Prijava
Srijeda 27.5.2020
Događaji:
Pretraga

Z A P I S N I K

SA 5. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 02.03.2017. GODINE (utorak), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

 

Sjednici prisustvovalo 23 vijećnika (Vijećnik Turkeš Kenan prisutan odrisutan od 14,40 sati).

Odsutni: Jašić Haris i Omić Mirsad (najavili odsustvo).

GOSTI: Predstavnik Općinskog suda Tešanj g-din Zijad Bajraktarević.

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

 

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart”.

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika, predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 22 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 5. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

 

 

Ad. A

Bez rasprave, Općinsko vijeće je sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća Tešanj.

 

Dnevni red

U raspravi o dnevnom redu učestvovali vijećnici: Lihić Adnan, Alić Hajrudin i Općinski načelnik.

Na prijedlog vijećnika Lihić Adnana, Općinsko vijeće je sa 16 glasa “ZA”, 1 glasom “PROTIV” i 5 glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Da se sa dnevnog reda skine 6. tačka, Prijedlog Rješenja o imenovanju komisija Općinskog vijeća Tešanj, uz zaključak da je Komisija za izbor i imenovanje obavezna pribaviti kratke biografije/ obrazloženja za svakog kandidata, te u zasebnoj tabeli kao prilog Prijedlogu Rješenja uputiti Kolegiju na uvrštavanje u dnevni red za narednu sjednicu Vijeća, te uvažiti volju građana, temeljeći naredni prijedlog na zastupljenosti u Općinskom vijeću Tešanj.

 

Nakon toga, Općinsko vijeće sa 8 glasova “ZA”, 11 glasova “PROTIV” i 3 glasa “UZDRŽAN” nije prihvatilo predloženi zaključak vijećnika Alić Hajrudina da se 2.tačka dnevnog reda, Prijedlog Odluke o načinu rasporeda budžetskih i drugih sredstava za dugoročnu podršku realizaciji kapitalnih projekata, pretvori u Nacrt,

Općinsko vijeće je sa 15 glasova “ZA”, 2 glasa “PROTIV”, 5 glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

D N E V N I R E D

  1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o zagrijavanju Tešnja daljinskim grijanjem i Uslovima za isporuku i preuzimanje toplotne energije,

  2. Prijedlog Odluke o načinu rasporeda budžetskih i drugih sredstava za dugoročnu podršku realizaciji kapitalnih projekata,

  3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pogodnostima za investitore u Poslovnoj zoni ”Bukva” ,

  4. Informacija o realizaciji Strategije općine Tešanj,

  5. Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2016.godinu,

  6. Informacija o organizovanju i funkcionisanju sistema zaštite i spašavanja i zaštite od požara na području općine Tešanj za 2016.godinu.

Ad. 1

Pomoćnik Načelnika Hojkurić Hamzalija je dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o zagrijavanju Tešnja daljinskim grijanjem i Uslovima za isporuku i preuzimanje toplotne energije

U raspravi učestvovali vijećnici: Pašić Danijel, Subašić Senad, Alić Munevera, Klepić Šemsudin, Piro Amir, Kurtić Amir i Općinski načelnik Huskić Suad.

Općinsko vijeće je sa 19 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o zagrijavanju Tešnja daljinskim grijanjem i Uslovima za isporuku i preuzimanje toplotne energije.

 

Ad. 2

Općinski Načelnik je dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o načinu rasporeda budžetskih i drugih sredstava za dugoročnu podršku realizaciji kapitalnih projekata. Na ovaj prijedlog Odluke Amandmane je podnio Klub vijećnika SDP. Općinski načelnik je odgovorio, i odgovori su vijećnicima dostavljeni pred početak sjednice.

Amandman 1. Kluba vijećnika SDP glasi: U članu 2. stav 1, iza riječi minimalno briše se broj 60 (šesdeset) a piše se broj 70 (sedamdeset). U obrazloženju je navedeno: “Iskazane, opravdane, potrebe mjesnih zajednica za realizacijom kapitalnih projekata su daleko i iznad procenta od 70%. Imamo bezbroj neriješenih, životnih, infrastrukturnih projekata po mjesnim zajednicama koje se iz godine u godinu kandiduju, a ne dolaze na red, tako da bi i povećanjem, procenta za realizaciju kapitalnih projekata po MZ, bar djelimično krenuli, kvalitetnije, rješavati ove probleme.”

Mišljenje Općinskog načelnika: “Nisu predočeni opravdani razlozi za ovakvu izmjenu odluke. Prije svega, postojeći tekst omogućava iznos i preko 60%, dakle može biti i 70% ili drugi iznos. U obrazloženju je navedeno da povećanje procenta bitno opredjeljuje iznos za veće investiranje u MZ, sa čim se ne možemo složiti. Sva sredstva koja se raspoređuju Odlukom I godišnjim Odlukama ulažu se u mjesne zajednice, a osim procenta po grupama (mjesne zajednice, opći projekti, solidarnost) primarno važan je iznos sredstava. Brzinu ukupnog razvoja primarno opredjeljuju raspoloživa sredstva.Amandman u predloženom obliku sa datim obrazloženjem nije prihvatljiv.”

Amandman 2. Kluba vijećnika SDP glasi: “U članu 2. briše se stav 2.” U obrazloženju je navedeno: “Dobar dio građana na području naše Općine ima odgovoran odnos i daje doprinos u zaštiti čovjekove okoline. Nažalost, postoji jedan manji dio građana koji se neogovorno ponašaju I vrše odlaganje smeća na nedozvoljenim mjestima. Da li zbog neodgovornog ponašanja pojedinaca, Nerada nadležnih općinskih službi, treba da ispaštaju građani, u ovom slučaju I MZ, kroz umanjenje sredstava za kapitalne projekte, ukoliko se uklanjaju deponije na području neke MZ.” (Primjer MZ Kalošević).

Mišljenje Općinskog načelnika o Amandmanu 2: “Predloženim članom 2 želimo povećati odgovornost i mjesnih zajednica u radu na prevenciji nastanka divljih deponija. U postojećem radu svakako se izdvajaju sredstva za čišćenje deponija, samo što je to dominantno u nekim mjesnim zajednicama i u nekim područjima. Potpuno se slažemo da se neke deponije ne mogu tretirati na predloženi način (kao u primjeru deponije pored magistralnog puta i sl.), kao i slučajeve deponia za koje je MZ reagovala sa prijavama inspektoru. Za takve slučajeve ćemo tražiti druga rješenja. Za slučajeve u kojima niko od mještana kao i organi MZ nemaju nikakvih vlastitih aktivnosti i ne sarađuju sa inspekcijom, a jasno je da deponija nastala njihovom neodgovornošću, želimo da shvate da će to biti sanirano iz sredstava koja bi njima pripadala, a ne na štetu drugih mjesnih zajednica koje su bile odgovorne. Vjerujemo da je uz ovo obrazloženje jasnija namjera predlagača i način primjene odredbe pa predlažemo Vijeću da zadrži član 2 u Odluci.”

Amandman 3. Kluba vijećnika SDP glasi: “U članu 3. stav 1., iza riječi minimalno briše se broj 20 (dvadeste) a piše se broj 15 (petnaest).” U obrazloženju navedeno: “Klub vijećnika SDP-a podržava realizaciju kapitalnih projekata od općeg interesa, ali smatra da se oni realizuju na manjem dijelu teritorije općine Tešanj, što dovodi do neravnomjernog razvoja kako mjesnih zajednica tako i cjelokupnog prostora naše Općine.Smatramo dovoljnim iznos od 15%, a prednost dajemo realizaciji projekata kandidovanim od mjesnih zajednica, ne zanemarujući pri tome ni opći interes Općine.”

Mišljenje Općinskog načelnika o Amandmanu: U članu 3. stav 1. prije rječi 20 (dvadeset) ne postoji riječ minimalno nego isključivo do tako da je svakako ovo planirano za opće projekte da bude maksimalno do 20 % a čime je otvorena mogućnost za sufinansiranje projekata viših nivoa vlasti što je i do sada bila praksa. U projektima općeg interesa bili su uvršteni projekti viših nivoa vlasti i nema potrebe da to izbjegavamo ili umanjujemo i ubuduće. Na kraju, odluka je ostavila mogućnost da sredstva budu i 15% ili i 10% kada je to opravdano. Amandman zbog toga nije prihvatljiv.

Amandman 4. Kluba vijećnika SDP glasi: “U članu 4. stav 1., iza riječi minimalno briše se broj 20 (dvadeste) a piše se broj 15 (petnaest).” U obrazloženju navedeno:”Sredstva za projekte solidarnosti su predviđena za rješavanje vanrednih situacija (klizišta, odroni, prirodne nepogode, epidemija i dr.), ponekad I infrastukturnih pitanja. Ako pogledamo samo u Izvještaj o o realizaciji kapitalnih projekata u 2016.godini vidljivo je das u ta sredstva, između ostalog, korištena za: asfaltiranje puteva (koji ni po čemu nisu bili nužni), vraćanje ranijih dugova za asfaltiranje (predizborni asfalti), iz čega proizilazi zaključak da je procenat od 15% sasvim dovoljan. Klub vijećnika SDP_a ne bjejžeći od toga da on bude i 20% kada se primijeti da se sredstva upotrebljavaju u izvorne namjene.”

Mišljenje Općinskog načelnika o Amandmanu: U članu 4. stav 1. prije rječi 20 (dvadeset) ne stoji minimalno nego isključivo do tako da je svakako ovo planirano za projekte solidarnosti da bude maksimalno do 20 % sredstava. U obrazloženju amandana nisu dati jasni razlozi. Podsjećamo da je u prošloj godini, 2016. u ostvarenju Liste kapitalnih projekata u grupi solidarnosti utrošeno oko 12.000 KM od 1,6 miliona KM, što pokazuje da formulacija DO 20% može biti i 2% ili 15% ako je to potrebno i ako se to uskladi na nivou mjesnih zajednica, predlagača, Općinskog vijeća. Amandman nije prihvatljiv.

U raspravi učestvovali vijećnici: Alić Hajrudin, Kaser Vedran, Alić Munevera, Hrnjić Muris, Jupić Mirano i Općinski načelnik.

Pauza u radu vijeća, trajala je od 15,06 do 15,19 sati. U vrijeme pauze održana je kratka sjednica Kolegija Vijeća na kojoj su usaglašeni stavovi u vezi čl.2 i 4. Prijedloga Odluke, zbog čega nije bilo izjašnjavanja o Amandmanima Kluba vijećnika SDP.

Kako je i dogovoreno na Kolegiju, Općinski načelnik je na Prijedlog Odluke o načinu rasporeda budžetskih i drugih sredstava za dugoročnu podršku realizaciji kapitalnih projekata uložio Amandman 1. koji glasi: “U članu 2. stav 2, iza riječi na području, dodaje se: “za mjesne zajednice u kojima se utvrdi da su za nastale divlje deponije odgovorni stanovnici te mjesne zajednice, kao i da organi te mz-ce nisu ništa uradili na prijavljivanju građana koji vrše nelegalno odlaganje smeća,” i

Amandman 2. koji glasi: “U članu 4. na kraju teksta dodaje se rečenica: “Svi projekti solidarnosti će se usvajati na sjednici Općinskog vijeća zajedno sa drugim projektima koji će se realizirati u svakoj godini”. Ovi Amandmane postaju sastavni dio prijedloga Odluke:

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, bez glasova PROTIV”, “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o načinu rasporeda budžetskih i drugih sredstava za dugoročnu podršku realizaciji kapitalnih projekata.

 

Ad. 3

Pomoćnik Načelnika Hojkurić Hamzalija je dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pogodnostima za investitore u Poslovnoj zoni ”Bukva”.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pogodnostima za investitore u Poslovnoj zoni ”Bukva”

 

Ad. 4

Općinski načelnik je uz prezentaciju dodatno obrazložio Informaciju o realizaciji Strategije općine Tešanj.

U raspravi učestvovali vijećnici: Alić Munevera, Kaser Vedran, Alić Hajrudin, Kotorić Esmir, Hrnjić Muris i Subašić Senad.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o realizaciji Strategije općine Tešanj.

 

Ad. 5

U raspravi o Informaciji o radu Općinskog suda Tešanj za 2016.godinu učestvovali vijećnik Huskić Kasim i predstavnik Općinskog suda Tešanj Bajraktarević Zijad.

Na prijedlog Kluba vijećnika SBB i Kluba vijećnika SDA, pauza u radu Vijeća trajala je od 16,18 do 16,30 sati.

Općinsko vijeće je sa 17 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 6 glasova “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2016.godinu.

 

Ad. 6

Pomoćnik Načelnika Saletović Mensur je dodatno obrazložio Informaciju o organizovanju i funkcionisanju sistema zaštite i spašavanja i zaštite od požara na području općine Tešanj za 2016.godinu.

U raspravi učestvovali vijećnica Alić Munevera i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o organizovanju i funkcionisanju sistema zaštite i spašavanja i zaštite od požara na području općine Tešanj za 2016.godinu.

 

Ad.B

 

VIJEĆNIČKE INICIJATIVE

Predsjedavajući Vijeća je napomenuo da se na zahtjev vijećnika Jašić Harisa izjašnjavanje o njegovoj inicijativi odlaže za narednu sjednicu.

Vijećnik Vahdet Hrvić je u vezi izgradnje objekata većih gabarita predviđenih Planom na lokalitetu stare Dolačke škole pokrenuo inicijativu da se u narednom periodu sagledaju mogućnosti realizacije izgradnje planiranih objekata i da se (u skladu sa zakonom) Općinski načelnik angažuje na pronalaženju partnera koji bi navedeno zemljište priveo konačnoj namjeni.

Vijećnik Alić Hajrudin je obrazložio svoju vijećničku inicijativu za spajanje JU i JP, s porukom da se razmotre veliki problemi koje imamo u Bosni i Hercegovini.

*Općinski načelnik je odgovorio da na pitanja o Javnim ustanovama i preduzećima nema svrhe sada odgovarati jer će biti opširna Informacija o radu JU i JP, te zamolio sve vijećnike za strpljenje do maja kada će biti ta informacija.

Vijećnik Hrnjić Muris je postavio sljedeću vijećničku inicijativu:“Iniciramo da Općinski načelnik i nadležna općinska služba od KJP „Rad“ Tešanj zahtijeva da se u stambenom naselju „Simetrale“ u Tešnju izvrši zamjena postojećih kontejnera za otpad i da isti budu adekvatno postavljeni i ravnomjerno raspoređeni.“

Vijećnik Alić Hajrudin je u vezi obavijesti iz JU Dom zdravlja u kojem se navodi: da su u ovoj ustanovi narušeni međuljudski odnosi, da direktoj nezakonito raspolaže sredstvima, da direktor netransparentno i nezakonito vrši zapošljavanje u ovu ustanovu, da utiče na smjenu rukovodstva Sindikata ove ustanove, da u ovoj ustanovi postoje elementi mobinga od strane direktora i dr. podnio sljedeću inicijativu: da Općinsko vijeće na narednoj sjednici usvoji ovu inicijativu i formira komisiju u sastavu od po jedan vijećnika iz svake parlamentarne stranke koja participira u Općinskom vijeću, a zadatak komisije bi bio da istraži sve navode iz pisama koja su upućena strankama i Općinskom načelniku, da neposredno obavi razgovore sa licima u JU Dom zdravlja od kojih bi prema procjeni mogli dobiti potrebne informacije, te da kroz potrebnu dokumentaciju u JU Dom zdravlja provjere sve navode. Ova komisija nakon provedenih radnji dužna je sačiniti izvještaj Općinskom vijeću Tešanj o kojem će se Vijeće izjasniti.

Općinski načelnik je odgovorio da je imao sastanak sa Direktorom JU Dom zdravlja, predsjednikom Upranog odbora i predsjednikom Sindikata, te da postoji usvojeni zaključak Sindikata u kojem stoji da su dopisi koje ste dobili samo dopisi ljudi koji su radili u izvršnog odbora Sindikata, pet ljudi se potpisalo i poslalo to iza toga ne stoje zaposleni (dostavljen je zapisnik). Napravljen je jedan veliki propust jer taj isti dopis nije dostavljen ni direktoru ni Upravnom odboru. Dopis smo dostavili Direktoru i Upravnom odgoru na izjašnjenje, i nema potrebe za formiranjem komisije jer ćemo imati pismene stavove Upravnog odbora Sindikata i Direktora o nastaloj situaciji što sam tražio kao načelnik Općine.

Vijećnik Mirano Jupić je podnio sljedeće vijećničke inicijative:

  1. Iniciram da nadležna Općinska služba izvrši izmještanje saobraćajnog znaka „pješački prelaz“ u blizini OŠ 1. Mart Jelah.

Općinski načelnik je odgovorio da je za to nadležna Regionalna cesta, da i on ima tu informaciju da je pogrešno postavljen znak. Može se reagovati sugestivno prema Direkciji cesta.

  1. Iniciram da nadležna Općinska služba izvrši uviđaj na trasi radova za kanalizaciju u MZ Jelah (neposredno pored motela Plavi pa do Pousorje petrol Benziske pumpe, te u kontaktu sa izvođačem radova inicira aktivnosti na uređenju iskopa, te isti da se dovede u prvobitno stanje ili u stanje gdje je moguće normalno kretanje pješaka.“

Općinski načelnik je odgovorio da nema potrebe za inicijativom, da se takva pitanja i sve primjedbe mogu dostaviti putem Call centra na osnovu čega će se reagovati prema izvođaču radova.

 

VIJEĆNIČKA PITANJA

Vijećnik Alić Hajrudin se izjasnio da nije zadovoljan odgovorom Općinskog načelnika na vijećnićko pitanje vezano za primanja Direktora JU Dom zdravlja Tešanj, kao ni odgovorom na pitanje u vezi prekoračenja utroška sredstava za kapitalna ulaganja za projekte u mjesnim zajednicama.

Vijećnik Alić Hajrudin je postavio i dva nova vijećnička pitanja:

  1. Tražim da mi se dostavi informacija ko su vlasnici i u kom iznosu privatnog kapitala u Javnim preduzećima „Rad“dd i „Toplana“ dd Tešanj?

*Općinski načelnik je odgovorio da će odgovor na ovo pitanje će biti sastavni dio Informacije.

  1. Da li mjesni vodovod u MZ Šije posluje u skladu sa Zakonom?. Odgovoriti sa DA ili NE.

Općinski načelnik je odgovorio da samo kod konkretne povrede zakonitosti možemo odgovoriti, jer zakonitost nekog rada podrazumijeva višeslojnu provjeru zakonitosti npr. po osnovu Zakona o PDV, po osnovu Zakona o porezn na dobit, po osnovu Zakon o vodama i dr. zbog čega je potrebno da pitanje bude jasno postavljeno.

Vijećnik Deljkić Nermin se izjasnio da nije zadovoljan odgovorom na dodatno vijećničko pitanje u vezi sa ukupnim, prosječnim, mjesečnim primanjima Općinskog načelnika i njegovih pomoćnika, Direktora TRA, Direktora JU i JP, te postavio drugo koje glasi: Koliki je broj uposlenih u JU na prostoru općine Tešanj i kolika su im ukupna pojedinačna NETO prosječna primanja u 2016.godini. Traženje informacije u vidu pitanja se odnose na JU: Biblioteka, Muzej, Centar za obrazovanje i kulturu i SRC Tešanj.

*Općinski načelnik je odgovorio: Na ovo pitanje odgovor će biti u Informaciji.

Vijećnik Deljkić Nermin je postavio i vijećničko pitanje koje glasi: „ Da li je Načelnik Općine Tešanj i nadležna općinska služba upoznata da nedavno održana Skupština UG penzionera nije sazvana u skladu sa važećim dokumentima Udruženja i da je na istoj bilo zabranjeno prisustvo zainteresovanih penzionera, kao i medija, da li je Načelnik Općine Tešanj i nadležna općinska služba upoznata sa činjenicom da je višak prihoda nad rashodima 53.202,00 KM, da li je Načelnik općine i općinska služba upoznata sa činjenicom da su troškovi administracije/naknada za rad u Udruženja 9.500,00 KM, a dnevnica i putni troškovi 5.247,00 KM?“

Općinski načelnik je odgovorio da Općina ne provodi nadzor nad zakonitošću rada udruženja građana. Prema Zakonu o osnivanju udruženja i fondacija, nadzor nad zakonitošću utroška sredstava mi provodimo samo nad sredstvima koja mi dodjeljujemo, ukupan nadzor provodi Ministarstvo pravde, tako da ukoliko postoje sumnje možete se obratiti Ministarstvu pravne da izvrše provjeru.

