Prijava
Utorak 14.7.2020
Događaji:
Pretraga

Z A P I S N I K

SA KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ,

ODRŽANE DANA 16.11.2016. GODINE (SRIJEDA), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U MALOJ SALI CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE TEŠANJ

 

Sjednici prisustvuje 25 vijećnika.

 

GOSTI:

Državni, federalni i kantonalni zastupnici sa područja općine Tešanj, Ministar u Vladi ZDK, predstavnici općinskih organizacija političnih subjekata koji partipiciraju u općinskom vijeću u mandatu 2016-2020, direktori javnih ustanova i javnih preduzeća, predstavnici boračkih organizacija, predstavnik MIZ Tešanj, predstavnici javne sigurnosti,predsjednica Općinske izborne komisije, predsjednici Direktiva direktora osnovnih i srednjih škola i Općinski načelnik sa saradnicima.

 

 

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV «Smart», Radio Tešnja i Radio „ZOS“.

Prije početka sjednice položeno je cvijeće na Centralno spomen obilježje u Tešnju.

Gosti koji su bili pozvani, a nisu bili u mogućnosti prisustvovati ovoj svečanoj sjednici, Premijer Vlade ZDK, gosp. Šišić Fuad, direktor Opće bolnice Tešanj i Načelnik MUP-a PS Tešanj, su se zahvalili na pozivu i uputili čestitke povodom početka novog mandata novoizabranim vijećnicima i Općinskom načelniku.

Tonski zapis i Zapisnik vodi Tehnički sekretar Vijeća Sajda Klepić.

Sjednicom do izbora novog predsjedavajućeg Vijeća predsjedava predsjedavajući iz ranijeg saziva gosp. Senad Subašić.

Na početku sjednice intonirana je Himna Bosne i Hercegovine.

Nakon prozivke vijećnika, predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća, od 25 vijećnika, prisustvuje 25 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio konstituirajuću sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

Vijećnicima je shodno Poslovniku blagovremeno dostavljen saziv čime su obezbijeđeni preduslovi za njeno održavanje, te s obzirom da se radi o konstituirajućoj sjednici, prije nego što se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda Predsjedavajući je napomenuo da je na osnovu izbornih rezultata, mandate vijećnicima dodijelila Centralna izborna komisija i da su svi novoizabrani vijećnici potpisali izjave o prihvatanju mandata.

U vezi s tim, a na poziv Predsjedavajućeg Vijeća, predsjednica Općinske izborne komisije gospođa Kanita Gredelj se ukratko obratila prisutnim vijećnicima i gostima.

Nakon toga, Predsjedavajući Vijeća je konstatovao da je na osnovu člana 13. Poslovnika konstituirajuća sjednica zakazana u propisanom roku, i njome do izbora novog predsjedavajućeg predsjedava dosadašnji predsjedavajući. S obzirom da je predsjedavajući vijeća kandidat za izbor, Izborom i imenovanjem predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg, na osnovu člana 69. Poslovnika o radu Općinskog vijeća trebalo je da rukovodi zamjenik predsjedavajućeg vijeća Begović Rifet koji je najavio da nije u mogućnosti prisustvovati ovoj sjednici. Kako bi se ispoštovale Poslovničke odredbe za održavanje ove sjednice, Predsjedavajući vijeća je pedložio izmjenu dnevnog reda od tačke 4. tako da tačka 4. bude izbor zamjenika predsjedavajućeg Vijeća, 5. izbor predsjedavajućeg i svečane izjave i 6. Obraćanje gostiju.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 25 glasova „ZA“ donijelo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvata se prijedlog Predsjedavajućeg vijeća za izmjenu dnevnog reda na način da 4. tačka dnevnog reda bude - Izbor zamjenika predsjedavajućeg vijeća i svečana izjava, 5. Izbor predsjedavajućeg vijeća i svečana izjava Predsjedavajućeg vijeća i Općinskog načelnika, i 6. obraćanje gostiju.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 25 glasova „ZA“ donijelo sljedeći

 

D N E V N I R E D

 1. Izbor Verifikacione komisije,

 2. Izvještaj Verifikacione komisije o verifikaciji mandata vijećnika,

 3. Svečana izjava vijećnika,

 4. Izbor zamjenika predsjedavajućeg Vijeća i svečana izjava,

 5. Izbor predsjedavajućeg vijeća i svečana izjava Predsjedavajućeg vijeća i Općinskog načelnika,

 6. Obraćanje gostiju.

Ad 1.

Predsjedavajući vijeća je napomenuo da će se na osnovu čl. 6. Poslovnika prvo prostom većinom prisutnih vijećnika javnim glasanjem izabrati Verifikaciona komisija a nakon pauze, na osnovu čl. 7. Poslovnika Verifikaciona komisija će podnijeti usmeni izvještaj

U sastav Verifikacione komisije je predložio sljedeće vijećnike: Jupić Mirano, predsjednik, Alić Munevera član i Jašić Haris, član.

Općinsko vijeće je sa 24 glasa „ZA“ bez glasova „PROTIV“ i 1 glasom „UZDRŽAN“ donijelo sljedeći

ZAKLJUČAK

Imenuje se Verifikaciona komisija u sastavu:

 1. Vijećnik Jupić Mirano, predsjednik,

 2. Vijećnik Alić Munevera, član i

 3. Vijećnik Jašić Haris, član

Predsjedavajući je najavio pauzu od deset minuta kako bi Verifikaciona komisija preuzela materijale i pripremila izvještaje. (Pauza od 14,30-14,40 sati)

 

Ad 2.

Na poziv Predsjedavajućeg Vijeća, predsjednik Verifikacione komisije Jupić Mirano je saopštio da je Verifikaciona komisija pregledala izvještaj Izborne komisije o provedenim izborima, da je izvršila uvid u uvjerenja o dodjeli mandata i izjave o prihvatanju mandata, te da na osnovu toga Općinskom vijeću dostavlja izvještaj o verifikaciji mandata vijećnika:

Mandat vijećnika u Općinskom vijeću Tešanj (2016.-2020.) od Centralne izborne komisije dodijeljen je za 25 vijećnika. Svi vijećnici su preuzeli uvjerenja o dodjeli mandata i potpisali izjave o prihvatanju mandata.

Općinsko vijeće Tešanj u svom sastavu ima.

 • 11 vijećnika iz OO SDA Tešanj,

 • 5 vijećnika iz OO SDP Tešanj,

 • 2 vijećnika iz OO SBiH Tešanj,

 • 2 vijećnika iz OO SBB Tešanj,

 • 2 vijećnika iz BPS SH Tešanj,

 • 2 vijećnika iz OO A SDA Tešanj i

 • 1 vijećnik iz OO DF Tešanj.

Mandat vijećnika u Općinskom vijeću Tešanj dodijeljen je kandidatima:

 • OO SDA Tešanj: Subašić Senadu, Lihić Adnanu, Huskić Kasimu, Kotorić Esmiru, Hodžić Sedini, Kurtić Amiru, Klepić Šesudinu, Turkeš Kenanu, Hrvić Vahdetu, Omić Mirsadu i Pezer Fahrudinu.

 • OO SDP Tešanj: Kaser Vedranu, Deljkić Nerminu, Pašić Danijelu, Hodžić Enesu i Pilav Elviru.

 • OO SBIH Tešanj: Alić Hajrudinu i Alić Muneveri.

 • OO SBB Tešanj: Piro Amiru i Hrnjić Murisu.

 • OO BPS SH Tešanj: Jašić Haris i Hasanbašić Senad.

 • OO A SDA Tešanj: Solo Fahir i Mahmutović Edin.

 • OO DF Tešanj Jupić Mirano

Potpisane Izjave o prihvatanju mandata i potvrde o prijemu uvjerenja su blagovremeno dostavljene Centralnoj izbornoj komisiji.

Bez rasprave, Općinsko vijeće Tešanj je jednoglasno sa 25 glasova „ZA“ donijelo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Prihvata se izvještaj Verifikacione komisije za verifikaciju mandata vijećnika u mandatnom periodu 2016–2020.godina.

Predsjedavajući je konstatovao da Vijeće od ovog momenta ima verifikovano 25 mandata, te da može punopravno odlučivati o pitanjima iz svoje nadležnosti.

 

Ad3.

Svečana izjava vijećnika,

Novoizabrani vijećnici su pred Predsjedavajućim Vijeća dali svečanu izjavu, i istu potpisali nakon čega su stekli prava i dužnosti vijećnika u Općinskom vijeću Tešanj.

 

Ad4.

Izbor zamjenika predsjedavajućeg Vijeća i svečana izjava.

Predsjedavajući Općinskog vijeća je napomenuo da je proceduru prikupljanja prijedloga za zamjenika provela Komisija za izbor i imenovanja iz prošlog saziva uz konsultaciju sa prestavnicima političkih stranaka koje imaju svoje vijećnike u vijeću i da je prijedlog te Komisije dostavljen vijećnicima pred početak sjednice,

da su predloženi kandidati za izbor zamjenika predsjedavajućeg Vijeća Piro Amir, Hrnjić Muris i Mahmutović Edin i da su svi vijećnici u materijalima dobili brošuru u kojoj su sadržani: Statut Općine Tešanj, Poslovnik o radu Općinskog vijeća i Kodeks ponašanja izabranih vijećnika.

Nakon toga, pošto nema poslovničke mogućnosti za dopunu i izmjenu prijedloga Komisije, na osnovu član 69. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj Predsjedavajući Vijeća je predložio da u obavljanju procedure izbora predsjedavajućeg i zamjenika, pored predsjedavajućeg Vijeća i sekretara učestvuju vijećnici Hodžić Sedina i Hodžić Enes.

 

Općinsko vijeće Tešanj je jednoglasno sa 25 glasova „ZA“ donijelo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvata se prijedlog Predsjedavajućeg Vijeća da u obavljanju procedure izbora predsjedavajućeg Vijeća i zamjenika predsjedavajućeg učestvuju vijećnici Hodžić Sedina i Hodžić Enes.

Za riječ se javio vijećnik Hrnjić Muris koji je prisutnima saopštio da je na listi kandidat samo iz razloga ispunjenja Poslovničkih odredaba kako bi se mogla obaviti procedura izbora.

Nakon toga, Članovi komisije su pregledali glasačku kutiju, prebrojali glasačke listića i iste podijelili vijećnicima. Vijećnici su obavili proceduru glasanja. Predsjedavajući je najavio pauzu od 15 minuta kako bi Komisija za izbor pregledala glasačke listiće i prebrojala glasove.

Kada je Komisija završila sa prebrojavanjem glasova,

Predsjedavajući Vijeća je na osnovu člana 73. Poslovnika objavio rezultate glasanja za izbor i imenovanje zamjenika predsjedavajućeg Vijeća kako slijedi:

 • Ukupan broj izdatih glasačkih listića je 25.

 • Broj važećih glasačkih listića 25.

 • Broj nevažećih glasačkih listića 0.

Od ukupnog broja važećih listića :

Vijećnik Piro Amir je dobio 17 glasova.

Vijećnik Mahmutović Edin je dobio 8 glasova.

Vijećnik Hrnjić Muris je dobio 0 glasova.

U skladu sa rezultatima glasanja Općinskog vijeća Tešanj dužnost zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Tešanj u narednom četverogodišnjem mandatu 2016-2020. godina obavljat će vijećnik Piro Amir koji je dobio natpolovičnu većinu glasova ukupnog broja vijećnika.

Novoizabrani zamjenik predsjedavajućeg Vijeća Piro Amir je dao svečanu izjavu. Predsjedavajući Vijeća mu je uputio čestitke i pozvao da zauzme svoju poziciju te zaključio 4.tačku dnevnog reda, a prisutnima saopštio da će od 5. tačke sjednicom rukovoditi Zamjenik predsjedavajućeg vijeća s obzirom da je on kandidat za izbor i imenovanje predsjedavajućeg Vijeća.

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća Piro Amir je pozdravio sve prisutne. Zahvalio se kolegama na ukazanom povjerenju i preuzeo rukovođenje sjednicom.

 

Ad. 5

Izbor predsjedavajućeg Vijeća

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća je napomenuo da je Komisija za izbor i imenovanja iz prošlog saziva uz konsultaciju sa prestavnicima političkih stranaka koje imaju svoje vijećnike u vijeću provela proceduru i da je prijedlog te Komisije dostavljen vijećnicima pred početak sjednice a da su predloženi kandidati vijećnici: Subašić Senad, Kaser Vedran i Kurtić Amir.

Za riječ se javio vijećnik Kurtić Amir koji je prisutnima saopštio da je na listi kandidat samo iz razloga ispunjenja Poslovničkih odredaba i predlaže da svi oni koji su mislili glasati za njega, podrže kandidata Subašić Senada.

Vijećnik Deljkić Nermin je konstatovao da smatra da bi bilo lijepo da se podrži kandidat Vedran Kaser za predsjedavajućeg Općinskog vijeća Tešanj koji je izabran u vijeće treći put i predstavnik je iz reda drugih naroda.

Pošto nema poslovničke mogućnosti za dopunu i izmjenu prijedloga Komisije, zamjenik predsjedavajućeg je predlažio da se nastavi procedura izbora.

Nakon toga, Članovi komisije Hodžić Sedina, Hodžić Enes i tehnički sekretar Vijeća su pregledali glasačku kutiju, prebrojali glasačke listića i iste podijelili vijećnicima. Vijećnici su obavili proceduru glasanja. Predsjedavajući je najavio pauzu od 15 minuta kako bi Komisija za izbor pregledala glasačke listiće i prebrojala glasove.

Kada je Komisija završila sa prebrojavanjem glasova,

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća je na osnovu člana 73. Poslovnika objavio rezultate glasanja za izbor i imenovanje predsjedavajućeg Vijeća kako slijedi:

 • Ukupan broj izdatih glasačkih listića je 25.

 • Broj važećih glasačkih listića 25.

 • Broj nevažećih glasačkih listića 0.

Od ukupnog broja važećih listića :

Vijećnik Subašić Senad je dobio 18 glasova.

Vijećnik Kaser Vedran je dobio 7 glasova.

Vijećnik Kurtić Amir je dobio 0 glasova.

U skladu sa rezultatima glasanja Općinskog vijeća Tešanj dužnost predsjedavajućeg Općinskog vijeća Tešanj u narednom četverogodišnjem mandatu 2016-2020. godina obavljat će vijećnik Subašić Senad koji je dobio natpolovičnu većinu glasova ukupnog broja vijećnika.

Nakon objave rezultata glasanja o provedenom izboru, predsjedavajući Vijeća Subašić Senad i Općinski načelnik Huskić Suad su dali svečanu izjavu i nakon toga obratili se prisutnim gostima i vijećnicima prigodnim govorom.

Predsjedavajući Vijeća Subašić Senad je nastavio predsjedavati sjednicom.

 

Ad. 6

Obraćanje gostiju

Čestitke u povodu polaganja svečanih izjava Predsjedavajućem Vijeća, zamjeniku, Općinskom načelniku i svim vijećnicima uputili su u svom prigodnom govoru Predsjednik OO SDA Tešanj Šemsudin Mehmedović, vlasnik firme HIFA GROUP Izudin Ahmetlić, Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Vladi ZDK Himzo Smajić, Glavni imam MIZ Tešanj Fuad ef. Omerbašić, predsjednik RVI Muharem Sejdić, te vijećnici Muris Hrnjić, Hajrudin Alić, Vedran Kaser, Amir Kurtić, Fahir Solo i Mirano Jupić.

Nakon toga predsjedavajući Vijeća se svima zahvalio na prisustvovanju današnjoj sjednici i zaključio rad konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Tešanj u 15,43 sati.

 

ZAPISNIČAR:Sajda Klepić

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad Subašić, dipl.oec

 

 

ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG VIJEĆA

Amir Piro