Prijava
Utorak 2.6.2020
Događaji:
Pretraga

Z A P I S N I K

SA 3. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 29.12.2016. GODINE (četvrtak), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

Sjednici prisustvovalo 25 vijećnika

(Vijećnik Hrvić Vahdet prisutan od 14,04 sati i vijećnik Piro Amir prisutan od 15,52 sati.

 

GOSTI: Predstavnik Centra za socijalni rad g-din Braković Emir.

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

 

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart”.

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika, predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 23 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 3. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

 

Ad. A

Bez rasprave, Općinsko vijeće je sa 22 glasa “ZA”, 1 glasom “PROTIV” , bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća Tešanj.

Dnevni red

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 24 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Budžeta Općine Tešanj za 2017. godinu,
 2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta za 2017. godinu,
 3. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Tešanj za 2017. godinu,
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Standarda i kriterija za imenovanje na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima općine Tešanj,
 5. Prijedlog Odluke o davanju nekretnina na korištenje u Bukvi,
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju raspisivanja javnog konkursa za nekretnine oznake k.p. broj:5/32 u Poslovnoj zoni Bukva,
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju raspisivanja javnog konkursa za nekretnine oznake k.p. broj:5/14 u Poslovnoj zoni Bukva,
 8. Prijedlog Odluke o grbu i zastavi Općine Tešanj,
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje,
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja-licitacije u postupku prometa općinskim zemljištem,
 11. Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj - položaj građana u socijalnoj potrebi i položaj djece i omladine sa posebnim potrebama,
 12. Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj.

Ad. 1

Pomoćnik Načelnika Hojkurić Hamzalija je dodatno obrazložio Prijedlog Budžeta Općine Tešanj za 2017.godinu i Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta za 2017.godinu.

Na Prijedlog Budžeta Općine Tešanj za 2017. godinu su dostavljeni amandmani Kluba vijećnika SDP i Kluba vijećnika SBiH. Općinski načelnik se izjasnio o amandmanima i izjašnjenje je vijećnicima dostavljeno pred početak sejdnice.

Amandmani Kluba vijećnika OOSDPBiH Tešanj:

Amandman SDP I Mijenja se tekst Ekonosmskog koda 614324 Fond 010 Grantovi za obilježavanje jubileja značajnih datuma Općine, kulturne i vjerske manifestacije i sl. Sa Programom obilježavanja tekovina odbrane 1992-95.godine. Poslije riječi obilježavanje dodaje se riječ-praznika, te poslije riječi godine dodaje se i 1941-45-godina, te da isti glasi: Grant za obilježavanje praznika, jubileja, značajnih datuma Općine, kulturnih i vjerskih manifestacija i slično sa Programom obilježavanja tekovine odbrane 1992.95 i 1942-45.godine.

Općinski načelnik je odgovorio: „Amandman nije prihvatljiv iz slijedećih razloga: Općinsko vijeće Tešanj je na sjednici održanoj 31.10.2013. god. donijelo „Odluku o realizaciji Programa obilježavanja tekovina odbrane 1992-95. godine i drugih datuma od značaja za općinu Tešanj“. Ova budžetska stavka se realizuje na osnovu važećih programa i odluke Općinskog vijeća. Promjena naziva stavke ne bi mijenjala njenu suštinu, jer se iz ovih sredstava, kako u proteklim tako i u predstojećim godinama, svakako finansiraju aktivnosti koje njeguju tekovine odbrane iz perioda 1941-45. godine i antifašističko opredjeljenje. Pored toga nazivi budžetskih stavki ne mogu obuhvatiti sve pojedinačne aktivnosti i manifestacije koje se iz njih finansiraju.“

Amandman SDP II – Mijenja se tekst Ekonomskog koda 61332902 Fond 010 Ostale komunalne usluge –sanacija javne rasvjete i svijetlećih znakova. Poslije riječi javne rasvjete dodaju se i ukrasne rasvjete, te da isti glasi: Ostale komunalne usluge-sanacija javne rasvjete i ukrasne rasvjete i svijetlećih znakova.

Općinski načelnik je odgovorio: „Amandman nije prihvatljiv iz slijedećih razloga:Ne postoji obrazloženje po ovom amandmanu, a promjena naziva stavke ne mijenja njenu suštinu, način njene realizacije i izvršavanje budžeta. Navedena stavka je namijenjena isključivo za održavanje postojeće rasvjete i signalizacije, i tako se i koristi.“

Amandman SDP III – Mijenja se tekst Ekonomskog koda 61332903 Fond 0341/010 Ostale komunalne usluge-komunalno uređenje. Poslije riječi komunalno uređenje dodaju se riječi i ukrašavanje javnih objekata, parkova, ulica za vrijeme praznika, te da isti glasi: Ostale komunalne usluge-komunalno uređenje i ukrašavanje javnih objekata, parkova, ulica za vrijeme praznika.

