE ZAPISNIKA 17. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ,

 

D N E V N I R E D

  1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2013. godinu,

  2. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I kvartal 2014. godine,

  3. Prijedlog Odluke o raspolaganju/prodaji nekretnina za izgradnju garaža na lokalitetu benzinske pumpe INA,

  4. Prijedlog Rješenja o imenovanju Općinske izborne komisije,

  5. Prijedlog Odluke o naknadama vijećnicima i članovima komisija koje imenuje Općinsko vijeće,

  6. Prijedlog Rješenja o promjeni upisa zemljišta dr. sv. sa pravom korištenja Skupština opština Tešanj u korist Korkić (Muharem) Hanifa,

  7. Informacija o realizaciji Strategije općine Tešanj,

  8. Informacija o stepenu implementacije "Urbanističkog projekta Tešanj Centar",

  9. Informacija o stepenu implementacije "Regulacionog plana Centar-Jelah",

  10. Informacija o zimskom održavanju lokalnih puteva na području općine Tešanj za sezonu 2013/2014. god.

  11. Prijedlog Rješenja o dodjeli zemljišta državne svojine Halilović Harisu iz Tešnja - izjašnjavanje,

  12. Informacija o radu Zavoda za zapošljavanje - Biro Tešanj, i „radu na crno“ na području općine Tešanj za 2013.godinu – izjašnjavanje.

 

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

 1. Materijali 5., 11. i 12. tačke dnevnog reda su dostavljeni na 17. sjednici Općinskog vijeća.

 2. Termin emitovanja snimka sjednice Općinskog vijeća je 03.05.2014.godine u 20,00 sati u programu TV “Smart” Tešanj.

 3. Materijale možete pogledati na:18-sjednica

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Fuad Šišić, dipl.ing.maš.