Vijećnik Piro Amir je postavio vijećničko pitanje: „Zašto nazivi ulica i trgova kao i numerisanje objekata, koje je u proteklom vremenu izvršeno na općini Tešanj, nije urađeno u skladu sa Općinskom Odlukom objavljenoj u Službenom glasniku općine Tešanj broj: 3/13 od 06.04.2015.godine (stranica br.24)?“

Općinski načelnik je odgovrio da će se uraditi provjera.

Viječnik Piro Amir je postavio sljedeće vijećničko pitanje: „Zašto MZ Trepče ne održava lokalni put u Trepču, Hajrići-Dolac-Hrašće koji je u jako lošem stanju?“

Vijećnik Kotorić Esmir je postavio vijećničko pitanje: „Da li je moguće u sklopu proljetnog uređenja grada izvršiti iscrtavanje parking mjesta u naseljenom mjestu Krndija?“

Vijećnik Kaser Vedran je postavio sljedeće vijećničko pitanje: „Da li je istina da su prestali sa radom uredi u MZ Šije i Kalošević?“

Općinski načelnik je odgovorio da će nastojati za sljedeću sjednicu predložiti jednu odluku kojom će dati odgovor.., radili smo jednu analiza o broju usluga koje su pružene tamo, utrošku vremena uposlenih, količine sredstava koja dajemo, tako da je efekat koji smo postigli stalnim boravkom u tim uredima minimalan i smatramo da nije opravdano postojanje.

Vijećnik Pilav Elvir je postavio sljedeće vijećničko pitanje: „Da li je tačno da prilikom „uređenja“ zemljišta u MZ Kalošević, pored Magistralnog puta, izvođač radova nije uklonio velike količine smeća, već ga samo zagrnio zemljom, a potom isti prostor izravnao?

Vijećnik Danijel Pašić je postavio vijećničko pitanje koje glasi: „Da li je tačno da JZU Dom zdravlja Tešanj planira zatvaranje ambulante u MZ Miljanovci-Lončari i MZ Novi Miljanovci, a planira otvaranje jedne zajedničke? *Općinski načelnik je odgovorio: Na ovo pitanje odgovor će biti u Informaciji.

Vijećnik Hrvić Vahdet je postavio sljedeće vijećničko pitanje: „U posljednjih nekoliko godina u organima uprave općine Tešanj je penzionisan veći broj zaposlenih, a nažalost bilo je i smrtnih slučajeva. Poznato nam je da nisu popunjena upražnjena radna mjesta novim stručnim kadrom, što bi se svakako moglo odraziti na ažurnost i kvalitet usluga koje se pružaju građanima. Kako bismo blagovremeno spriječili, eventualne, probleme, predlažemo Općinskom načelniku da do sljedeće sjednice Vijeća dostavi pregled starosne i stručne strukture uposlenih i plan popune upražnjenih poslova.“

Vijećnik Hrnjić Muris je postavio sljedeće vijećničko pitanje: „Da li je Općinskom načelniku i nadležnim Općinskim službama poznato kada će u potpunosti biti završeni radovi na kanalizacionoj mreži, započeti prije 3 godine, u krugu stambenog naselja „Simetrale?“

Vijećnik Hrnjić Muris je postavio sljedeće vijećničko pitanje: „Da li je Općinskom načelniku i nadležnim općinskim službama poznato da sve ulice i domaćinstva koja pripadaju užem jezgru grada nemaju isti tretman u pogledu ljetnog i zimskog održavanja i u pogledu komunalnih usluga?“

Nakon toga, predsjedavajući Vijeća se svima zahvalio na prisustvovanju današnjoj sjednici i zaključio rad pete sjednice Općinskog vijeća Tešanj u 17:25 sati.

 

ZAPISNIČAR:

Sajda Klepić

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.