Općinski načelnik je odgovorio: „Amandman nije prihvatljiv iz slijedećih razloga:Kao ni za prethodni, ne postoji obrazloženje ni za ovaj amandman. Naziv stavke ne mijenja njenu suštinu i način izvršavanja budžeta. U okviru komunalnog uređenja realizuje se niz aktivnosti kao što je uređenje javnih površina, čišćenje divljih deponija, uređenje fasada, čišćenje korita rijeka i slično, a nijedna nije posebno izdvojena. Amandman zapravo ne pravi nikakve suštinske promjene, osim samog naziva.“

Amandman SDP IV – Ukida se Ekonomski kod 6144239 Fond 010 Sredstva za podjelu robnih paketa najugroženijim licima u iznosu od 15.000,00 KM. Sredstva se raspoređuju na Ekonomski kod 614239 Fond 010 Jednokratne materijalne pomoći putem Centra za socijalni rad Tešanj.

Općinski načelnik je odgovorio: „Amandman nije prihvatljiv iz slijedećih razloga:Centar za socijalni rad Tešanj kroz izdvojena sredstva za razne vidove pomoći koje se finansiraju iz budžeta općine i ZE-DO kantona vrši svoju funkciju u odgovarajućem kapacitetu. Putem Centra je planirana distribucija 264.000 KM pomoći iz općinskog budžeta. Dio pomoći od 127.400 KM se distribuira putem udruženja. Općinske službe u okviru svojih kapaciteta, te izvornih ili prenesenih nadležnosti Kantona, vrši dodjelu i distribuiraju sredstva za boračke populacije, izbjegla i raseljena lica, lica nastradala u poplavama, vrše povremeno angažovanje nezaposlenih lica i ugovaranje funkcionisanja rada Centra za djecu sa poteškoćama u razvoju. U ovaj dio je uključena i distribucija robnih paketa za navedene kategorije lica.“

Amandman SDP V – Mijenja se tekst Ekonomski kod 821520 Fond 010 Izrada prostorno planske i druge projektne dokumentacije. Iza riječi dokumentacije dodaje se i obezbjeđivanje certifikata o energetskoj efikasnosti za osnovne i srednje škole na području općine Tešanj i, te da glasi: Izrada prostorno planske i druge projektne dokumentacije i obezbjeđivanje certifikata o energetskoj efikasnosti za osnovne i srednje škole na području općine Tešanj.

Općinski načelnik je odgovorio: „Amandman nije prihvatljiv iz slijedećih razloga:Iz ovih sredstava se finansira izrada prostorno-planske dokumentacije i studijsko-projektne dokumentacije koje su isključiva nadležnost Općine. Između ostalog, planirano je finansiranje regulacionih planova Tešanjka, Jugozapad Tešanj, Glinište i drugi projekti. Sredstva su predložena na bazi aktivnosti koje su u općinskoj nadležnosti i nije prihvatljivo dovođenje njihove realizacije u pitanje zbog finansiranja projekta koji nisu u nadležnosti Općine.“

Amandman SDP VI – Mijenja se Ekonomski kod 614324 Fond 010 Održavanje stadiona NK Pobjeda u Tešanjci i glasi: Održavanje stadiona NK Pobjeda u Tešanjci, NK Tošk Tešanj, FK Borac Jelah, i NK Napredak Šije. Ekonomski kod 614324 Fond 010 Održavanje stadiona NK Pobjeda u Tešanjci, NK Tošk Tešanj, FK Borac Jelah i NK Napredak Šije se uvećava za 15.000,00 KM, a umanjuje se Grant Operativna budžetska rezerva za 15.000,00 KM.

Općinski načelnik je odgovorio: „Amandman nije prihvatljiv iz slijedećih razloga:Drugi klubovi nemaju iste potrebe po pitanju održavanja stadiona i nisu u istom položaju kao NK Pobjeda, kako je navedeno obrazloženju amandmana. Stadion na Tešanjci je Odlukom Visokog predstavnika izdvojen u Distrikt između općina Tešanj i Usora i isti koriste dva fudbalska/nogometna kluba (NK Usora i NK Pobjeda), za razliku od svih drugih pobrojanih stadiona. Pored toga navodimo da općina Tešanj za fudbalske/nogometne klubove izdvaja blizu 100.000 KM godišnje, odnosno 50% sredstava namijenjenih za rad sportskih klubova i društava.“

Amandman SDP VII – Umanjuje se Ekonomski kod 615311 Fond 010 Grant za podršku vjerskim zajednicama za 20.000,00 LM. Uvećava se za 5.000,00 KM Ekonomski kod 614311 Fond 010 Grantovi osnovnim školama. Uvećava se za 5.000,00 KM Ekonomski kod 614311 Fond 010 Grantovi srednjim školama. Uvećava se za 10.000,00 KM Ekonomski kod 615311 Fond 010 Sufinansiranje kapitalnih ulaganja u objekte porodične medicine u Pousorju JZU Doma zdravlja Tešanj.

