Prijava
Srijeda 27.5.2020
Događaji:
Pretraga

Z A P I S N I K

SA 4. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 30.01.2017. GODINE (ponedjeljak), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

Sjednici prisustvovalo 25 vijećnika

(Vijećnik Jupić Mirano prisutan od 14,06 sati i vijećnik Lihić Adnan prisutan od 15,55 sati.

GOSTI: Komandir Policijske stanice Tešanj Jusuf Katica i pomoćnik Komandira.

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart”.

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika, predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 23 vijećnika (dva vijećnika najavila kašnjenje), čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 4. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

Ad. A

Bez rasprave, Općinsko vijeće je sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća Tešanj.

Dnevni red

Prije nego se prešlo na usvajanje dnevnog reda Predsjedavajući Vijeća je predložio da se napravi ispravka u nazivu tačaka dnevnog reda za ovu sjednicu jer je utvrđeno da u dnevnom redu saziva za 4.sjednicu naziv 2. i 7. tačke nije isti kao u dostavljenom materijalu:

Naziv tačke 2. u dnevnom redu saziva je Prijedlog Odluke o visini prosječne konačne cijene m2 stambenog prostora za 2016. godinu, a u materijalu Prijedlog Odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene na području Općine Tešanj.

Naziv tačke 7. u dnevnom redu saziva je Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj, i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj za 2016. godinu a u materijalu Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za 2016. godinu.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

U dnevnom redu za 4.sjednicu napraviti ispravku tako da nazivi druge i sedme tačke bude kako je navedeno u materijalima.

U raspravi o dnevnom redu je učestvovao vijećnik Kotorić Esmir.

Na prijedlog vijećnika Kotorić Esmira, Općinsko vijeće je sa 16 glasova “ZA”, 2 glasa “PROTIV” i 6 glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Sa dnevnog reda 4.sjednice Općinskog vijeća povlači se 8.tačka Prijedlog Rješenja o imenovanju komisija Općinskog vijeća Tešanj i upućuje Komisiji za izbor i imenovanje na ponovno razmatranje i pripremu novog prijedloga.

Općinsko vijeće je sa 22 glasa “ZA”, 2 glasa “PROTIV”, bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama RP “Jugozapad” Tešanj,

 2. Prijedlog Odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene na području Općine Tešanj,

 3. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2016. godinu,

 4. Izvještaj o realizaciji kapitalnih projekata za 2016. godinu,

 5. Izvještaj Općinskog načelnika za period od 01.01. do 31.12.2016. godine,

 6. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2016. godinu,

 7. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za 2016. godinu,

 8. Informacija o stanju poljoprivrede i realizaciji općinskog poticaja na području općine Tešanj u 2016.godini,

 9. Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju i uklanjanju NUS-a u 2016. godini na području općine Tešanj.

Ad. 1

Pomoćnik Načelnika Medarić Nadir je dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama RP “Jugozapad” Tešanj.

Na ovaj prijedlog pristigao je amandman Kluba vijećnika SDP koji glasi:

- „U članu 6. - Tačka 4. Stav 1 iza riječi su briše se „u pravilu“ kao i ostatak tačke 4. tako da tačka 4. integralno glasi – „Vertikalni gabariti planiranih zgrada, izraženi brojem nadzemnih etaža i prikazani na karti br. 13 su maksimalni.“

- Tačka 9. brišu se stavovi 3,4,5 tako da tračka 9 integralno glasi: „ Građevinske linije zgrada, prikazane nа kаrti br. 18, su grаnične i prikаzuju liniju koju zgrаdа ne može preći nаjisturenijim dijelom. Detаljnim urbаnističko-tehničkim uslovimа određuje se položаj zgrаde premа grаđevinskim linijаmа.

