Prijava
Srijeda 27.5.2020
Događaji:
Pretraga

Z A P I S N I K

SA 6. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 30.03.2017. GODINE (četvrtak), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

Sjednici prisustvovalo 22 vijećnika

Odsutni: Jašić Haris, Lihić Adnan i Jupić Mirano (najavili odsustvo).

GOSTI: Direktor Zavoda za zapošljavanje - Biro Tešanj g-din Berberović Muharem.

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart”.

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika, predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 22 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 6. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

Ad. A

Bez rasprave, Općinsko vijeće je sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća Tešanj.

Dnevni red

U raspravi o dnevnom redu učestvovali vijećnici: Kaser Vedran i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće sa 5 glasova “ZA”, 12 glasova “PROTIV” i 5 glasova “UZDRŽAN” nije prihvatilo prijedlog zaključka vijećnika Kaser Vedrana da se 1.tačka, Izvještaj o izvršenju Budžeta za

2016.godinu skine sa dnevnog reda.

Općinsko vijeće je sa 17 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV”, 5 glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

D N E V N I R E D

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2016. godinu,

 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Liste kapitalnih projekata za budžetsku 2017.godinu,

 3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju raskrsnice na ulazu u Jelah /cestaM-4

 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2017.godini,

 5. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put,

 6. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine radi oblikovanja građevinske parcele (Mišković Nikola, Rosulje),

 7. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Mjesnih ureda Općine Tešanj u Kaloševiću i Šijama,

 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju komisija Općinskog vijeća Tešanj,

 9. Informacija o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba na području Općine Tešanj za 2016.godinu,

 10. Informacija o realizaciji projekta Adresni  registar.

Ad. 1

Pomoćnik Načelnika Hojkurić Hamzalija je uz prezentaciju dodatno obrazložio Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2016.godinu.

U raspravi učestvovali vijećnici: Kasim Huskić, Pašić Danijel, Alić Munevera, Kaser Vedran, Alić Hajrudin, Kurtić Amir, Solo Fahir, Senad Subašić i Općinski načelnik Huskić Suad.

Općinsko vijeće sa 6 glasova “ZA”, 14 glasova “PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN” nije prihvatilo prijedlog zaključka vijećnika Kaser Vedrana koji glasi: „Radi transparentnosti, Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2017.godinu planirati na način da se svi ekonomski kodovi raščlane na stavke na koje su utrošeni.“

Općinsko vijeće je sa 15 glasova “ZA”, 7 glasova “PROTIV” bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2016.godinu.

Ad. 2

Pomoćnik Načelnika Omerbašić Sabahudin je uz prezentaciju dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o usvajanju Liste kapitalnih projekata za budžetsku 2017.godinu.

Na ovaj prijedlog Odluke Amandman je uložio Klub vijećnika SBiH. Općinski načelnik je odgovorio, i odgovori su vijećnicima dostavljeni pred početak sjednice.

Amandman Kluba vijećnika SBiH glasi: “U Listu kapitalnih projekata za 2017.godinu pod rednim brojem 26. da se pod stavkom lokalni budžet umjesto 50.000,00 KM poveća na 80.000,00 KM.“

Općinski načelnik je odgovorio: “Za predloženi amandman nije navedena stavka koja bi se umanjila i sa koje bi se stavke prebacio navedeni iznos sredstava, dok su u prijedlogu Liste već uzeta u obzir raspoloživa budžetska sredstva. Navedeni projekti su usaglašeni sa organima mjesnih zajednica kao i rukovodstvom škola te je usaglašen način finansiranja za iste. Iz navedenih razloga amadman nije prihvatljiv.”

U raspravi učestvovali vijećnici: Alić Hajrudin, Deljkić Nermin, Hrnjić Muris, Kaser Vedran, Huskić Kasim, Kurtić Amir, Hasanbašić Senad, Alić Munevera i Općinski načelnik.

Klub vijećnika SBiH je odustao od Amandmana.

Općinsko vijeće je sa 15 glasova “ZA”, 5 glasova PROTIV”, 2 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o usvajanju Liste kapitalnih projekata za budžetsku 2017.godinu.

Pauza u radu Vijeća, trajala je od 15,06 do 15,19 sati. U vrijeme pauze izvršena je dodjela tableta vijećnicima koji iste nisu preuzeli pred početak sjednice. Dodjela tableta za vijećnike koji su odsutni će biti naknadno izvršena.

Ad. 3

Pomoćnik Načelnika Medarić Nadir je dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju raskrsnice na ulazu u Jelah /cestaM-4.

U raspravi učestvovali vijećnici: Deljkić Nermin, Alić Munevera, Hrnjić Muris, Kaser Vedran, Subašić Senad, Alić Hajrudin, Kurtić Amir, Hrvić Vahdet i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće je 20 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 2 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja sePrijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju raskrsnice na ulazu u Jelah /cestaM-4.

Ad. 4

Pomoćnik Načelnika Hojkurić Hamzalija je dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2017.godini.

O prijedlogu Odluke diskutovao vijećnik Kotorić Esmir.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2017.godini.

Ad. 5

Pomoćnik Načelnika Medarić Nadir je dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put i Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine radi oblikovanja građevinske parcele (Mišković Nikola, Rosulje).

Bez rasprave, Općinsko vijeće je sa 20 glasova “ZA”, 1 glasom “PROTIV” bez glasova “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put.

Ad. 6

Bez rasprave, Općinsko vijeće je sa 20 glasova “ZA”, 1 glasom “PROTIV” bez glasova “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine radi oblikovanja građevinske parcele (Mišković Nikola, Rosulje).

Ad. 7

Na Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Mjesnih ureda Općine Tešanj u Kaloševiću i Šijama Amandman je uložio Klub vijećnika SBiH. Općinski načelnik je odgovorio, i odgovor je vijećnicima dostavljeni pred početak sjednice.

Amandman Kluba vijećnika SBiH glasi: “Da se ne stavlja van snage Odluka kada je u pitanju mjesni ured Šije.“ Općinski načelnik je odgovorio: “Prilikom pripreme prijedloga Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Mjesnih ureda Općine Tešanj u Kaloševiću i Šijama, vođeno je računa o svim stvarnim pokazateljima koji utiču na rad mjesnih ureda, a prije svega to je broj usluga koje su građani koristili u navedena dva ureda. Za predlaganje ovakve Odluke vodili su nas prije svega efekti u pružanju usluga građanima u tim Mjesnim uredima a osnovni razlog je veoma mali broj korisnika usluga (dvije stranke dnevno) u Mjesnim uredima , bez naznake da bi moglo doći do povećanja. Zbog navedenog smatramo da amandman nije prihvatljiv.”

U raspravi učestvovali vijećnici: Alić Hajrudin, Kaser Vedran, Turkeš Kenan i Subašić Senad.

Općinsko vijeće sa 7 glasova “ZA”, 11 glasova PROTIV”, 4 glasa “UZDRŽAN” nije prihvatilo Amandman Kluba vijećnika SBiH.

Općinsko vijeće je sa 14 glasova “ZA”, 2 glasa PROTIV”, 6 glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Mjesnih ureda Općine Tešanj u Kaloševiću i Šijama.

Pauza u radu Vijeća trajala je od 17,05 do 17,17 sati.

Ad. 8

Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje Kurtić Amir je dodatno obrazložio Prijedlog Rješenja o imenovanju komisija Općinskog vijeća Tešanj.

Na prijedlog Rješenje o imenovanju Komisije za ravnopravnost polovaAmandman je uložio Klub vijećnika SBiH koji glasi: „Predlažemo da se stavi šesti član Komisije Ferida Begović.

U raspravi učestvovali vijećnici: Alić Munevera, Hrnjić Muris, Alić Hajrudin i Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje Kurtić Amir.

Općinsko vijeće je sa 8 glasova “ZA”, 8 glasova PROTIV”, i 6 glasova “UZDRŽAN” nije prihvatilo Amandman Klub vijećnika SBiH.

Općinsko vijeće je sa 20 glasova “ZA”, 2 glasa PROTIV”, bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Rješenja o imenovanju komisija Općinskog vijeća Tešanj.

Ad. 9

U raspravi o Informaciji o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba na području Općine Tešanj za 2016.godinu učestvovali vijećnici: Pilav Elvir, Pašić Danijel, Alić Hajrudin, Kurtić Amir, Huskić Kasim, Alić Munevera, Hodžić Enes, Hrnjić Muris, Direktor Biro-a Berberović Muharem i Općinski načelnik.

Kaser Vedran napustio sjednicu u 17,37 sati.

Vijećnik Pašić Danijel je u svom izlaganju predložio da Općinsko vijeće usvoji zaključak koji glasi: „Općina Tešanj će uskratiti sve povoljnosti firmama na prostoru općine kod kojih se prilikom inspekcijske kontrole pronađu „radnici na crno“.

Predsjedavajući Vijeća je konstatovao da je ovaj prijedlog nedovoljno formulisan, da općina Tešanj privrednicima ne daje nikakve povoljnosti koje bi mogla uskratiti, treba navesti ako imaju neke konkretne pogodnosti jer ovakav prijedlog nije provodiv.

Općinski načelnik je u svom odgovoru naveo da svi ovdje imaju isto mišljenje i da je svima zajednički stav da ne treba podržavati privrednike koji imaju radnike na crno, da treba navesti konkretan prijedlog u kojoj odluci da se promijeni neki dio da bi se to ostvarilo.

Vijećnik Pašić Danijel se složio sa prijedlogom Predsjedavajućeg vijeća da se ovaj prijedlog razradi kroz inicijativu.

Općinsko vijeće je sa 21 glasom “ZA”, bez glasova PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba na području Općine Tešanj za 2016.godinu.

Ad. 10

Pomoćnik Načelnika Nadir Medarić je uz prezentaciju dodatno obrazložio Informaciju o realizaciji projekta Adresni  registar.

Općinsko vijeće je sa 21 glasom “ZA”, bez glasova PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informaciju o realizaciji projekta Adresni  registar.

Ad.B

VIJEĆNIČKE INICIJATIVE

Vijećnik Deljkić Nermin je postavio je sljedeću vijećničku inicijativu: „Da se do kraja 2017.godine omogući besplatna registracija obrta na području Općine Tešanj, i time postignemo još bolji efekat na poduzetništvo i zaposlenost na našoj općini.“

VIJEĆNIĆKE INICIJATIVE

Vijećnik Deljkić Nermin je postavio vijećničko pitanje:

 • U koju namjenu su utrošena sredstva Budžeta Općine Tešanj dodijeljena Udruženju penzionera Tešanj u 2016.godini?“

Vijećnik Deljkić Nermin je zamolio pismeni odgovor na vijećničko pitanje postavljeno na 5.sjednici Općinskog vijeća u vezi održane Skupštine UG penzionera, viška prihoda nad rashodima, u vezi troškova administracije/naknada za rad i dnevnica i putnih troškova.

Vijećnik Pilav Elvir je postavio vijećničko pitanje: „Da li je isplaćivanje naknade za rad u organima MZ Šije u skladu sa zakonskim propisima? Iz kojih sredstava MZ Šije planira isplatiti izgubljene sudske sporove?“

Vijećnik Kaser Vedran je postavio vijećničko pitanje: „Šta Načelnik Općine Tešanj planira poduzeti kako bi rad organa MZ Kraševo bio zakonit?“ U obrazloženju navodi da je 26.03.2017.godine održana 2.sjednica Skupštine MZ Kraševo. Na istoj je na 4.tačci Dnevnog reda raspravljano o Finansijskom izvještaju za 2014., 2015. i 2016.godinu što je u suprotnosti sa Poslovnikom o radu Skupštine MZ i sa Statutom MZ Kraševo kao i sa Statuom Općine Tešanj.