Općinski načelnik je odgovorio: „Amandman nije prihvatljiv iz slijedećih razloga:Osnovno i srednje obrazovanje nije u nadležnosti Općine. Slažemo se da stanje objekata u osnovnim i srednjim školama nije dobro, ali uvećanje sredstava od 5.000 KM za 9 osnovnih i 5000 KM za 3 srednje škole neće popraviti ukupno stanje objekata. Općina Tešanj za ove namjene izdvaja određena sredstva u skladu sa mogućnostima općinskog budžeta.Po drugom dijelu amandmana ističemo da je, kroz javnu raspravu na inicijativu Općine, usaglašeno sa JZU Dom zdravlja Tešanj da je prioritet sufinansiranje uređenja ambulanti u tri MZ. Usaglašeno je da se izdvoji 20.000 KM u budžetu Općine za uređenje objekata porodične medicine u Pousorju i da Dom zdravlja izdvoji dodatnih 20.000 KM sredstava koja nisu vidljiva u općinskom Budžetu. Očekujemo da će ukupna sredstva biti dovoljna za nužnu sanaciju i rekonstrukciju prostora.

Amandman SDP VIII – Umanjuje se Ekonomski kod 613914 Fond 010 Reprezentacija za 5.000,00 KM. Uvećava se za 5.000,00 KM Ekonomski kod 613941-9 Fond 010 Podrška održavanju ambulanti u tri mjesne zajednice.

Općinski načelnik je odgovorio: „Amandman nije prihvatljiv iz slijedećih razloga:Na teritoriji Općine postoji više dislociranih objekata porodične medicine Doma zdravlja, dok je u budžetu izdvojena podrška samo za ova tri objekta u Pousorju. Kako je već navedeno, planirana je nova stavka Sufinansiranje kapitalnih ulaganja u objekte porodične medicine u Pousorju JZU Doma zdravlja Tešanj koja će ukupno obezbijediti 40.000 KM ulaganja u objekte. Po okončanju uređenja ovih prostora isti bi trebali biti preuzeti od strane Doma zdravlja na finansiranje održavanja u cijelosti.“

Klub vijećnika SDP, kao sastavni dioBudžeta Općine Tešanj je predložio i zaključak: Da se po istom modelu kreditnog zaduženja Općine Tešanj za realizaciju kapitalnih projekata, kao što se donijela Odluka za kreditno zaduženje Općine kod komercijalne banke za projekat uređenja Titove ulice i Ulice 1.mart, da se Općina Tešanj kreditno zaduži za realizaciju projekata:

 1. Gradnja 4 sportske dvorane osnovnih škola na teritoriji općine Tešanj i
 2. Rješavanje pristupnog puta za građane Ulice 1.Mart i ostalih ulica uz Ulicu 1. Mart na Magistralnom putu M-4.

Općinski načelnik je odgovorio: „Donošenje ovakvog zaključka nije prihvatljivo iz slijedećih razloga: Ne može se vršiti zaduženje po istom modelu za prijedloge koji su navedeni. U slučaju uređenja ulica radi se o punoj općinskoj nadležnosti, dok je gradnja sala osnovnih škola u nadležnosti Kantona. Općinsko učešće koje je izdvojeno u tekućoj godini i planirano za narednu godine predstavlja jedan iskorak u iznalaženju rješavanja ove potrebe, ali općinski budžet nema kapacitet da preuzme nadležnost drugog nivoa vlasti u cijelosti, jer bismo time ugrozili osnovne nadležnosti općine.Po drugom dijelu prijedloga ističemo da je problem Ulice 1.marta nastao rekonstrukcijom raskrsnice u Jelah i njenom semaforizacijom. Konačno rješenje problema očekuje se novom rekonstrukcijom raskrsnice po projektu izgradnje kružnog toka. Općina je insistirala na ovom projektu i tokom januara faza projektovanja će biti riješena u potpunosti. Općinski načelnik već je u više navrata obavio razgovore u nadležnim preduzeću Ceste FBiH kako bi se u finansiranje rekonstrukcije raskrsnice uključilo što prije u finansijske planove. Najavljena je spremnost općine da se uključi i pokrene postupke rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za planiranu rekonstrukciju raskrsnice. Zbog svega navedenog nije mudro kretati u postupak kreditnog zaduženja općine Tešanj, ako je izvjesno da je problem saobraćaja u ulici 1. mart moguće riješiti na drugi način, niti kreditno zadužiti općinu za pitanja koja nisu izvorna nadležnost općine Tešanj.