Detaljnim urbanističko-tehničkim uslovima iz člana 6. ove Odluke preciznije se određuje položaj objekta prema građevinskoj liniji i na parceli u odnosu na druge objekte. Veličina horizontalnog gabarita unutar granica parcele ograničena je elementima udaljenosti od granica parcele prema susjedu (ne manjim od 3m, a u svrhu nesmetanog redovnog održavanja planiranog objekta) građevinskim linijama i koeficijentom izgrađenosti, usaglašenim sa Planom i Odlukom. Moguće je, uz saglasnost vlasnika susjednih parcela, da ta udaljenost bude minimalno 1m. Horizontalni gabariti podzemnih garaža ne smiju da budu na udaljenosti manjoj od 1m od granica susjednih parcela.“

Općinski načelnik je nakon konsultacija sa izvođačem radova Institutom za građevinarstvo „IG“ Banja Luka dostavio mišljenje u kojem je navedeno: Predlagač Odluke Općinski načelnik smatra da je amandman u pogledu fiksiranja spratnosti prihvatljiv, te ga kao takav prihvata.

Za Amandman 2, vezano za izmjenu tačke tačke 9. U prijedlogu Odluke o usvajanju i provođenju izmjena i dopuna RP „Jugozapad-Tešanj u Tešnju i usvajanje izmjene plana Institut je dao sljedeće stavove: U pogledu građevinske linije ukoliko nema nekih ograničenih faktora , kao što su blizina granica parcela, blizine susjednih objekata, saobraćajnica i sl. (sve što je navedeno u tekstu RP-a) nema razloga da elementi kao što su balkoni, fasadna plastika, lift ili sl. ne mogu da pređu građevinsku liniju „Analizirajući izneseno obrazloženje amandmana i objašnjenje Instituta smatramo da amandman nije prihvatljiv,“

U raspravi učestvovali vijećnici: Kaser Vedran, Hrvić Vahdet i Općinski načelnik Huskić Suad.

S obzirom da je prvi dio amandmana Kluba vijećnika SDP ( „U članu 6. - Tačka 4. Stav 1 iza riječi su briše se „u pravilu“ kao i ostatak tačke 4. tako da tačka 4. integralno glasi – „Vertikalni gabariti planiranih zgrada, izraženi brojem nadzemnih etaža i prikazani na karti br. 13 su maksimalni.“), prihvaćen od strane predlagača isti postaje sastavni dio Odluke. Vijećnik Kaser Vedran je u ime Kluba vijećnika SDP izjavio da od 2. dijela amandmana odustaju.

Općinsko vijeće je sa 24 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama RP “Jugozapad” Tešanj.

Ad. 2

Bez rasprave, Općinsko vijeće je jednoglasno sa 24 glasa “ZA”, bez glasova PROTIV”, “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene na području Općine Tešanj.

Ad. 3

U raspravi o Izvještajuo radu Općinskog vijeća za 2016.godinu učestvovali vijećnici:Kaser Vedran, Alić Munevera, Hrnjić Muris, Subašić Senad, Alić Hajrudin, Kotorić Esmir.

Na prijedlog vijećnika Alić Hajrudina, Općinsko vijeće je sa 24 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Da se taksativno nabroje svi zaključci Općinskog vijeća iz 2015 i 2016.godine koji nisu realizovani.

Općinsko vijeće je sa 18 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 5 glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja seIzvještajo radu Općinskog vijeća za 2016.godinu.

Ad. 4

Pomoćnik Načelnika Omerbašić Sabahudin je dodatno obrazložio Izvještajo realizaciji kapitalnih projekata za 2016. godinu

U raspravi učestvovali vijećnici Huskić Kasim, Kaser Vedran, Alić Hajrudin, Hasanbašić Senad, Alić Munevera, Kurtić Amir, Solo Fahir i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće je sa 21 glasom “ZA”, 2 glasa “PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještajo realizaciji kapitalnih projekata za 2016.godinu.

Pauza u radu Vijeća je trajala od 15,20 do 15,30 sati.

Ad. 5

Općinski načelnik je dodatno obrazložioIzvještaj Općinskog načelnika za period od 01.01. do 31.12.2016. godine.

U raspravi učestvovali vijećnici: Alić Munevera, Jupić Mirano, Kotorić Esmir, Alić Hajrudin, Pilav Elvir, Huskić Kasim, Kaser Vedran, Deljkić Nermin, Senad Subašić, Hasanbašić Senad, Kurtić Amir, Hrnjić Muris i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće je sa 19 glasova “ZA”, 6 glasova “PROTIV” bez glasova “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj Općinskog načelnika za period od 01.01. do 31.12.2016. godine.

Ad. 6

Općinski pravobranilac Brkić Arijana je dodatno obrazložila Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2016.godinu.

Općinsko vijeće je sa 21 glasom “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2016. Godinu.

Ad. 7

U raspravi o Informaciji o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za 2016.godinu učestvovali vijećnici: Piro Amir, Deljkić Nermin, Alić Hajrudin, Hodžić Enes, Pašić Danijel, Subašić Senad i Komandir Policijske stanice Tešanj Katica Jusuf.

Općinsko vijeće je sa 24 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za 2016. godinu

Ad. 8

Pomoćnik Načelnika Hojkurić Hamzalija dodatno obrazložio Informaciju o stanju poljoprivrede i realizaciji općinskog poticaja na području općine Tešanj u 2016.godini.

U raspravi učestvovali vijećnici: Kaser Vedran, Piro Amir, Kotorić Esmir, Kurtić Amir i Alić Hajrudin.

Općinsko vijeće je sa 24 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o stanju poljoprivrede i realizaciji općinskog poticaja na području općine Tešanj u 2016.godini.

Vijećnik Deljkić Nermin napustio sjednicu u 17,16 sati.

Ad. 9

Pomoćnik Načelnika Saletović Mensur dodatno obrazložio Informaciju o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju i uklanjanju NUS-a u 2016. godini na području općine Tešanj.

Bez rasprave, Općinsko vijeće je sa 24 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju i uklanjanju NUS-a u 2016. godini na području općine Tešanj.

Ad.B

VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Predsjedavajući vijeća je konstatovao da će vijećničko pitanje vijećnika Pašić Danijela koje glasi:„Tražim odgovor da li smo prekršili poslovnik o radu Općinskog vijeća u tački 6 dnevnog reda 2 sjednice Općinskog vijeća Prijedlog Rješenja o imenovanju kolegija Općinskog vijeća Tešanj?“ biti upućeno nadležnoj komisiji kada ona bude formirana.

Vijećnik Deljkić Nermin je postavio dodatno vijećničko pitanje koje glasi: „Kolika su ukupna, prosječna, mjesečna primanja u 2016.godini: Općinskog načelnika Tešanj i njegovih pomoćnika, Direktora TRA, Direktora JU i JP, Direktora JU i JP? U obrazloženju je navedeno: „U odgovoru na prethodno vijećničko pitanje dobio sam odgovor o prosječnim NETO plaćama, a što nije bilo predmet mog vijećničkog pitanja, već ukupna, prosječna, primanja u 2016.godini. Također, nisam dobio Godišnji izvještaj o primanjima za navedene u pitanju.“

Vijećnik Deljkić Nermin je postavio i jedno novo vijećničko pitanje koje glasi: „Koliki je broj uposlenika u JU i JP na prostoru općine Tešanj i kolika su im ukupna, prosječna primanja u 2016.godini?“

Vijećnik Alić Hajrudin je postavio sljedeća vijećnička pitanja:

 1. Zašto je došlo do prekoračenja utroška sredstava za kapitalna ulaganja za projekte u mjesnim zajednicama u iznosu od 163.715,00 KM?“

 2. Kolika su kompletna finansijska primanja direktora JU Doma zdravlja Tešanj? Tražim da mi se dostave zvanični podaci sa poreske kartice za 2016.godinu, od navedenog direktora.“

Vijećnik Mahmutović Edin je postavio sljedeće vijećničko pitanje: Autobuska stajališta koja su u nadležnosti Općine imaju oglasnu ploču gdje su prikazane autobusne linije i vrijeme polaska autobusa. Kada je ovo napravljeno i kada je ovo zadnji put ažurirano?

