Prijava
Utorak 2.6.2020
Događaji:
Pretraga

Z A P I S N I K

SA 2. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 29.11.2016. GODINE (utorak), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici prisustvovalo 25 vijećnika

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

 

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart”.

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika, predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 25 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 2. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

 

 

Ad. A

Bez rasprave, Općinsko vijeće je sa 25 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Zapisnik sa 43. sjednice Općinskog vijeća Tešanj.

 

Ad.B

Općinsko vijeće je sa 25 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Zapisnik sa Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Tešanj.

 

Dnevni red

Predsjedavajući Vijeća je napomenuo da je vijećnicima u materijalima dostavljen Prijedlog Odluke o grbu i zastavi Općine Tešanj, da se o njemu neće danas raspravljati već na nekoj od narednih sjednica Vijeća kada bude na dnevnom redu.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 25 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

D N E V N I R E D

  1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Tešanj za period januar-septembar 2016. godine,

  2. Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2017. godinu,

  3. Nacrt Odluke o usvajanju planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva,

  4. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2016/2017. godinu,

  5. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje objekta Mjesnoj zajednici Karadaglije,

  6. Prijedlog Rješenja o imenovanju Kolegija Općinskog vijeća Tešanj,

  7. Informacija o završetku školske 2015/2016. godine i upisu učenika u školsku 2016/2017. godinu u osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj.

Ad. 1

Pomoćnik Načelnika Hojkurić Hamzalija je dodatno obrazložio Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Tešanj za period januar-septembar 2016. godine

U raspravi učestvovali vijećnici: Kaser Vedran, Hrnjić Muris, Alić Hajrudin, Huskić Kasim, Kurtić Amir i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće je sa 17 glasova “ZA”, 6 glasova “PROTIV” i 2 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Tešanj za period januar-septembar 2016.godine.

 

Ad. 2

Pomoćnik Načelnika Hojkurić Hamzalija je dodatno obrazložioNacrt Budžeta Općine Tešanj za 2017.godinu.

U raspravi učestvovali vijećnici: Alić Munevera, Deljkić Nermin, Pilav Elvir, Huskić Kasim, Alić Hajrudin, Jašić Haris, Hodžić Enes, Hrnjić Muris, Kaser Vedran, Kurtić Amir, Kotorić Esmir i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 25 glasova “ZA”, bez glasova PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2017.godinu i upućuje na javnu raspravu.

 

Ad. 3

Općinski načelnik je dodatno obrazložio Nacrt Odluke o usvajanju planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva.

U raspravi učestvovao vijećnik Subašić Senad.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 25 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Nacrt Odluke o usvajanju planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva, i upućuje na javnu raspravu.

 

Ad. 4

Pomoćnik Načelnika Muslija Azra je dodatno obrazložila Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2016/2017.godinu.

U raspravi učestvovali vijećnici: Jupić Mirano, Hrnjić Muris, Kaser Vedran, Lihić Adnan i Općinski načelnik.

 

Vijećnik Jupić Mirano je predložio sljedeći zaključak: “da se ovom odlukom o dodjeli stipendija, pravo na stipendiranje omogući studentima trogodišnjeg i četverogodišnjeg studija (prvi ciklus u Bolonji), a da se u narednim odlukama u godinama koje dolaze vodi računa o usklađivanju pojmova odluke sa praksom obrazovanja i zakonom o visoko-školskom obrazovanju.”

Vijećnik Lihić Adnan je predložio zaključak koji glasi: “Općina Tešanj (Vijeće i Načelnik) potvrđuju da će pružati snažnu finansijsku i drugu podršku stipendiranju dodiplomskog studija, s tim da će se u narednim godinama sve veća pažnja, a time i finansijska podrška usmjeravati za deficitarne i tržišno potrebne profesije.“

Vijećnik Hrnjić Murisje predložio sljedeći zaključak: “Da se u budućim Odlukama o stipendiranju studenata u u narednom periodu uzme u obzir nastavak finansiranja deficitarnih zanimanja kao što je profesor fizike i slično.“

Općinski načelnik se složio da je prijedlog zaključka vijećnika Jupić Mirana opravdan, i s obzirom da se prijedlog odluke ne može mijenjati zaključkom a vijećnik nije uložio amandman, zamolio pauzu u radu Vijeća kako bi on kao predlagač uložio amandman za dopunu člana 8. Odluke tako da se doda riječ trogodišnjem.