Amandmani Kluba vijećnika SBiH Tešanj:

Amandmani Stranke za BiH su dostavljeni van roka, u utorak u 10,56 h, što nije u skladu sa članom 91. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj.

Amandman SBiH I – Ek.kod 61429916 Grantovi za razvoj poljoprivrede povećati sa 330.000,00 KM na 400.000,00 KM. Sredstva obezbijediti umanjenjem sljedećih stavki:

 • Ek,kod 614239 Jednokratna materijalna pomoć putem organa uprave umanjiti za 50.000,00 KM
 • Ek.kod 613400 Kancelarijski i dr.materijal, umanjiti sa 65.000,00 KM na 60.000,00 KM
 • Ek,kod 613914 Reprezentacija umanjiti sa 25.000,00 KM na 20.000,00 KM
 • Ek,kod 61391401 Promotivno-reklamni materijal općine i promocija turističkih potencijala, umanjiti sa 25.000,00 KM na 20.000,00 KM
 • Ek,kod 613911-12-13-19 Oglašavanje putem medija umanjiti sa 35.000,00 KM na 30.000,00 KM
 • Ek.kod 613990 Ostale ugovorene i nespomenute obaveze umanjiti sa 25.000,00 KM na 15.000,00 KM

Općinski načelnik je odgovorio: „Amandman nije prihvatljiv iz slijedećih razloga:Amandman nema obrazloženje, što nije u skladu sa članom 91. Poslovnika u kojem izričito stoji da amandman mora biti obrazložen.Sredstva poticaja za poljoprivredu se već dvije godine postepeno povećavaju.Pored sredstava općinskog budžeta, nadležna općinska Služba vodi računa o svim vidovima podsticaja i pruža tehničku pomoć poljoprivrednicima sa teritorije Općine. Tako su u 2015. godini od strane poljoprivrednih proizvođača naše Općine povučena sredstva od 1.940.209,20 KM sredstava federalnog podsticaja i 270.750,00 KM sredstava kantonalnih podsticaja. Pored toga, značajan dio aktivnosti „Tešanjske razvoje agencije“ je usmjeren na poljoprivredne proizvođače. Radi se o programu zasada maline i novom programu obezbijeđenja plastenika za 50 porodica, koji su jednim dijelom finansirani iz budžeta Općine (podrška projektima).

Amandman SBiH II – Uvesti novi kod u dijelu rashoda koji bi glasio: Podrška programu pomoći ženama u ruralnom prostoru u iznosu od 13.000,00 KM. Sredstva obezbijediti umanjenjem sljedeće stavke:

 • Ek.kod 613911-12-13-19 Izdaci za javno informisanje, štampanje i medije umanjiti sa 43.000,00 KM na 30.000,00 KM.

Općinski načelnik je odgovorio: „Amandman nije prihvatljiv iz slijedećih razloga:Ni ovaj amandman nije obrazložen, što nije u skladu sa članom 91. Poslovnika u kojem izričito stoji da amandman mora biti obrazložen. Nije jasno na koje programe se zapravo mislilo, na koji način se pomoć treba realizovati i slično. Sam amandman je nepotpun i zbog toga što bi i u slučaju prihvatanja ovakvog amandmana bilo potrebno da u Odluci o izvršavanju budžeta za 2017. godinu postoje odgovori na pitanja kako će se utrošiti ova sredstva.Napominjemo da Općina kroz svoje programe ostvaruje pomoć ženama ruralnog područja, kako kroz podsticaje poljoprivredi u kojoj je blizu 50% domaćinstava registrovano na žene, tako i kroz novi program i novu stavku budžeta „Sredstva podrške za zapošljavanje i samozapošljavanje marginaliziranih grupa“ u visini od 90.000 KM. Programi koji se realizuju putem TRA su usmjereni na žene. Pored navedenog kroz općinski budžet se podržavaju i udruženja žena koja se kandiduju za realizaciju programa.

Amandman SBiH III – Ek.kod 614324 se mijenja i glasi: Odžavanje stadiona NK Tošk 5.000,00 KM FK Borac 5.000,00 KM, NK Pobjeda 5.000,00 KM i NK Napredak 5.000,00 KM u ukupnom iznosu 20.000,00 KM. Sredstva obezbijediti povećanjem prihoda ek.kod 723131-3 novčane kazne po općinskim propisima povećati sa 5.000,00 KM na 20.000,00 KM.

Općinski načelnik je odgovorio: „Amandman nije prihvatljiv iz slijedećih razloga:Linearno uvećanje sredstava svih nogometnih/fudbalskih klubova nije prihvatljivo, kako je to već navedeno, zbog specifičnosti stadiona u Tešanjci (Distrikt), te zbog ukupne visine izdvajanja za ove klubove od 50% sredstava za rad svih klubova i društava.S druge strane, nije realno očekivati da se naplata općinskih kazni uveća 4 puta u odnosu na planirane u proteklim godinama, pa i više puta u odnosu na ostvarene prihode u istim.