Općinski načelnik je odgovorio da su ažurirane ove stvari prema rasporedu vožnje. Možda se desilo da neki od autobusa nije poštovao ovaj red vožnje, treba navesti konkretno... To je generalno ažurirano nakon izmjena režima autobuskih linija.

Vijećnik Piro Amir je postavio sljedeća vijećnička pitanja:

 1. Da li je Općinskoj službi za urbanizam, stambene i inspekcijske poslove poznato da je stambeno-poslovni objekat na parceli broj 449/3 (stari br.1096/33), z.k. ul. 7751, izgrađen u skladu sa projektnom odnosno građevinskom dokumentacijom za čiju izgradnju je navedena služba dala urbanističku saglasnost i rješenje o građenju i da li je objekat izgrađen na navedenoj parceli tehnički primljen?“

 2. Da li je pojedine firme i pojedince, koji su zaduženi za zimsko održavanje puteva na općini Tešanj i ove zime, u januaru iznenadio snijeg i da li je i koliko puta bilo poziva iz MZ Oraš Planje koordinatoru za MZ zbog neadekvatnog održavanja puteva u navedenoj MZ?

 3. Da li je u ugovoru o zimskom održavanju regionalnog puta Prnjavor-Novi Šeher na dijelu općine Tešanj, sačinjen između naručioca i i izvođača radova, naznačeno i čišćenje trotoara na mostu preko rijeke Usore u Jelahu i ako nije, ko je zadužen za čišćenje snijega sa staze za kretanje pješaka preko mosta?

Općinski načelnik je odgovorio na 2. i 3. vijećničko pitanje: Zimsko održavanje pored magistralnih i regionalnih puteva ne ugovaraju Direkcije cesta Kantona i Federacije, Općina to radi putem mjesnih zajednica i svi podaci postoje na web stranici. MZ Jelah je dobila sredstva za čišćenje trotoara na mostu preko rijeke Usore u Jelahu.

Vijećnik Lihić Adnan je postavio vijećničko pitanje u vezi formiranja MZ, koliko je završeno i koliko je u toku? Općinski načelnik je odgovorio da je završen proces formiranja u 18 MZ (72%), 13 je preuzelo rješenja. U 13 MZ je postignut konsenzus, u 5 je većinom izglasan prijedlog za predsjednika savjeta. Održano je 27 sastanaka Skupština i 30 sastanaka Savjeta. U 3 MZ su održane Skupštine imamo zastoj sa Savjetom: Jelah zbog dodjele mandata po Statutu MZ, Vukovo i Dobropolje-Mekiš gdje čekamo sjednicu Savjeta. Imamo 4 MZ koje su pri kraju.. održale su i savjete. Upućeni su brojni dopisi i upozorenja u MZ koje nisu završile proces (u 5 MZ po dva dopisa a u 9 MZ po 1 dopis), Upućeno 8 dopisa u MZ o ponavljanju savjeta sa ciljem dobijanja konsenzusa.

Vijećnik Hrnjić Muris je postavio 2 vijećnička pitanja koja glase:

 1. Da li je i koliko u posljednju godinu dana primljeno novih uposlenika u JU i JP na području općine Tešanj i ako postoje novoprivljeni uposlenici, da li su primljeni na osnovu redovne konkursne procedure (kada su objavljeni konkursi?) ili na drugi način?

 2. Zbog čega se u JU Dom zdravlja Tešanj onemogućava odrađivanje pripravničkog staža za visokostručne kadrove, doktore medicine i doktore stomatologije, sa područja općine Tešanj?“

Vijećnik Kaser Vedran je postavio sljedeća vijećnička pitanja:

 1. Da li se Općinskom načelniku i nadležnoj službi dostavljaju redovni izvještaji o stanju zbrinjavanja pasa lutalica, kao i utrošku sredstava namijenjenih za te svrhe. Da li je tačno i po čijem odobrenju se daju informacije iz Općine, na telefonske pozive, da se zbrinjavaju psi lutalice samo sa urbanih područja?

Općinski načelnik odgovorio: da se izvještaji za pse lutalice dostavljaju kvartalno i onda kada se traže. Dešavaju se razni slučajevi tako da neko tvrdi da je to pas lutalica, međutim treba to i dokazati, a s druge strane nije to jednostavno ni uklanjati, Na kraju je sugerisao da oni koji imaju probleme da se uključe i putem Call centra to prijave.

 1. Da li je Planom zimskog održavanja predviđeno čišćenje trotoara na Magistralnom putu M4 u MZ Kraševo, Tešanjka kao i druge mjesne zajednice?

Općinski načelnik odgovorio: Zimsko održavanje pored magistralnih i regionalnih puteva ne ugovaraju Direkcije cesta Kantona i Federacije, Općina to radi putem mjesnih zajednica i svi podaci postoje na web stranici. (Za Tešanjku-Kraševo će se provjeriti).

Vijećnik Hodžić Enes je postavio sljedeće vijećničko pitanje: Da li došlo do ugrožavanja isporuke toplotne energije građanima, pravnim licima i ustanovama općine Tešanj od strane JP „Toplana“?

Općinski načelnik je odgovorio: Toplana nije na tom nivou da će nestati uglja da neće moći raditi, objektivno imamo potraživanja od određenih poslovnih subjekata na kojima se trenutno radi, mislim da se radi o postizanju sporazuma na izmirenju tih obaveza. Trenutno najveće obaveze ..mislim da imaju Pobjede i Bolnica Tešanj. Kako sam informisan prije 7-10 dana na stanju količinskog uglja smo imali minimalno za 10 dana a stalno dolazi nove količine. Nebi trebali imati problema. Za razliku od Zenice imamo 2 kotla ukoliko se jedan pokvari uvijek se drugi može staviti u funkciju.

Vijećnik Jašić Haris je postavio dva vijećnička pitanja koja glase:

 1. S obzirom da je na području MZ Raduša urađen dio kanalizacione mrežete na istoj nadležnost ima JKP

RAD. Molim nadležne da odgovore na sljedeća pitanja:

- Koliko je domaćinstava obuhvaćeno izgrađenom kanalizacionom mrežom?

- Koliko domaćinstava je priključeno na postojeću kanalizacionu mrežu?

- Koliko domaćinstava MZ Raduša je izmirilo svoje obaveze (priključak, takse, obaveze prema MZ) po

pitanju investiranja kanalizacione mreže i šta nadležna služba Općine planira poduzeti prema onima koji

nisu izmirili svoje obaveze?“

 1. Na području MZ Raduša, kod poljoprivredne škole, odnosno kod skretanja za Dolac, Općina je prodala parcele za izgradnju poslovno stambenih objekata. Neki od vlasnika parcela su počeli sa gradnjom, te obustavljeni zbog izmjene regulacionog plana. Sada su ti objekti u ruševnom stanju i predstavljaju opasnost za prolaznike i učenike koji dolaze na autobusko okretalište Dolac. U kojoj fazi je rješavanje problema zbog kojeg je obustavljena izgradnja?“

Općinski načelnik je odgovorio da je RP Jugozapad pretrpio mnogo izmjena, nekad su rađene samo za Dolac na njihov zahtjev i platili smo taj njihov Regulacioni plan, ipak bez obzira na to nije došlo do investiranja. Sada smo u prilično nezahvalnoj situaciji dakle bilo je pokušaja da se razgovara šta općina može uraditi da oni mogu početi graditi, međutim nismo našli ništa, bila je mogućnost da općina utvrdi javni interes pa da otkupimo to zemljište... Sada smo u fazi razgovora...morali bi imati dosta sredstava za otkup tih lokacija koje smo nekad prodali.

