Prijava
Utorak 2.6.2020
Događaji:
Pretraga

Z A P I S N I K

SA 36. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 29.12.2015. GODINE (utorak), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

Sjednici prisustvuje 25 vijećnika

(Vijećnik Fuad Šišić prisutan od 14:20 sati, a vijećnik Vedran Kaser od 14:24 sata).

GOSTI:Predstavnice Agencije za istraživanje tržišta, medija i javnog mnjenja Sarajevo IPSOS - Anketari Semira Karić i Azira Okan

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart”.

Tonski zapis i Zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika, predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 23 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 36. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

Ad. A

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Zapisnik sa 35. sjednice Općinskog vijeća Tešanj.

Dnevni red

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa „ZA“ prihvatilo prijedlog Općinskog načelnika da se u dnevni red ove sjednice uvrsti: Prijedlog Odluke o davanju na korištenje zemljišta MZ Novi Miljanovci (6. tačka) i Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o upravljanju i održavanju grobalja-mezarja na području općine Tešanj (7. tačka).

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

D N E V N I R E D

  1. Prijedlog Budžeta Općine Tešanj za 2016. godinu,
  2. Prijedlog Odluka o izvršavanju Budžeta za 2016. godinu,
  3. Informacija o provedbi Odluke o pogodnostima za investiranje u Poslovnoj zoni “Bukva” i o implementaciji zaključenih ugovora,
  4. Informacija o realizaciji Programa obilježavanja tekovina odbrane 1992-95.godine i drugih datuma od značaja za općinu Tešanj,
  5. Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj,
  6. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje zemljišta MZ Novi Miljanovci,
  7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o upravljanju i održavanju grobalja-mezarja na području općine Tešanj.

Ad. 1

Pomoćnik načelnika Hamzalija Hojkurić je dodatno obrazložio Prijedlog Budžeta Općine Tešanj za 2016. godinu i Prijedlog Odluka o izvršavanju Budžeta za 2016.godinu.

Na prijedlog Budžeta Općine Tešanj za 2016.godinu amandmane su podnijeli: Klub vijećnika SBB i Klub vijećnika SBiH.

Amandman 1 Kluba vijećnika SBB glasi: Poticaj za razvoj zanatstva-obrta (najbolje poslovne ideje mladih i dr.) (ekonomski kod 1331) u iznosu od 50.000,00 KM povećati za iznos od 10.000,00 KM tako da ukupna suma za navedene namjene iznosi 60.000,00 KM. Da bi se dobio predloženi iznos za povećanje od 10.000,00 KM, potrebno je umanjiti stavku pod kodom 0111 „ostale ugovorene i nepomenute usluge“ za iznos od 10.000,00 KM, tako da bi za tu svrhu bila odvojena suma u iznosu od 15.000,00 KM, umjesto planiranih 25.000,00 KM.

Mišljenje Općinskog načelnika:Amandman je prihvatljiv uz korekciju iz slijedećih razloga: Moguće je uvećanjem ove stavke grantova, te je amandman u tom pogledu prihvatljiv, ali ne može se vršiti dalje umanjenje stavke ostalih ugovorenih usluga, budući da je ona svedena na minimum. Ova sredstva čine manje od 1% ukupnih sredstava za materijal, energiju i usluge i obuhvataju sve rashode koji nisu navedeni u drugim izdvojenim stavkama (99% navedene grupe rashoda).Može se izvršiti modifikovano prihvatanje amandmana na način da se njegov prvi dio koji se odnosi na uvećanje sredstava prihvati u cijelosti, a da se drugi dio izmijeni tako da glasi „Sredstva za ovu namjenu će se obezbijediti uvećanjem stavke prihoda „Porez na dodatnu vrijednost“ za 10.000 KM, tako da ona iznosi 4.255.000 KM. Predlagač Budžeta prihvata amandman u ovakvom obliku.

Amandman 2 Kluba vijećnika SBB glasi: Za interventne i operativne mjere – otklanjanje posljedica poplava i sprječavanje nastanka novih šteta (ekonomski kod 1272) predviđena su sredstva u iznosu 190.000,00 KM. Potrebno je ista povećati za 10.000,00 KM odnosno za navedene namjene planirati sredstva u iznosu od 200.000,00 KM. Nedostajućih 10.000,00 KM preusmjeriti umanjenjem iz „Operativnih budžetskih rezervi“, za koji je predviđen iznos od 100.000,00 KM, tako da bi za stavku „Operativne budžetske rezerve“ bilo predviđeno 90.000,00 KM.

Mišljenje Općinskog načelnika: Amandman nije prihvatljiv iz slijedećih razloga: U skladu sa zakonskom regulativom, navedena stavka je predviđena za preventivne i interventne akcije na klizištima, vodotocima i infrastrukturnim objektima Općine, a ne za sanaciju stambenih i poslovnih objekata pravnih i fizičkih lica kako je to rečeno u objašnjenju amandmana. Sredstva na stavci se obezbjeđuju iz namjenskih prihoda za koje je striktno definisana namjena koja ne uključuje sanacije šteta na poslovnim objektima. I prihvatanjem amandmana ne bi se moglo postići ono što se očekuje amandmanom.Sanacija šteta poslovnih objekata vršena je iz kantonalnog budžeta prema upućenim javnim pozivima, ali sa drugih stavki i pozicija, na koje su aplicirala i lica sa teritorije naše Općine (ravnopravno sa licima drugih poplavljenih područja). Osim toga, stavka „Operativna budžetska rezerva“ je procentualno smanjena u odnosu na prethodnu godinu sa 1,27 na 1,13% od ukupnih planiranih poreznih i neporeznih prihoda, tako da njeno dalje smanjenje nije prihvatljivo.

Amandman 1 Kluba vijećnika SBiH glasi: U prijedlog budžeta uvrstiti novi ekonomski kod ...“Grant udruženjima i grupama za posjetu Srebrenici na 11.juli“ u iznosu od 30.000,00 KM. Ova sredstva obezbijediti umanjivanjem stavke „Održavanje asfaltnih puteva i ulica, horizontalne i vertikalne signalizacije“ za 30.000,00 KM.

Mišljenje Općinskog načelnika: Amandman nije prihvatljiv iz slijedećih razloga: U 2016. godini, kao i ranijih 7 ili 8 godina biće obezbijeđena podrška grupama i udruženjima za posjetu Srebrenici. Podrška učesnicima Marša mira i drugim grupama koje tradicionalno odlaze na obilježavanje godišnjice genocida je neupitna i ista se obezbjeđuje kroz postojeće budžetske stavke. Podrška nije deklarativna, nego stvarna, tako da se sredstva ne moraju posebno izdvajati da bi se ista i realizovala. Pored toga iz budžeta su u protekle dvije godine izdvajana i sredstva za Organizacioni odbor u Srebrenici (obilježavanje godišnjice). S druge strane obrazloženje planiranog uvećanja stavke za odžavanje asfaltnih puteva je izvršeno u Prijedlogu budžeta (sigurnosni aspekt i amortizovanost postojeće mreže), tako da to ovdje nećemo ponovo isticati. Konačno, finansiranje održavanja putne infrastrukture se najvećim dijelom vrši iz namjenskih sredstava i nije prihvatljivo njihovo prestrukturiranje na predloženi način.

Amandman 2 Kluba vijećnika SBiH glasi: U prijedlog Budžeta povećati stavku „Grant za razvoj poljoprivrede“ za iznos od 50.000,00 KM. Ova sredstva obezbijediti umanjenjem stavke „Bruto plate i naknade plata organa uprave“ za 50.000,00 KM.

Mišljenje Općinskog načelnika: Amandman nije prihvatljiv iz slijedećih razloga: Treba naglasiti da su plate u općinskom organu uprave ispod definisanih zakonskom i drugom regulativom. Stavka za plate se nije mijenjala od 2012. godine, a ipak za razliku od drugih općina, škola, sudova, javnih preduzeća i sličnih uposlenici organa uprave nisu vršili utuživanje za razlike plata i slično. Korekcijom stavke se i u narednom periodu nastoji zadržati odgovarajući dogovorni odnos sa Sindikatom i uposlenim, iako se ta primanja i dalje nalaze ispod propisanih i korištenih u značajnom dijelu općina Federacije i na kraju u samim Federalnih organa uprave. S druge strane, godinama Općina izdvaja značajna sredstva za poljoprivredu, a za narednu godinu je planirano i dodatno uvećanje stavke „Grant za razvoj poljoprivrede“ za 5%, tako da grant sada iznosi 315.000 KM. Pored ove, u budžetu vidljive podrške, planiran je i nastavak aktivnosti na pomoći poljoprivredi kroz nove investicije (procjena za 2016. godinu je preko 5 miliona KM), te kroz nove razvojne projekte koje priprema TRA Tešanj.“

Amandman 3 Kluba vijećnika SBiH glasi: U prijedlogu Budžeta ukinuti stavku „Jednokratne materijalne pomoći putem organa uprave“ a iznos u cjelini prebaciti na stavku „Jednokratne materijalne pomoći putem Centra za socijalni rad Tešanj“.

Mišljenje Općinskog načelnika:Amandman nije prihvatljiv iz slijedećih razloga: Izdvajanja pod nazivom JNP putem organa uprave najvećim dijelom se odnose na pripadnike boračkih populacija. Prava boračkih populacija su definisana posebnom zakonskom regulativom (federalni „Zakon o o pravima boraca i članova njihovih porodica“, kantonalni „Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica“ i drugo) i ne podvode se pod primanja lica po „Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i porodice sa djecom“. Zbog toga u Kantonu egzistiraju i dva ministarstva koja, odvojeno, resorno vode brigu o različitim populacijama. Stoga se i na nivou Općine ove populacije tretiraju odvojeno kroz aktivnosti Centra za socijalni rad Tešanj i kroz rad Službe za boračko-invalidsku zaštitu i opću upravu. Osim toga u ranijim razgovorima o mogućnossti da se ova sredstva implementiraju putem Centra za socijalni rad od predstavnika boračkih populacija izraženi su nam stavovi da nisu voljni da ih tretiraju kao socijalnu kategoriju.

Amandman 4 Kluba vijećnika SBiH koji glasi: U prijedlogu Budžeta ukinuti stavku „Grant turističkoj zajednici za obezbjejđenje prostorija za Ured“, a iznos od 5.000,00 KM u cjelini prebaciti na stavku „Grant za postdiplomske studije“.

Mišljenje Općinskog načelnika: Amandman nije prihvatljiv iz slijedećih razloga: Zahtjev za brisanje stavke za ured Turističke zajednice je istaknut i od drugih učesnika u toku provođenja javne rasprave, te je Organ uprave razmatrao navedeni zahtjev. Konstatovano je da ured Turističke zajednice treba biti pristupačan za posjetioce (na istaknutom mjestu u užoj zoni starog gradskog jezgra), te da treba imati specifično radno vrijeme (obezbjeđuje pristupačnost vikendom i u popodnevnim satima). Kako zgrada Općine ne ispunjava ove kriterije, niti općina ima neki poslovni prostor takvih karakteristika za sada je budžetska podrška zadržana na postojećem nivou. Općinski načelnik je obavio razgovor i sa direktorom Turističke zajednice ZDK na ovu temu, te smo dobili informaciju da se očekuje skora promjena Zakona (FBiH), kojim će doći do promjene oblika organizacije i nadležnosti, pa je moguće da općine dobiju direktnije nadležnosti u ovom području. Stoga smatramo da je veća korist nego šteta ukoliko se zadrži finansiranje zakupa od općine za 2016. godinu, a za naredni period treba pripremati i drugačiji pristup.S druge strane sredstva za postdiplomski studij su u prijedlogu Budžeta za 2016. godinu u odnosu na 2015. godinu od strane Predlagača budžeta za 25%. U 2015. godini nije bilo problema u realizaciji ove budžetske stavke.

U raspravi o Prijedlogu Budžeta Općine Tešanj za 2016. godinu, Prijedlogu Odluka o izvršavanju Budžeta za 2016.godinu i amandmanima učestvovali vijećnici: Halilović Muhamed, Mirza Unkić, Fadil Halilović, Emir Unkić, Velid Joldić, Miralem Starčević, Kasim Huskić, Aida Salkić, Osman Pilav, Munevera Alić, Zaim Hadžan, Amir Dujsić, Senad Subašić, Vedran Kaser, Ekrem Ajanović i Fuad Šišić.

Predsjedavajući Vijeća je zatvorio raspravu o prijedlozima i amandmanima i dao riječ Općinskom načelniku da odgovori na pitanja koja su vijećnici postavili u svojim diskusijama.

Predsjednik Kluba vijećnika je tražio pauzu.

Pauza u radu vijeća trajala je od 16:25 sati do 16:40 sati, na kojoj je izvršeno anketiranje vijećnika. (Pred početak pauze Predsjedavajući Vijeća je vijećnike obavjestio da se Vijeću obratila Agencija za istraživanje tržišta, medija i javnog mnjenja Sarajevo IPSOS, radi provođenja kratke ankete licem u lice na uzorku od 1000 vijećnika u cijeloj BiH. Trenutno provode istraživanje u svrhu razumijevanja načina na koji lokalni javni službenici u BiH donose odluke. Da će anketari Semira Karić i Azira Okan u vrijeme pauze obaviti anketiranje. Napomenuo je da je učešće u njihovom anketiranju u potpunosti dobrovoljno. Privatnost i anonimnost odgovora garantiraju stroga pravila Evropskog udruženja za marketinška istraživanja).

Nakon pauze predsjednik Kluba vijećnika SDP Vedran Kaser je konstatovao da je tražio pauzu jer je želio da izvrši provjeru čl.62 stav 2 Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj, koji glasi: „Kada se iscpe diskusije po tački dnevnog reda, predsjedavajući Vijeća zaključuje pretres i konstatuje da se o navedenoj tačci vijećnici trebaju izjasniti glasanjem.“, te naglasio da nije u redu da Predsjedavajući Vijeća zatvori raspravu, da riječ Načelniku i nakon toga ne da riječ vijećnicima.

Predsjedavajući Vijeća je odgovorio da u Poslovniku nigdje ne piše da Načelnik ne može nakon zaključenja rasprave odgovoriti na pitanja vijećnika i dati obrazloženja predloženih materijal. Naglasio je da je u toku i priprema za izmjenu i dopunu Poslovnika, a dok to ne bude Poslovnik će ovako tumačiti.

Nakon toga, pristupilo se izjašnjavanju oAmandmanima Kluba vijećnika SBiH:

Amandman 1 Općinsko vijeće je sa 10 glasa “ZA”, 10 glasova “PROTIV” 5 glasova “UZDRŽAN”nije prihvatilo

Amandman 2 Općinsko vijeće je sa 9 glasa “ZA”, 7 glasova “PROTIV” 9 glasova “UZDRŽAN” nije prihvatilo

Amandman 3 Općinsko vijeće je sa 9 glasa “ZA”, 10 glasova “PROTIV” 6 glasova “UZDRŽAN” nije prihvatilo

Amandman 4 Općinsko vijeće je sa 9 glasa “ZA”, 8 glasova “PROTIV” 8 glasova “UZDRŽAN”nije prihvatilo

Općinsko vijeće je sa 16 glasa “ZA”, 9 glasova “PROTIV” bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Budžeta Općine Tešanj za 2016. godinu.

Ad. 2

Općinsko vijeće je sa 16 glasa “ZA”, 9 glasova “PROTIV” bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluka o izvršavanju Budžeta za 2016. godinu.

Ad. 3

Pomoćnik načelnika Hamzalija Hojkurić je dodatno obrazložio Informaciju o provedbi Odluke o pogodnostima za investiranje u Poslovnoj zoni “Bukva” i o implementaciji zaključenih ugovora.

U raspravi učestvovali vijećnici: Fahrudin Omerbašić, Fadil Halilović i Senad Subašić.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 25 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o provedbi Odluke o pogodnostima za investiranje u Poslovnoj zoni “Bukva” i o implementaciji zaključenih ugovora.

Ad. 4

Pomoćnik Općinskog načelnika Sabahudin Omerbašić je dodatno obrazložio Informaciju o realizaciji Programa obilježavanja tekovina odbrane 1992-95.godine i drugih datuma od značaja za općinu Tešanj.

U raspravi učestvovali vijećnici: Munevera Alić, Miralem Starčević, Emir Unkić, Amir Piro, Adem Kurdić i Fadil Halilović.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 25 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV”, i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o realizaciji Programa obilježavanja tekovina odbrane 1992-95.godine i drugih datuma od značaja za općinu Tešanj.

Ad. 5

Pomoćnik načelnika Azra Muslija dodatno obrazložila Informaciju o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj.

U raspravi učestvovali vijećnici: Miralem Starčević, Munevera Alić, Aida Salkić, Kasim Huskić i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće je sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj.

(Tri vijećnika napustila sjednicu)

Ad. 6

Bez rasprave, Općinsko vijeće je jednoglasno sa 21 glasom “ZA”, bez glasova “PROTIV” i glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se prijedlog Odluka o davanju na korištenje zemljišta MZ Novi Miljanovci.

(Jedan vijećnik nije glasao).

Ad. 7

Bez rasprave, Općinsko vijeće je jednoglasno sa 21 glasom “ZA”, bez glasova “PROTIV” i glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se prijedlog Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o upravljanju i održavanju grobalja mezarja na području općine Tešanj.

Ad.B

VIJEĆNIČKA PITANJA

Vijećnik Amir Piro je postavio sljedeća vijećnička pitanja:

1. Da li nadležna služba općine Tešanj, odnosno njeni uposlenici vrše redovno obilaske i nadzor nad putevima

koji su u nadležnosti Općine, u cilju poboljšanja bezbjednosti učesnika u saobraćaju?

2. Da li je navedena služba upoznata da je u naseljenom mjestu Jevadžije na raskrsnici lokalnog puta Jelah –

Raduša i lokalnog (neasvaltiranog) puta koji vodi u zaseok Hrnjići Hasaničevići, preglednost nedovoljna?

Općinski načelnik je odgovorio da se nadzor na putevima provodi, i da se interveniše se tamo gdje ima potrebe. Da li je preglednost dovoljna provjerit će se.

3. Da li je Općinski načelnik kao nosilac izvršne vlasti na Općini odnosno nadležna općinska služba upoznata

da je u Tešnju u ulici „Kose“ došlo do većeg oštećenja kolovoza (zemljene podloge) u dužini od oko 10 m?

Vijećnik Kasim Huskić je postavio sljedeće pitanje koje glasi: Da li izabrani predstavnici SDP-a sudjeluju u radu Savjeta i skupštine u mjesnoj zajednici Mrkotić i Kalošević?

Općinski načelnik je odgovorio da je tačno da njihovi predstavnici ne sudjeluju u radu MZ Mrkotić, dostaviće se pismeni odgovor koliko su puta bili na sjednici ili nisu, a dobio je i pismeno izjašnjenje da SDP neće sudjelovati u radu MZ Kalošević.

Vijećnik Fadil Halilović se izjasnio da nije zadovoljan odgovorom na pitanje u vezi postavljanja saobraćajnog znaka: zabrana saobraćaja za vozila koja prekoračuju određenu dužinu i zabrana saobraćaja za vozila koja prekoračuju određeno osovinsko opterećenje jer je dobio odgovor Općinskog načelnika da će se ispitati odluka o postavljanju znaka.

Vijećnik Fadil Halilović je postavio i novo vijećnička pitanja:

1. Da li su izabrani članovi UO u JZU i CMS „TEFARM“, JZU Dom zdravlja i JZU Opća bolnica potpisali pisane izjave da imenovanjem u UO nisu u sukobu interesa?

Općinski načelnik je odgovorio da su izjave potpisane.

Vijećnik Miralem Starčević je postavio vijećničko pitanje koje glasi: Da li se planira postavljanje „ležećih policajaca“ u MZ Vukovo na dijelu puta Dom kulture-džamija?

Vijećnik Amir Dujsić je postavio sljedeća vijećnička pitanja:

1.Imate li informaciju kada će otpad sa kružnog toka biti sklonjen?

Općinski načelnik odgovorio da je to privremena građevinska deponija koja će biti uklonjena. Već danas kamioni, mašine rade na tome. Najvažnije je bilo u onim trenucima završiti i pustiti saobraćajnicu pa će tek onda na red doći deponija. Radimo na tome i to će biti sanirano i usaglašeno sa izvođačem radova.

2. Koji su razlozi posjete delegacije NK„Tošk“, i da li ima šta od njihove ideje?

Općinski načelnik odgovorio: Mi smo imali pismeno obraćanje gospodina Muje Kantića, koji je imao nekoliko ideja, upravljanje Klubom i njegovom imovinom...na 90 godina. Inicijativa razmotrena, obavljene konsultacije održan je sastanak sa upravom Toška i odgovoreno je pismeno gospodinu Muji Kantiću. Potrebno je prijedlog razmotriti sa aspekta urbanističkog projekta, trenutno nemamo urbanističkog rješenja (autobusko stajalište). Tošk je registriran kao udruženje građana, i Općina kao najveći finansijer rada ovog Kluba ne može zastupati niti izjašnjavati se u njihovo ime. Uprava NK „Tošk“ se nije izjašnjavala o tome, imali su druge probleme. Očekujem od njih signal.

Vijećnik Kršić Boban je postavio vijećničko pitanje: Da li će se saobraćajnica i dijelovi saobraćajnica odnosno trotoara vratiti u prvobitno stanje nakon izvođenja radova postavljanja kanalizacionog sistema, na dijelu saobraćajnice kod parking prostor Simetrale i od kružnog toka do Madijeve prodavnice?

Općinski načelnik je odgovorio da ako ima konkretne primjedbe i prijedloge na izvedene radove i potrebu sanacije trotoara i sl. može se obratiti operativno. Uglavnom mi nismo sanirali trotoare od kružnog toka prema Madiju, on je sada nešto viši od onog koji je bio ranije.Nismo radili potpuno novo uređenje trotoara, i nismo radili novo uređenje saobraćajnice u ulici Kralja Tvrtka od Doma kulture do kružnog toka iz dva razloga. Po pitanju saobraćajnice zbog toga što moramo raditi sekundarne priključke a po pitanju trotoara zbog toga što smo išli sa projektovanjem treće trake od sadašnjeg sjedišta Toplane do kružnog toka, tako da ćemo preispitati da li ima smisla raditi novi trotoar po staroj trasi.

Vijećnik Unkić Mirza je postavio sljedeća vijećnička pitanja:

1. Koliko je prodato općinske imovine (nekretnina i zemljišta) u godini 2013., 2014., 2015.?

2. Koliko je kupljeno zemljišta (ili nekretnina) u godini 2013.,2014., 2015.?

Općinski načelnik je odgovorio da će Vijeću biti dostavljena zbirna informacija u kojoj će biti i podaci koliko je prodato općinske imovine i koliko je kupljeno zemljišta(nekretnina).

3. Zašto se ekonomski kodovi čija je procjena ostvarenja u budžetu za 2015-tu godinu ne planira u budžetu za

2016-tu godinu u istom iznosu? Kroz budžet za 2016.godinu imamo ek,kod 722516 očekivana procjena je

230.000,00 KM za 2015.godinu, dok je za 2016.gidinu pl. 210.000,00. Ekonomski kod 742213 – procjena

ostvarenja u 2015.godini 200.000,00 KM, a u budžetu za 2016.godinu iznosi 150.000,00 KM. Poznato nam

je da su građani voljni učestvovati u projektima.

4. Na osnovu čega se došlo do prijedloga u budžetu za 2016.godinu da imamo višak prihoda nad rashodima u

iznosu od 390.000,00 KM.

Općinski načelnik je odgovorio da je rasprava završena i da je potrebno precizirati ova pitanja.

5. Kada se planira izgradnja kanalizacionog voda u MZ Raduša preciznije u mjestu Kašibovići? Obzirom da su

dostavljene 3 ponude za izgradnju kanal. mreže potrebna je informacija za kada će se vršiti izgradnja, hitnost

izgradnje proizilazi iz potrebe kako bi se spriječilo nastajanje novih klizišta.

Općinski načelnik je odgovorio da će se odgovor dostaviti u pismenoj formi.

6. Zašto općinska služba ne izvrši sanaciju zaštitne ograde na Jelaškom mostu?

Općinski načelnik je odgovorio da je potrebno po ovom pitanju obratiti se Direkciji za ceste ZDK.

7. Zašto se ne poduzmu sankcije protiv lica koja deponuju smeće na nedozvoljenim površinama (Rastoke

Jelah, Vukovo i dr.)? Općinski načelnik je odgovorio da ukoliko je prijavljen konkretno se može pojedinačno provjeriti svaki slučaj.

8.U kojoj je fazi rješavanje izgradnje Doma u Jelahu? Posjedujemo li projekat i kada se planira aktivno

pristupiti realizaciji?

9. U kojoj je fazi izgradnja dvorane u Jelahu? Općinski načelnik je predložio da se informišu u ZZ Jelah jer pretpostavlja da im je poznato zašto to govori. Napomenuo je da je on bio Predlagač Odluke da se to zemljište vraća Općini Tešanj, vijećnici SDP nisu dva puta podržali takvu odluku iz samo njima znanih razloga, na sudu je osporeno da to zemljište u centru Jelaha nije općinsko. Zna se ko je to osporavao i na koji način. Sa mjesnom zajednicom su usaglašeni svi prioriteti. Trenutno stanje, čeka se da se neko smiluje da potpiše papir da nije njegovo. Mjesna zajednica, Savjet Mjesne zajednice je dao punu podršku onom što rade Općinski načelnik i Pravobranilac.

10. Zašto su se obustavile aktivnosti u rješavanju problema raskrsnice u Jelahu?

Općinski načelnik je odgovorio: „Poznato vam je kako je došlo do ovkvog uređenja raskrsnice. To je bila politička ideja SDP i određenih krugova u Jelahu. Ja sam insistirao da se preispita mogućnost postavljanja kružnog toka u Jelahu. U zadnja tri mjeseca, nakon što su smijenili direktora koji je bio u političkoj platformi SDP-a, ostvarili smo dva sastanka na kojim je usaglašen zajednički stav da općina sufinansira projektnu dokumentaciju i provjeru da li postoji mogućnost za kružni tok, da jednom dobijemu stručno mišljenje i riješimo to kako treba. Zbog toga je i ona stavka u Budžetu za projektovanje veća nego što je bila ove godine. Imali smo dva sastanka sa Direkcijom cesta FBIH, nadam se da su napravili određeni pomak u tom problemu.“

11. Obnova mosta na relaciji Tešanj-Raduša da li je projekat kandidovan od strane MZ Raduša ili Općine?

Općinski načelnik je odgovorio: „ Mislim da smo imali ovu informaciju kada smo usvajali listu kapitalnih projekata, Općinsko vijeće je usvojilo tu listu. Ovo je most koji spaja dvije mjesne zajednice Raduša i Tešanj i Vijeće je prihvatilo da sufinansira zajedničkim učešćem sa ove dvije mjesne zajednice putem liste za kapitalne projekte. Nažalost ovo je jedini projekat sa liste kapitalnih projekata koji nismo uspjeli završiti. Ugovori su potpisani, radovi će početi čim počne građevinska sezona. U početku je bilo da ćemo rekonstruisati ali smo morali projektovati potpuno novi most.“

Vijećnik Emir Unkić je postavio sljedeća vijećnička pitanja:

1. Da li je Načelnik i nadležna općinska služba bila upoznata sa činjenicom da će u hodniku zgrade Općine

Tešanj, za dan grada Tešnja, biti izložena slika na kojoj je ademaga mešić??

Općinski načelnik je odgovorio: Znamo da je Ademaga Mešić osuđen u predhodnom režimu, zbog čega, i da mu je ukinuto pravo... ali ne možemo osporiti da je unutar izložbe koja govori o tešanjskim načelnicima od 1988.-1940. godine, osoba koja je godinu li dvije obnašala tu dužnost, i u tom kontekstu je i njegovo pojavljivanje u toj izložbi. Zašto je to tako možete pitati autora. Ja ne želim da veličam ničiji zločin a s druge strane ne želim da ukidam bilo kakvo pravo da neko spominje Ademagu Mešića ili bilo koga drugog poimenično.“

Vijećnik Emir Unkić je odgovorio Načelniku: „ Znali ste da se slika Ademage Mešića nalazi u postavci i vi ste dozvolili da se slika jednog ustaše nađe u općini.“

Općinski načelnik je odgovorio da ne želi da ulazi u ispitivanje činjenica o Ademagi Mešiću, da postoje drugačija razmišljanja, čak postoje drugačija razmišljanja i o Golom otoku, da ne želi izbjegavati istorijsku činjenicu da li je neko bio ili nije načelnik i na taj način ga izostaviti.

2. Zašto je načelnik u svom dopisu tešanjskim medijima da dostave pismo namjere o poslovnoj saradnji jedino izostavio Radio „ZOS“? Da li je to uradio svjesno ili je to greška? Općinski načelnik je odgovorio da je nekim medijima upućen dopis da dostave pismo namjere ali da nije tačno da se svim medijima na prostoru općine upućuje poziv.

Vijećnik Emir Unkić je postavio dodatno pitanje Koje glasi: Planirate li poslati Radio „ZOS“ kao jedinoj stanici da naknadno dostavi pismo namjere, jer ste to učinili za Radio Antenu, Radio Tešanj, NTV „Smart“ NTV „Amna“ , a jedino za Radio „ZOS“ niste?

Vijećnik Emir Unkić je postavio sljedeće pitanje: Da li su saglasnosti od Ministarstva za imenovanje upravnih odbora dostavljene nakon usvajanja?

Vijećnik Adnan Lihić je postavio sljedeća vijećnička pitanja:

1. S obzirom da je na prethodnoj sjednici bila prozivka vijećnika, da je nezakonita Odluka o imenovanju

upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova, moli informaciju o tome i da li su stigle saglasnosti iz

Ministarstva zdravstva. Općinski načelnik je odgovorio da su dostavljene saglasnosti iz Ministarstva.

2. Pojedini vijećnici su tada prozivali i članove komisije da su u rodbinskim vezama sa predloženim

članovima upravnih odbora pa moli Načelnika da ih izvijesti ima li kakva pismena prijava kako bi se mogao

pokrenuti postupak.

Općinski načelnik je odgovorio da nije bilo nikakvih prijava da su članovi komisije u rodbinskim vezama, da je neko lažirao podatke koje je dostavio i sl, te poziva da ako neko ima nešto da to prijavi kako bi provjerili navode.

3. Zašto je na Svečanoj sjednici Općinskog vijeća, 10.decembra bio prisutan Federalni Ministar?

Općinski načelnik je odgovorio: Izgradnja sistema prikupljanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda „Rekonstrukcija Titove ulice i Trga Gazi Ferhat-bega dio je Projekta WATSAN čiji je glavni nosilac Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Sve aktivnosti koje su se usaglašavale i donatorska sredstva, dobili smo u saradnji sa ovim Ministarstvom i bili smo u obavezi kada smo završili radove da ih obavijestima o tome i pozovemo ih da dođu ovdje i prisustvuju toj manifestaciji.“

VIJEĆNIČKE INICIJATIVE

Vijećnik Amir Piro je u vezi vijećničke inicijative : „Da se nakon obavljanja završnih radova na rekonstrukciji i sanaciji dijela Titove ulice (od apoteke „Tefarm“ do samoposluge „AS“), zabrani zaustavljanje i parkiranje vozila (izuzev vozila za snabdijevanje) odlukom Općine Tešanj i postavljanjem odgovarajućeg znaka“, izjašnjavanje odgodi za narednu sjednicu.

Nove vijećničke inicijative

Vijećnik Mirza Unkić je postavio sljedeću vijećničku inicijativu koja glasi: „Izmjena prostornog plana“.

U obrazloženju navodi: „Pošto su se stvorile predpostavke za formiranje novih industrijskih zona potrebno je pokrenuti izmjenu prostornog plana. Prilikom formiranja industrijskih zona potrebno je uplaniti vrste djelanosti na industrijskim zonama.“

Vijećnik Mirza Unkić je postavio i vijećničku inicijativu koja glasi „Da se uputi zahtjev prema Uredu za reviziju budžeta F BiH, o reviziji poslovanja Općine Tešanj za period 2013.godina, 2014.godina i 2015.godina.“ U obrazloženju navodi: „Inicijativu podnosimo na osnovu potrebe za temeljnom revizijom o računu prihoda i rashoda, izvještaju o kapitalnim izdacima i finansiranju, posebnim podacima o plaćama i broju zaposlenih, godišnje izvještaje o izvršenju budžeta i izvještaj o novčanim tokovima. Ujedno kroz ovo ćemo vidjeti kako izvršna vlast upravlja budžetskih sredstvima, te u slučaju potrebe da se isprave nepravilnosti učinjene kroz urađenu reviziju.“

Nakon toga, predsjedavajući Vijeća se svima zahvalio na prisustvovanju današnjoj sjednici i zaključio rad tridesetšeste sjednice Općinskog vijeća Tešanj u 18:28 sati.

 

ZAPISNIČAR:

Sajda Klepić

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.