Nakon pauze u radu Vijeća, koja je trajala od 15,57 do 16,09 sati, Predsjedavajući Vijeća je konstatovao da je Općinski načelnik na Prijedlog Odluke uložio amandman koji glasi: “Na osnovu člana 91. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj, Općinski načelnik predlaže amandman za dopunu prijeloga Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2016/2017.godinu tako što se u članu 8. Stav 1. iza riječi “svi redovni student do 25 godina života koji studiraju na “ dodaju riječi “trogodišnjem ili “, koji postaje sastavni dio Odluke.

Nakon toga, na prijedlog vijećnika Hrnjić Murisa i Lihić Adnana,Općinsko vijeće je sa 25 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV”, i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Općina Tešanj će pružati finansijsku i drugu podršku stipendiranju dodiplomskog studija, s tim da će u narednim godinama u Odlukama uzeti u obzir nastavak finansiranja deficitarnih zanimanja i tržišno potrebne profesije.

Općinsko vijeće je sa 25 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV”, i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2016/2017.godinu.

 

Ad. 5

Pomoćnik Načelnika Medarić Nadir je dodatno pojasnio Prijedlog Odluke o davanju na korištenje objekta Mjesnoj zajednici Karadaglije.

Bez rasprave, Općinsko vijeće je sa 25 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV”, i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o davanju na korištenje objekta Mjesnoj zajednici Karadaglije.

 

Ad. 6

Bez rasprave, Općinsko vijeće je sa 25 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Rješenja o imenovanju Kolegija Općinskog vijeća Tešanj.

 

Ad. 7

Pomoćnik Načelnika Muslija Azra je dodatno obrazložilaInformacija o završetku školske 2015/2016. godine i upisu učenika u školsku 2016/2017. godinu u osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj.

U raspravi učestvovali vijećnici: Alić Munevera, Hodžić Sedina. Alić Hajrudin, Solo Fahir, Lihić Adnan, Pilav Elvir, Huskić Kasim, Kotorić Esmir, Jupić Mirano, Hrnjić Muris i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće je sa 25 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o završetku školske 2015/2016. godine i upisu učenika u školsku 2016/2017. godinu u osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj.

Ad.C

 

VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Vijećnik Kasim Huskićje postavio vijećničko pitanje koje glasi:

„Da li se može postaviti vertikalna signalizacija (ogledala) na lokalnom putu u Oraš Planjama (raskrsnica kod doma kulture), put Hatkići i uključno put Hadžići kod kuće Mahmutović Amira? Na navedenim putnim pravcima prilikom uključivanja na glavni put postoji opasnost od saobraćajnih udesa zbog nepreglednosti puta.“

Vijećnik Nermin Deljkić je postavio sljedeće vijećničko pitanje:

„Šta su nadležne općinske inspekcije poduzele po pitanju nekontrolisanog zagađanja zraka, vode, i zemljišta u MZ Jelah?“

Vijećnik Amir Piro je postavio sljedeće vijećničko pitanje:

„Dokle se došlo po rješavanju problematike vezano za taksi prevoz na našoj općini i da li su aktivnosti po navedenoj problematici usklađene sa odlukom skupštine ZDK ?“

Vijećničke inicijative

Vijećnik Adnan Lihić je postavio sljedeću vijećničku inicijativu: „Za postavljanje ležećih policajaca ili drugih dozvoljenih, propisanih rješenja na regionalnom putu R474 Prnjavor – Novi Šeher na lokacijama kako slijedi:

  1. Naseljeno mjesto Dobropolje prije skretanja Veterinarskoj stanici ako se kreće te od Tešnja prema N.Šeheru.

  2. Na mjestu prije skretanja prema Hrvatinovićima ako se krećete prema autobuskoj stanici ili kružnom toku.“

Nakon toga, predsjedavajući Vijeća se svima zahvalio na prisustvovanju današnjoj sjednici i zaključio rad druge sjednice Općinskog vijeća Tešanj u 16:46 sati.

 

ZAPISNIČAR:

Sajda Klepić

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.