Pašić Danijel je postavio dodatno vijećničko pitanje: „ Koliko novčanih sredstava je izdvojeno iz Granta za obilježavanje jubileja, značajnih datuma Općine Tešanj, kulturnih i vjerskih manifestacija u 2016.godini pojedinačno po svakoj manifestaciji i koliko su procentualno, od ukupno izdvojenih novčanih srestava, zastupljene svaka od 25 MZ Općine Tešanj?“ U obrazloženju je naveden: „U odgovoru na prethodno pitanje nisam dobio procentualnu zastupljenost raspodjele novčanih sredstava po MZ pojedinačno po manifestacijama.

Općinski načelnik je odgovorio da se ne može dostaviti podatak o raspodjeli novčanih sredstava po MZ pojedinačno. Dali smo informaciju o svakom događaju, ali ne možemo dati podatak koliko je iz kojeg područja došlo.

Vijećničke inicijative

Vijećnik Jašić Haris se izjasnio da nije zadovoljan odgovorom na vijećničku inicijativu koja glasi: „Prostori od javnih objekata (objekti u vlasništvu Općine JU i JP) ne mogu se iznajmljivati za namjene koje će u svojim uslugama sadržavati kladionice i alkohol“. Općinski načelnik je u svom odgovoru predložio da u saradnji sa JU Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj, shodno postojećem ugovoru i međusobnim pravima i obavezama razmotri trenutne okolnosti i shodno njima poduzme aktivnosti na ispunjenju ranije pominjanih kriterija za upotrebu prostora. Inicijativa je načelno prihvatljiva kao opći princip koji će se u narednom periodu primjenjivati kada su u pitanju igre na sreću uz preformulaciju da se u primjeni ovakvog pristupa uvaže trenutne okolnosti.

U raspravi o ovoj inicijativi su učestvovali vijećnici: Kaser Vedran, Jašić Haris, Hrnjić Muris, Kurtić Amir, Alić Hajrudin i Općinski načelnik.

Nakon rasprave, prijedlog vijećnika Jašić Harisa „da se izjašnjavanje o njegovoj inicijativi odloži do naredne sjednice Vijeća“ je prihvaćen.

Vijećnik Hodžić Enes je u vezi inicijative za: "Prikupljanje oborinskih voda" konstatovao da je djelimično zadovoljan odgovorom Općinskog načelnika koji glasi: „S obzirom da se inicijativa odnosi na probleme prikupljanja oborinskih voda na regionalnoj cesti R-474 - Perković-N.Šeher-Tešanj-Jelah, nadležna općinska služba je inicijativu uputila Direkciji za ceste ZE-DO kantona. Mišljenje smo dobili telefonskim putem uz obrazloženje da je to zajednički problem te će Direkcija u koordinaciji sa Službom nadležnom za poslove saobraćaja općine Tešanj pristupiti iznalaženju najboljeg rješenja za odvodnju oborinskih voda iz ulice "Krndija" na općini Tešanj kada vremenski uslovi dozvole izvođenje ovakve vrste radova. Na navedenoj ulici već postoje slivne rešetke za prikupljanje oborinskih voda i pitanje je samo njihovog kapaciteta kada se radi o većim kišnim udarima. Na ovom dijelu regionalne ceste postojao je problem oboriskih voda koji je dolazio sa Škapurevog brda a koji je bio uzrok čestih saobraćajnih nezgoda i Direkcija je na tom problemu radila prošle godine.“.

Vijećnik Hodžić Enes je konstatovao da glavnina oborinskih voda i dalje dolazi duž magistralnog puta, sa Škapurevog brda i dr. te da ono nije riješeno prošlogodišnjim produbljivanjem kanala pored desne strane magistralnog puta u pravcu Jelaha na dužini oko 10-tak metara, smatra da bi se adekvatan vodozahvat oborinskih voda navedene lokacije mogao izvesti postavljanjem poprečnih i/ili uzdužnih slivnih rešetaka, dok definitivni način ostavlja odluci stručnog osoblja te predložio nastavak inicijative i zaključak koji glasi: „Zadužuje se Općinski načelnik da zajedno sa Službom za poslove saobraćaja Općine Tešanj nastavi koordinirati sa Direkcijom za ceste ZE-DO kantona u cilju definitivnog rješavanja problema prikupljanja oborinskih voda na ranije pomenutoj lokaciji magistralnog puta Jelah-Novi Šeher.“

Općinski načelnik je odgovorio da nije za to da se pravi zaključak koji nije u nadležnosti Načelnika i Vijeća, ali da je za to da se svaka inicijativa provjeri i proslijedi prema višim nivoima vlasti, te da će nastaviti i dalje kontaktirati sa Direkcijama.

Nakon toga, vijećnik Hodžić je izjavio da odustaje od inicijative.

Vijećnik Alić Hajrudin je postavio vijećničku inicijativu koja glasi: „S obzirom na trenutno teško ekonomsko stanje, te u cilju racionalizacije troškova predlažem da se izvrši:

 1. Spajanje Javnih preduzeća, KP Rad i Gradska Toplana u jedno Javno preduzeće, i

 2. Spajanje Javnih ustanova: Sportsko-rekreativni centar, Muzej, Biblioteka i Centar za kulturu u jednu Javnu ustanovu.

Vijećnik Hrvić Vahdet je postavio vijećničku inicijativu za izmjenu regulacionog plana „Jugozapad-Tešanj“ na lokalitetu stare Dolačke škole, gdje je općina vlasnik nad zemljištem, ili da se navedeno zemljište što prije privede predviđenoj namjeni (izgradnja stambeno-poslovnih objekata sa pratećim sadržajem).

Vijećnik Hrnjić Muris je postavio dvije vijećničke inicijative koje glase:

 1. Iniciramo da nadležna Općinska služba postavi ogledalo koje omogućava bolju preglednost učesnika u saobraćaju na lokalitetu kroz naseljeno mjesto Rosulje (od magistralnog puta M4 prema Domu kulture –pored automehaničarske radionice vl.Pilav Rame).“

 2. Iniciramo da nadležna Općinska služba u što kraćem roku sanira kolovoz na mostu rijeke Tešanjke u Tešnju u ul.Braće Pobrić jer se na navedenom mjestu skuplja ogromna količina vode za vrijeme padavina i prilikom otapanja snijega, odnosno da se izgradi odvod koji bi omogućio oticanje vode.“

Vijećnik Kaser Vedran se u vezi vijećničke inicijative za„Izmjenu Prostornog plana općine Tešanj“ izjasnio da će sa ovom inicijativim sačekati informaciju radne grupe… jer je u odgovoru Općinskog načelnika navedeno da će se na nivou Općine Tešanj formirati radna grupa sa zadatkom da na terenu identifikuje i evidentira objekte (farme) za koje je urbanističku saglasnost i odobrenje za građenje, shodno podjeli nadležnosti, izdalo Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okolne Ze-do kantona ili nadležna općinska Služba, prikupi podatke o izavljenim prigovorima u vezi sa izgradnjom navedenih objekata, te analizira dobivene podatke i u roku od četiri (4) mjeseca o istim izvjesti Općinsko vijeće.

Nakon toga, predsjedavajući Vijeća se svima zahvalio na prisustvovanju današnjoj sjednici i zaključio rad četvrte sjednice Općinskog vijeća Tešanj u 18:28 sati.

 

ZAPISNIČAR:

Sajda Klepić

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.