U raspravi učestvovali vijećnici: Alić Hajrudin, Kaser Vedran, Hodžić Enes, Pašić Danijel, Omić Mirsad, Deljkić Nermin, Kurtić Amir, Pilav Elvir, Huskić Kasim, Hrnjić Muris, Lihić Adnan, Alić Munevera, Subašić Senad, Solo Fahir i Općinski načelnik.

Općinako vijeće se nije izjašnjavalo o Amandmanima Kluba vijećnika SBiH.

Pauza u radu Vijeća trajala je od 15,33 do 15,43 sati.

Izjašnjavanje o amandmanima Kluba vijećnika SDP:

 • Amandman 1. sa 8 glasova “ZA”,15 glasova “protiv”, bez glasova “uzdržan” nije prihvaćen.
 • Amandman 2. sa 7 glasova “ZA”,16 glasova “protiv”, 1 glasom “uzdržan” nije prihvaćen.
 • Amandman 3. sa 8 glasova “ZA”,16 glasova “protiv”, bez glasova “uzdržan” nije prihvaćen.
 • Amandman 4. sa 8 glasova “ZA”,16 glasova “protiv”, bez glasova “uzdržan” nije prihvaćen.
 • Amandman 5. sa 8 glasova “ZA”,15 glasova “protiv”, 1 glasom “uzdržan” nije prihvaćen.
 • Amandman 6. sa 7 glasova “ZA”,15 glasova “protiv”, 1 glasom “uzdržan” nije prihvaćen.
 • Amandman 7. sa 8 glasova “ZA”,15 glasova “protiv”, 1 glasom “uzdržan” nije prihvaćen.
 • Amandman 8. sa 8 glasova “ZA”,16 glasova “protiv”, bez glasova “uzdržan” nije prihvaćen.

Pauza u radu Vijeća trajala je od 15,50 do 15,53 sati.

 

Izjašnjavanje o zaključcima Kluba vijećnika SDP:

Prijedlog zaključka 1. da se Općina Tešanj kreditno zaduži za realizaciju projekta Gradnja 4 sportske dvorane osnovnih škola na teritoriji općine Tešanj Općinsko vijeće sa 8 glasova “ZA”,6 glasova “protiv”, 10 glasova “uzdržan” nije prihvatilo.

Prijedlog zaključka 2. da se Općina Tešanj kreditno zaduži za realizaciju projekta Rješavanje pristupnog puta za građane Ulice 1.Mart i ostalih ulica uz Ulicu 1. Mart na Magistralnom putu M-4. Općinsko vijeće sa 8 glasova “ZA”,5 glasova “protiv”, 11 glasova “uzdržan” nije prihvatilo.

Općinsko vijeće je sa 18 glasova “ZA”, 6 glasova “PROTIV” i 1 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Budžeta Općine Tešanj za 2017.godinu.

 

Ad. 2

Općinsko vijeće je sa 18 glasova “ZA”, 7 glasova PROTIV”, bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta za 2017.godinu.

 

Ad. 3

Na Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Tešanj za 2017.godinu pristigli su amandmani Kluba vijećnika SDP i Kluba vijećnika SBiH. Predsjedavajući vijeća se izjasnio o amandmanima i izjašnjenje je vijećnicima dostavljeno pred početak sejdnice.

Klub vijećnika SDP je dostavio Amandman koji glasi: „Da se u stavci II Sadržaj Programa rada pod C) period juli-septembar doda – Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Statuta općine Tešanj.

Mišljenje Predsjedavajućeg Vijeća: Amandman nije prihvatljiv iz sljedećih razloga: Amandman nema obrazloženje, što nije u skladu sa članom 91. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj u kojem izričito stoji da amandman mora biti obrazložen.

Napominjem da je članom 84., 85. i 86. Statuta općine Tešanj jasno definisan postupak za promjenu Statuta.

 

Klub vijećnika SBiH je dostavio Amandman koji glasi: „da se u periodu oktobar-decembar doda tačka „Informacija o usvojenoj strategiji o radu žena u ruralnom području.“

Mišljenje Predsjedavajućeg Vijeća: Amandman nije prihvatljiv jer je dostavljen van roka za dostavu i nema obrazloženje što nije u skladu sa članom 91. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj u kojem izričito stoji da se amandman podnosi najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje sjednice i mora biti obrazložen.

U raspravi učestvovali vijećnici: Alić Munevera i Kaser Vedran.

Pauza u radu Vijeća trajala od 16,02 do 16,13 sati.

Na prijedlog vijećnice Alić Munevere, Općinsko vijeće je jednoglasno sa 25 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Da se u Program rada Općinskog vijeća Tešanj za 2017.godinu u period oktobar-decembar uvrsti Informacija - pomoć ženama u ruralnom području na prostoru općine Tešanj.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 24 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Tešanj za 2017. godinu.

 

Ad. 4

U raspravi o Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Standarda i kriterija za imenovanje na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima općine Tešanj, učestvovali vijećnici: Alić Hajrudin, Kaser Vedran, Kurtić Amir, Alić Munevera, Hrnjić Muris i Općinski načelnik.

Nakon toga, Općinsko vijeće sa 7 glasova “ZA”, 10 glasova “PROTIV”, i 7 glasova “UZDRŽAN”, nije usvojilo prijedlog zaključka vijećnika Alić Hajrudina da se Prijelog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Standarda i kriterija za imenovanje na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima općine Tešanj odbije kao nezakonit.

Općinsko vijeće je sa 17 glasova “ZA”, 8 glasova “PROTIV”, bez glasova “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Standarda i kriterija za imenovanje na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima općine Tešanj.

 

Ad. 5

U raspravi o Prijedlogu Odluke o davanju nekretnina na korištenje u Bukvi učestvovali vijećnici: Jašić Haris, Jupić Mirano, Hrnjić Muris, Kurtić Amir, Solo Fahir, Senad Subašić, Alić Hajrudin i Općinski načelnik.

S obzirom da je u raspravi bilo nekoliko sličnih prijedloga zaključaka, napravljena je pauza u radu Vijeća kako bi Kolegij održao sjednicu, razmotrio prijedloge i usaglasio zajednički prijedlog zaključka.

Nakon toga, Općinsko vijeće je sa 25 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV”, i “UZDRŽAN”, usvojilo usaglašeni

 

ZAKLJUČAK

Da Komisija za zaštitu okoliša Kolegiju Općinskog vijeća Tešanj, uz nadležne inspekcije minimalno jednom u tri mjeseca pripremi informaciju u pogledu načina odlaganja animalnog otpada i da redovno izvještava Općinsko vijeće o zatečenom stanju, odnosno da li se firma „Madi“ pridržava preuzetih obaveza i predviđenih propisa koji regulišu navedenu oblast.

Općinsko vijeće je sa 17 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 8 glasova “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o davanju nekretnina na korištenje u Bukvi.

 

Ad. 6

Općinski pravobranilac Brkić Arijana je dodatno obrazložila Prijedlog Odluke o odobravanju raspisivanja javnog konkursa za nekretnine oznake k.p. broj:5/32 u Poslovnoj zoni Bukva i Prijedlog Odluke o odobravanju raspisivanja javnog konkursa za nekretnine oznake k.p. broj:5/14 u Poslovnoj zoni Bukva.

U raspravi učestvovao vijećnik Huskić Kasim.

Općinsko vijeće je sa 25 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o odobravanju raspisivanja javnog konkursa za nekretnine oznake k.p. broj: 5/32 u Poslovnoj zoni Bukva.

 

Ad. 7

Općinsko vijeće je sa 25 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o odobravanju raspisivanja javnog konkursa za nekretnine oznake k.p. broj: 5/14 u Poslovnoj zoni Bukva.

 

Ad. 8

U raspravi o Prijedlogu Odluke o grbu i zastavi Općine Tešanj učestvovali vijećnik Deljkić Nermin i pomoćnik Načelnika Omerbašić Sabahudin.

Općinsko vijeće je sa 25 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o grbu i zastavi Općine Tešanj

 

Ad. 9

Bez rasprave, Općinsko vijeće je sa 25 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje.

 

Ad. 10

Klub vijećnika Stranke za Bosnu i Hercegovinu dostavio je amandman na prijedlog Rješenja o imenovanju komisije za provođenje javnog nadmetanja-licitacije u postupku prometa općinskim zemljištem. Vođeni principom osvojenih rezultata na zadnjim općinskim izborima ova komisija treba da odrazi te rezultate i predlažu da komisija bude u sastavu: 1. Mirsad Omić predsjednik, 2. Enes Hodžić z. predsjednika, 3. Munevera Alić član, 4. Muris Hrnjić z. člana, 5. Haris Jašić z. člana, 6. Fahir Solo z. člana.

Izjašnjenje Općinskog načelnikao Amandmanu je vijećnicima dostavljeno pred početak sjednice a ono glasi: Amandman nije prihvatljiv iz slijedećih razloga: Članom 9. stav 2. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova („Sl.novine FBiH“, broj: 17/14) propisano je da se Komisija sastoji od predsjednika i dva člana, a svaki od njih ima zamjenika. U naprijed navedenom amandmanu, predloženi su predsjednik, zamjenik predsjednika, član i tri zamjenika člana Komisije, što je u suprotnosti sa citiranom odredbom člana 9. stav 2. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova („Sl.novine FBiH“, broj: 17/14). Prijedlog Rješenja se odnosi na period do 31.12.2017. godine, samim tim je evidentno da će se nakon isteka perioda od 1 godine vršiti imenovanja nove Komisije. Amandman je zaprimljen na protokolu općine Tešanj, dana, 27.12.2016. godine u 10,56 sati, dok je čl. 91. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj propisano da se amandman na prijedlog akta podnosi najkasnije u roku tri dana prije dana određenog za održavanje sjednice Vijeća.

O amandmanu Kluba vijećnika SBiH nije bilo izjašnjavanja jer nije uložen u roku propisanom Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

U raspravi učestvovali vijećnici: Alić Hajrudin, Lihić Adnan i Alić Munevera.

Općinsko vijeće je sa 22 glasa “ZA”, 3 glasa “PROTIV”, bez glasova “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja-licitacije u postupku prometa općinskim zemljištem.

 

Ad. 11

Bez rasprave, Općinsko vijeće je sa 25 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj - položaj građana u socijalnoj potrebi i položaj djece i omladine sa posebnim potrebama,

 

Ad. 12

Općinsko vijeće je sa 24 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj.

 

Ad.B

 

VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Vijećnik Deljkić Nermin je postavio dva vijećnička pitanja koja glase:

 1. „Kolika su ukupna, prosječna, mjesečna primanja u 2016.godini: Općinskog načelnika Tešanj i njegovih pomoćnika, Direktora TRA, Direktora JU i JP?
 2. „Na osnovu kakvog kriterija, i čime ste se vodili prilikom odabira kandidata na „Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Tešanj“ i to za sljedeća radna mjesta:

Stručni saradnik za upravno rješavanje iz oblasti djelokruga rada Službe za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove (1 izvršilac), Stručni saradnik za komunalne poslove i održavanje infrastrukture (1 izvršilac), Stručni saradnik za pravne poslove matičnog i mjesnih ureda, pravna pitanja građana i funkcionisanje pisarnice (1 izvršilac), Stručni saradnik za društvene djelatnosti (1 izvršilac)?“

 

Vijećnik Hrnjić Muris je postavio 2 vijećnička pitanjs koja glase:

 1. „Da li postoji mogućnost da nadležna Općinska služba u saradnji i koordinaciji sa nadležnim federalnim i kantonalnim službama postavi/obilježi i označi odgovarajućim saobraćajnim znakovima pješački prelaz na magistralnom putu M4 (Doboj-Teslić) u naseljenom mjestu Ljetinić i to u neposrednoj blizini puteva koji od magistralnog puta vode u centar naseljenom mjesta Ljetinić i prema rijeci Usora?“
 2. „Da li nadležna Općinska služba planira postaviti zaštitnu mrežu sa lijeve strane lok.puta Tešanj-Tešanjka (gledano iz pravca Tešnja) na dijelu kružnog toka do ulaza u naseljeno mjesto Bukva?“

Vijećnik Pezer Fahrudin je postavio vijećničko pitanje koje glasi: „Svi znamo da se na Općini Tešanj gradi kanalizacioni sistem, koji je je najveća investicija u Općini. Ponosan sam i sretan zbog ovoga i dajem punu podršku navedenom projektu. Faza koja se trenutno izvodi prolazi kroz MZ Tešanj gdje ja živim, i dobar dio radova koliko mogu davidim je urađen. Znam da je bilo mnogo prepreka jer se prolazilo ispred kuća i poslovnih prostora u kojima ljudi žive i samim radovima ovim ljudima koji su ustupili svoje zemljište za izgradnju ovog projekta nastale su štete na prilaznim putevima, njivama pa čak i na objektima.

Zbog toga pitam Općinskog načelnika i nadležnu službu: Kada je krajnji rok da izvođač nastale štete sanira i dovede u prvobitno stanje objekte i infrastrukturu na kojoj je nastala šteta i kakve su garancije da će ovo biti urađeno u predviđenom roku?“

 

Vijećnik Pašić Danijel je postavio 2 vijećnička pitanja koja glase:

 1. „Tražim odgovor da li smo prekršili poslovnik o radu Općinskog vijeća u tački 6 dnevnog reda 2 sjednice Općinskog vijeća Prijedlog Rješenja o imenovanju kolegija Općinskog vijeća Tešanj? U obrazloženju citira odredbe čl.38. Poslovnika o radu Općinskog vijeća i na kraju navodi „Pošto DF ima samo jednog člana smatra da je ova odluka u koliziji sa Poslovnikom o radu o radu Općinskog vijeća Tešanj po tački 38.
 2. „Tražim izvještaj o utrošku sredstava iz stavke Ekonomskog koda 614324 Fond 010 u predviđenom iznosu 62.000 KM.“ U obrazloženju navodi sljedeće: „Radi se o stavci „Grantovi za obilježavanje jubileja, značajnih datuma Općine Tešanj, kulturne i vjerske manifestacije. Tražim izvještaj o utrošku sredstava pojedinačno po svakoj manifestaciji, a razlog je transparentan rad općinskih službi.“

Vijećnik Hodžić Enes je postavio vijećničko pitanje koje glasi: „Da li je došlo do probijanja rokova za uređenje Ulice 1.mart? Ako je došlo da li je izvođač radova platio svoje obaveze zbog probijanja rokova izvođenja i u kojem iznosu? Koliko je bio Plan utroška sredstava, koliko je utrošeno i kako su sredstva u cjelosti obezbjeđena?“

 

Vijećničke inicijative

 

Vijećnik Hodžić Enes je postavio vijećničku inicijativu za „Prikupljanje oborinskih voda“.

U obrazloženju navodi sljedeće: „Svjedoci smo problema prikupljanja oborinskih voda na Regionalnom putu Novi Šeher – Prnjavor, tačnije na lokaciji kod Osnovne škole „Rešad Kadić“ Tešanj i raskrsnice za naselje Krndija. Prilikom jačih padavina dolazi do izlijevanja oborinskih voda na Regionalni put, što ugrožava bezbjednost građana, učesnika u saobraćaju a posebno učenika. U zimskom periodu dolazi do pojave poledice na navedenoj dionici puta što je do sada, u više navrata, prouzrokovalo pojavu saobraćajnih nesreća sa velikom materijalnom štetom, povrijeđenim licima, nažalost i sa smrtnim ishodom.“

 

Vijećnik Kaser Vedran je postavio vijećničku inicijativu za „Izmjenu Prostornog plana općine Tešanj“.

U obrazloženju navodi sljedeće: „Inicijativa se pokreće u cilju stvaranja novih industrijskih zona, kao i povećanje zona koje će obuhvatati nove zone regulacionog plana. Naime, vidimo u zadnje vrijeme da se, bez ikakvog plana, pravi sve veći broj objekata na prostoru općine Tešanj koji su namijenjeni za bavljenje peradarstvom. Poznato je da je općina Tešanj jedna od najgušće naseljenih općina, a samim tim i cijena zemljišta je veoma visoka. Nažalost cijena zemljišta se obezvređuje kod domaćinstava koja se nalaze u blizini farmi, pravdati gradnju farmi novim zapošljavanjem je neprihvatljivo jer farme upošljavaju veoma mali broj radnika. Nadalje slovimo za općinu Tešanj koja se pokušava nametnuti kao turistička destinacija, a u isto vrijeme u blizini turističkog potencijala općine Tešanj Jezera „Jelen“ dozvoljavamo gradnju farmi za bavljenje peradarstvom. Mislim da bi hitno trebali krenuti u izmjenu Prostornog plana i na obostrano zadovoljstvo investitora i građana riješiti ovaj problem, koji s pravom može izazvati bunt građana.“

 

Vijećnik Solo Fahir je postavio vijećničku inicijativu koja glasi: „Činjenica da je općina Tešanj među manjim općinama u BiH i da je gusto naseljena a privredno među razvijenim, dovela je do „sudara“ ovih činjenica i gradnje većih farmerskih objekata u neposrednoj blizini naselja, koji osim smrada mogu izazvati i oboljenja ukoliko nebi bio pravilan tretman otpadnih voda i fekalija. Predlažemo da se evidentiraju postojeći objekti, te da se radi na neutralisanju potencijalnih negativnosti (sadnja četinarskog drveća kao zaštitnog zida, kanalizacija, čvrsti otpad...). Da se planiraju Prostornim planom Agro-poslovne zone, kako animalne tako i biljne proizvodnje i to na prostorima gdje nisu izgrađeni stambeni objekti.

Da se do izmjene plana povede više kontrole kod dobijanja dozvola za veće farme (više od 10 grla krupne stoke, odnosno 1000 peradi). “

 

Vijećnik Jašić Haris je postavio vijećničku inicijativu koja glasi: „Prostori od javnih objekata (objekti u vlasništvu Općine JU i JP) ne mogu se iznajmljivati za namjene koje će u svojim uslugama sadržavati kladionice i alkohol“. U obrazloženju navodi sljedeće: „Evidentno je da u zgradi Centra za kulturu u prizemlju zgrade, imamo smještenu kladionicu. S obzirom da je to trenutno jedan od najvećih poroka koji vlada kako omladinom tako i ostalim građanstvom, neophodno je da se i OV kao Zakonodavni organ više angažuje kako bi smanjili mogućnost da ovaj porok vlada našom omladinom.“

Nakon toga, predsjedavajući Vijeća se svima zahvalio na prisustvovanju današnjoj sjednici i zaključio rad treće sjednice Općinskog vijeća Tešanj u 18:16 sati.

 

ZAPISNIČAR:

Sajda Klepić

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.