Vijećnik Hrnjić Muris je postavio vijećnička pitanja:

 1. Zašto radovi na izgradnji Zelene pijace u gradu Tešnju (sa svim pratećim objektima i infrastrukturom) nikada nisu započeti? Da li će i kada će radovi biti započeti?“

 2. Da li je općina Tešanj izdavala obradivo (poljoprivredno) zemljište, u vlasništvu Općine, pod zakup fizičkim ili pravnim licima? Koje parcele su izdavane ili su trenutno izdate? Da li zakupci redovno plaćaju zakupninu?“

Vijećnik Pezer Fahrudin je postavio vijećnička pitanja:

 1. Pošto na prostoru Općine Tešanj postoje vodovodi kojima gazduje JP Rad i koji funkcionišu prilično dobro, dok druga djelatnost kojom se bavi ovo komunalno preduzeće, tj.odvoz smeća nije na nivou koji je zadovoljavajući, šta se može uraditi da se poveća broj korisnika, a time i unaprijedi usluga koju pruža komunalno preduzeće Rad?

 2. S obzirom da u blizini vodozaštitne zone u Kraševu djeluje i radi više kompanija, interesuje me da li se može ispitati uticaj ovih firmi na vodoizvorište i građane koji se nalaze u neposrednoj blizini ovih kompanija?“

Vijećnik Alić Hajrudin je postavio vijećničko pitanje: „Da li je mjesni vodovod u MZ Šije registrovan, da li posluje u skladu sa zakonom o Vodama ZDK-a?“ Odgovor mi je potreban sa DA ili NE.

Vijećnik Piro Amir je postavio vijećničko pitanje:

 1. Postoji li mogućnost da općina Tešanj u saradnji i koordinaciji sa nadležnim ministarstvom ZE-DO Kantona postavi odgovarajuću nastrešnicu na ulazu u područnu školu u Trepču ?“

 2. Zašto do sada nije nabavljena oprema za protivgradnu zaštitu na području Općine, i da li se ista planira nabavljati?“

Vijećnik Turkeš Kenan je postavio vijećničko pitanje:

 1. Postavljam pitanje u vezi parking prostora oko Opće bolnice i JZU Dom zdravlja Tešanj: Kada će biti uspostavljena kontrola nad parking prostoru spomenutih ustanova?

 2. Postavljam pitanje u vezi izvođača radova koji vrše radove na kolovoznoj traci a investitor je općina ima li investitor mogućnosti da traži od izvođača da sve radove obilježi propisnom signalizacijom?

 3. Postavljam pitanje u vezi JZU Apoteka Tefarm, odnosno dežurama poslije 22 sata. Šta se podrazumijeva pod dežurom i ima li u toj dežuri radnik koji će uslužiti pacijenta na poziv?“

Vijećnica Munevera Alić je postavila vijećničko pitanje: „Da li Vam je poznato, na prostoru grada Tešnja, odnosno od naselja Krndija do zgrade PS Tešanj, koliko postoji parking prostora koji služe za parkiranje automobila a koji se naplaćuju? Odnosno da li znate ko vrši to naplaćivanje, te da li za tu vrstu usluga postoje registrovani obrti za obavljanje istih u skladu sa Zakonom? Da li su regulacionim planom ili nekim drugim planskim dokumentima Općine ta mjesta predviđena kao komercijalni parking prostori u Općini Tešanj?“

Nakon toga, predsjedavajući Vijeća se svima zahvalio na prisustvovanju današnjoj sjednici i zaključio rad pete sjednice Općinskog vijeća Tešanj u 18:30 sati.

ZAPISNIČAR:

Sajda Klepić

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.