Prijava
Petak 10.7.2020
Događaji:
Pretraga

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 7/08),

 S A Z I V A M

28. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 28.04.2011. godine

(ČETVRTAK), s početkom u  14,00 sati,  u  sali Općinskog vijeća Tešanj

 Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj" broj 7/08) za 28. sjednicu Općinskog vijeća predlažem predtačke:

  A) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 27. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA,

B)   VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE,

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 7/08),

S A Z I V A M

27. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 31.03.2011. godine

(ČETVRTAK), s početkom u  14,00 sati,  u  sali Općinskog vijeća Tešanj


Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj" broj 7/08) za 27. sjednicu Općinskog vijeća predlažem predtačke:


A) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 26. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA,

B)   VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE,

i slijedeći

DNEVNI  RED


  1. Prijedlog Odluke o usvajanju Liste kapitalnih projekata za budžetsku 2011. godinu;
  2. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2011. godini;
  3. Prijedlog Odluke o javnoj rasvjeti na području općine Tešanj;
  4. Prijedlog Odluke o javnom redu i miru;
  5. Prijedlog Odluke o administrativnim taksama;
  6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i kriterijima raspodjele sredstava za finansiranje rada organa mjesnih zajednica;
  7. Izvještaj o radu Općinskog vijeća Tešanj za 2010. godinu;
  8. Prijedlog Rješenja o imenovanju komisije za procjenu vrijednosti nekretnina u prometu;
  9. Informacija o položaju penzionera sa aspekta životnog standarda na području općine Tešanj;

10.   Informacija o aktivnostima na provođenju procedure dodijele pomoći za stambeno

zbrinjavanje boračkih populacija za 2011. godinu;

11. Nacrt urbanističkog rješenja mikrolokacije Centra Jelaha sa redefiniranjem elemenata dijela

regulacionog plana Centar Jelah";

12. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju raskrsnice (kod DC-a u

Kraševu) u korist JP Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo;

13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju nekretnina na korištenje po

zahtjevu "Madi" d.o.o. Tešanj;

14. Prijedlog Rješenja o dodjeli zemljišta državne svojine u korist JP "Elektroprivrede BIH" d.d.

Sarajevo "Elektrodistribucija" Zenica;

15. Prijedlog Rješenja po članu 61. Zakona o građevinskom zemljištu po zahtjevu Bošnjak

Hajrudina i Bošnjak Besime iz Kaloševića i Mujezinović Aide iz Tešnja.PREDSJEDAVAJUĆI  VIJEĆA

Esmir Subašić

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 7/08),

S A Z I V A M

26. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 28.02.2011. godine

(PONEDJELJAK), s početkom u  14,00 sati,  u  sali Općinskog vijeća Tešanj

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj" broj 7/08) za 26. sjednicu Općinskog vijeća predlažem predtačke:

 

A) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 17. i 25. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA,

B)   VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE,

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 11/07), te člana 19. i  42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 7/08),

S A Z I V A M

25. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 31.01.2011. godine

(PONEDJELJAK), s početkom u  14,00 sati,  u  sali Općinskog vijeća Tešanj

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj" broj 7/08) za 25. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 

A) IZBOR ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆEG OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ,

B) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 24. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA,

C)   VIJEĆNIČKA PITANJA,

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj" broj 11/07), te člana 19. i  42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj" broj 7/08)

S A Z I V A M

24. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 30.12.2010. godine (ČETVRTAK), s početkom u  14,00 sati,  u  sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj" broj 7/08) za 24. sjednicu Općinskog vijeća predlažem: