Prijava
Srijeda 8.7.2020
Događaji:
Pretraga

Z A P I S N I K

SA 42. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 15.07.2016. GODINE (petak), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

Sjednici prisustvovala 20 vijećnika (vijećnik Huskić Kasim prisustvovao od 14:10 h, a Piro Amir od 14:52 h.

Odsutni vijećnici: Ajanović Ekrem, Jašić Haris i Galijašević Bernadeta (najavili odsustvo).

GOSTI: Komandir Policijske stanice Tešanj g-din Katica Jusuf i građanin Maličević Adem.

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart”.

Tonski zapis i Zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika, predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 20 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 42. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

Ad. A

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 21 glasom “ZA”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Zapisnik sa 40. sjednice Općinskog vijeća Tešanj.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 20 glasova “ZA”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Zapisnik sa 41. (tematske) sjednice Općinskog vijeća Tešanj.

Dnevni red

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 21 glasom “ZA”, usvojilo sljedeći

D N E V N I R E D

 1. Nacrt Odluke o grbu i zastavi Općine Tešanj,

 2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Muzeja,

 3. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2016. godine i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj,

 4. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana ''Jugozapad-Tešanj'' općina Tešanj,

 5. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjeni i dopuni Regulacionog plana ''Tešanjka'' za naseljeno mjesto Tešanjka,

 6. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina zv. "Kod obdaništa" u Tešnju radi oblikovanja parcela,

 7. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina radi oblikovanja parcele na Krndiji u Tešnju,

 8. Prijedlog Odluke o odobravanju raspisivanja javnog konkursa za parcelu broj 323/13 u Tešnju na Krndiji,

 9. Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra-put kod benzinske pumpe na Krndiji u Tešnju,

 10. Prijedlog Odluke o odobravanju prodaje zemljišta radi izgradnje trafostanice TS 110/35/10 (20)kV Jelah,

 11. Prijedlog Rješenja o produženju mandata drugostepenoj Komisiji za rješavanje po žalbama protiv rješenja općinskih organa uprave,

 12. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2016. godine,

 13. Informacija o realizaciji i utrošku sredstava Naknade za vatrogastvo općine Tešanj za 2015. godinu.

Ad. 1

Bez rasprave, Općinsko vijeće je sa 12 glasom “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Nacrt Odluke o grbu i zastavi Općine Tešanj i upućuje na javnu raspravu.

Ad. 2

Pomoćnik Načelnika Muslija Azra je dodatno pojasnila Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Muzeja.

U raspravi učestvovali vijećnik Unkić Emir i Općinski načelnik Huskić Suad.

Općinsko vijeće je sa 21 glasom “ZA”, bez glasova PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Muzeja.

Ad. 3

U raspravi o Informaciji o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2016. godine i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj učestvovali vijećnici: Dujsić Amir, Halilović Fadil, Kurdić Adem, Alić Munevera i Komandir Policijske stanice Tešanj.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 21 glasom “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanjeInformacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2016. godine i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj.

Ad. 4

Pomoćnik načelnika Medarić Nadir je dodatno obrazložio Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana ''Jugozapad-Tešanj'' općina Tešanj, a predstavnica Instituta za građevinarstvo „IG“ Banja Luka g-đa Tatjana je održala prezentaciju.

Vijećnik Joldić Velid je učestvovao u raspravi o Nacrtu.

Općinsko vijeće je sa 21 glasom “ZA”, bez glasova “PROTIV”, i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana ''Jugozapad-Tešanj'' općina Tešanj i upućuje na javnu raspravu.

Ad. 5

Pomoćnik načelnika Medarić Nadir je dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o pristupanju izmjeni i dopuni Regulacionog plana ''Tešanjka'' za naseljeno mjesto Tešanjka.

U raspravi učestvovao vijećnik Kaser Vedran.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 22 glasom “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o pristupanju izmjeni i dopuni Regulacionog plana ''Tešanjka'' za naseljeno mjesto Tešanjka.

Ad. 6

Pomoćnik načelnika Medarić Nadir je dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina zv. "Kod obdaništa" u Tešnju radi oblikovanja parcela.

U raspravi učestvovali vijećnici: Boban Kršić, Emir Unkić i Općinski načelnik.

Vijećnik Boban Kršić je predložio zaključak da se uputi javni poziv građanima Općine Tešanj koji imaju sličan problem (oblikovanje parcele) da se obrate Službi za katastar i imovinsko-pravne poslove kako bi pokrenuli postupak rješavanja navedenog problema u skladu sa važećim propisima. Nakon rasprave, u kojoj je Općinski načelnik ovaj prijedlog prihvatio kao sugestiju vijećnik je odustao od istog.

Općinsko vijeće je sa 21 glasova “ZA”, 1 glasom “PROTIV” bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina zv. "Kod obdaništa" u Tešnju radi oblikovanja parcela.

Ad. 7

Bez rasprave, Općinsko vijeće je sa 21 glasom “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina radi oblikovanja parcele na Krndiji u Tešnju

Ad. 8

Bez rasprave, Općinsko vijeće je sa 21 glasom “ZA”, 1 glasom “PROTIV”, bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o odobravanju raspisivanja javnog konkursa za parcelu broj 323/13 u Tešnju na Krndiji.

Ad. 9

U raspravi o Prijedlogu Odluke o gubitku statusa javnog dobra-put kod benzinske pumpe na Krndiji u Tešnju učestvovali vijećnik Unkić Emir i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra-put kod benzinske pumpe na Krndiji u Tešnju.

Ad. 10

Pomoćnik načelnika Medarić Nadir je dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o odobravanju prodaje zemljišta radi izgradnje trafostanice TS 110/35/10 (20)kV Jelah.

O prijedlogu Odluke diskutovao vijećnik Halilović Fadil.

Općinsko vijeće je sa 20 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o odobravanju prodaje zemljišta radi izgradnje trafostanice TS 110/35/10 (20)kV Jelah.

Ad. 11

Bez rasprave, Općinsko vijeće je sa 22 glasom “ZA”, 1 glasom “PROTIV”, bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Rješenja o produženju mandata drugostepenoj Komisiji za rješavanje po žalbama protiv rješenja općinskih organa uprave.

Ad. 12

U raspravi o Izvještaju o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2016. godine učestvovali vijećnici: Kaser Vedran, Alić Munevera, Unkić Emir, Subašić Senad, Salkić Aida i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće je sa 19 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV”, i 1 glasom “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Da se do sljedeće sjednice Vijeća dostavi informacija o ne realizovanim zaključcima.

Općinsko vijeće je sa 14 glasova “ZA”, 3 glasa “PROTIV”, 4 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2016. godine.

Ad. 13

Općinski načelnik je dodatno obrazložio Informaciju o realizaciji i utrošku sredstava Naknade za vatrogastvo općine Tešanj za 2015. godinu, te u svom izlaganju predložio da Vijeće da saglasnost Službi civilne zaštite da može izvršiti obustavu potraživanja kod pravnih lica čiji su računi blokirani .

Općinsko vijeće je sa 18 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV”, i 3 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanjeInformacija o realizaciji i utrošku sredstava Naknade za vatrogastvo općine Tešanj za 2015.godinu.

Općinsko vijeće je sa 18 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV”, i 3 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanjeInformacija o realizaciji i utrošku sredstava Naknade za vatrogastvo općine Tešanj za 2015. godinu, i shodno navedenom izlaganju daje se saglasnost Službi civilne zaštite da može izvršiti obustavu potraživanja kod pravnih lica čiji su računi blokirani.

Ad.B

VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Vijećnik Dujsić Amir je uputio sugestiju da nema oznake za ulazak u Tešanj (Kosova-Šije) koja je uklonjena u periodu kada su bile poplave na tom području, i zamolio Općinskog načelnika i nadležnu službu da se ista vrati.

Vijećnik Lihić Adnan je zamolio Općinskog načelnika da usmeno da određeni broj informacija i podataka jer po društvenim mrežama kruže određene informacije o Izvorištu Kiseljak o korištenju jedne lokacije za slobodno točenje, zamolio informaciju o potpisivanju projekta II faze kanalizacione mreže, o vodosnabdijevanju i redukciji vode.

Općinski načelnik je odgovorio da je došlo do prekida korištenja na lokaciji slobodnog točenja kiseljaka zbog kvara a ne zbog želje korisnika koncesije, da kiseljak ne dolazi ni u punionice i da će uskoro doći do rješavanja ovog pitanja.

Što se tiče vodosnabdjevanja odgovorio je da je u posljednje vrijeme došlo do ekstremnog povećanja potrošnje vode, da imamo određene probleme za snabdijevanje Kraševa i Lepenice, ali da se očekuje određena stabilizacije te na kraju uputio apel građanima da racionalno koriste vodu i da smanje potrošnju.

Dobili smo odobrenje i u postupku je ugovaranje svih projekata za vodosnabdijevanje koji su odobreni po listi kapitalnih projekata za ovu godinu tako da se očekuje uskoro u naredih 15-20 dana potpisivanje Ugovora o vodosabdijevanju Trepče i završetak tog vodovoda u vrijednosti nekih 320.000,00 maraka, za vodovod Roše su završne aktivnosti u toku, za vodovode Hrvatinovići i Šije radi se naredna faza... Potpisan je Ugovor o radu za drugu dionicu na kanalizacionom sistemu, i to se radilo od Mračaja do Žabljaka i od Tešanjke do Kraševa. Rokovi za izvođenje radova 90-100 dana. Nastojaćemo da pratimo rokove pa čak i u slučaju avgustovskih gužvi nastojaćemo da te rokove prolongiramo.

Vijećnik Halilović Fadil je postavio sljedeće vijećničko pitanje koje glasi: Da li je Općinski načelnik upoznat da u O.Š. „9.Septembar“ Medakovo nema osvjetljenja tj. rasvjete kako same škole tako i dvorišta, čime se neposredno ugrožava bezbjednost učenika i prosvjetnih radnika. Ovaj nedostatak otkloniti do početka naredne školske godine.

Vijećničke inivijative.

Vijećnik Kaser Vedran se izjasnio da nije zadovoljan odgovorom na inicijativu za konačno rješavanje problema plavljenja rijeke Radušice, te predložio zaključak: „Da se u što kraćem roku izvrši čišćenje kanala.“

Nakon rasprave u kojoj su učestvovali vijećnici Unkić Emir, Subašić Senad i Općinski načelnik nije bilo izjašnjavanja o inicijativi i prijedlogu zaključka jer je Općinski načelnik odgovorio da se korito rijeke Radušice već čistilo ali da će se nastaviti čistiti i dalje koliko to bude moguće.

Vijećnik Kaser Vedran je napomenuo da nije dostavljeno mišljenje na inicijativu „Da se iz Operativne budžetske rezerve i Granta turističkoj zajednici za obezbjeđivanje prostorija za ured, izdvoji 16.000,00 KM za liječenje Nedžada Smailbegovića.“

Općinski načelnik je dao mišljenje o inicijativi i predložio da se ne izjašnjavaju o istoj, jer je voljan da u okviru svojih mogućnosti i ovlaštenja kao Općinski načelnik, u okviru materijalnih mogućnosti koje općina ima, sagledati ovaj slučaj i odobriti putem budžetske rezerve određena sredstva za pomoć u liječenju.

U raspravi su učestvovali vijećnici Unkić Emir, Huskić Kasim, Subašić Senad i Općinski načelnik.

O ovoj inicijativi nije bilo izjašnjavanja jer je na sastanku koji je održan u vrijeme pauze (od 16:50 sati do 17:00 sati) predlagač prihvatio prijedlog Općinskog načelnika.

Nakon toga, predsjedavajući Vijeća se svima zahvalio na prisustvovanju današnjoj sjednici i zaključio rad četrdesetdruge sjednice Općinskog vijeća Tešanj u 17:04 sati.

 

ZAPISNIČAR:

Sajda Klepić

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.