Prijava
Srijeda 27.5.2020
Događaji:
Pretraga

Z A P I S N I K

SA 7. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 27.04.2017. GODINE (četvrtak), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

Sjednici prisustvovao 21 vijećnik.

Odsutni: Alić Munevera, Hasanbašić Senad, Omić Mirsad i Hodžić Sedina (najavili odsustvo).

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart”.

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika, Predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 21 vijećnik, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 7. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

Prije prelaska na usvajanje Zapisnika 6.sjednice Predsjedavajući Vijeća je upoznao javnost da se od ove sjednice materijali za sjednice Vijeća dostavljaju elektronskim putem.

Ad. A

Vijećnik Kaser Vedran je konstatovao da u Zapisniku 7.sjednice navedeno da je on napustio sjednicu u 17,34 sata a da je sjednica trajala do 17,25 sati, te da je u vijećnićkom pitanju vijećnika Piro Amira navedeno da se traži odgovor na pitanje u vezi protivpožarne zaštite a odgovoreno je na pitanje u vezi protivgradne zaštite.

U zapisniku je napravljena ispravka: Vijećnik Piro Amir je tražio odgovor na pitanje u vezi protivgradne zaštite, a sjednica je trajala do 18,30 sati.

Općinsko vijeće je sa 19 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća Tešanj.

S obzirom da dva vijećnika iz tehničkih razloga nisu glasala, glasanje je ponovljeno.

Općinsko vijeće je sa 21 glasom “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća Tešanj uz ispravke.

Dnevni red

U raspravi o dnevnom redu učestvovali vijećnici: Kaser Vedran i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće sa 8 glasova “ZA”, 12 glasova “PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN” nije prihvatilo prijedlog zaključka vijećnika Kaser Vedrana da se 6.tačka, Prijedlog Odluke o pristupanju izmjene

i dopune Urbanističkog projekta "Tešanj-Centar" Tešanj skine sa dnevnog reda.

Općinsko vijeće je sa 16 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV”, 5 glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

D N E V N I R E D

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I (prvi) kvartal 2017. godine,

 2. Prijedlog Odluke o usvajanju planova potencijalnih projekata javno-privatnog pratnerstvo,

 3. Prijedlog Odluke o potvrđivanju liste najboljih kandidata za Nadzorni odbor JP RAD Tešanj,

 4. Prijedlog Odluke o potvrđivanju liste najboljih kandidata za Nadzorni odbor JP TRA Tešanj,

 5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o opisu granica, označavanju naseljenih mjesta, te numerisanju objekata u naseljenim mjestima na području Općine Tešanj,

 6. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjene i dopune Urbanističkog projekta "Tešanj-Centar" Tešanj,

 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Razvojnog tima za izradu Strategije razvoja općine Tešanj za period 2018-2022,

 8. Nacrt Odluke o raspolaganju nekretninama Općine Tešanj koje su u evidenciji o zemljištu upisane na Mjesne zajednice,

 9. Informacija o radu i funkcionisanju organa mjesnih zajednica za 2016. godinu,

 10. Informacija o radu i poslovanju udruženja građana na području općine Tešanj za 2016. godinu,

 11. Informacija o zimskom održavanju cesta na području općine Tešanj u periodu od 15.11.2016.godine do 15.03.2017.godine.

Ad. 1

Pomoćnik Načelnika Hojkurić Hamzalija je dodatno obrazložio Izvještaj o izvršenju Budžeta za I (prvi) kvartal 2017.godine.

U raspravi učestvovali vijećnici: Huskić Kasim, Kaser Vedran, Alić Hajrudin, Piro Amir i Općinski načelnik Huskić Suad.

Na prijedlog vijećnika Huskić Kasima, Općinsko vijeće je sa 19 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 2 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Da se prijedlog podsticajnih mjera preispita i da se izvrši pomoć poljoprivrednicima kojim je osnovni prihod uzgoj malina i voća, nakon utvrđivanja nastale štete ili na neki drugi način koji je prihvatljiv za Načelnika.

Općinsko vijeće je sa 13 glasova “ZA”, 7 glasova “PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj o izvršenju Budžeta za I (prvi) kvartal 2017.godine.

Ad. 2

Pomoćnik Načelnika Hojkurić Hamzalija je dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o usvajanju planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva.

U raspravi učestvovali vijećnici: Hrnjić Muris, Kotorić Esmir, Kaser Vedran, Alić Hajrudin i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće je sa 21 glasom “ZA”, bez glasova PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o usvajanju planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva.

Ad. 3, Ad.4

Općinski Načelnik je dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o potvrđivanju liste najboljih kandidata za Nadzorni odbor JP RAD Tešanj i Prijedlog Odluke o potvrđivanju liste najboljih kandidata za Nadzorni odbor JP TRA Tešanj.

U raspravi učestvovali vijećnici: Kaser Vedran, Alić Hajrudin, Mirano Jupić, Huskić Kasim i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće je 14 glasova “ZA”, 7 glasova “PROTIV” bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

 

Usvaja sePrijedlog Odluke o potvrđivanju liste najboljih kandidata za Nadzorni odbor JP RAD Tešanj.

Općinsko vijeće je 14 glasova “ZA”, 7 glasova “PROTIV” bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

 

Usvaja se Prijedlog Odluke o potvrđivanju liste najboljih kandidata za Nadzorni odbor JP TRA Tešanj.

Ad. 5

 

Bez rasprave, Općinsko vijeće je sa 21 glasom “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

 

Usvaja se Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o opisu granica, označavanju naseljenih mjesta, te numerisanju objekata u naseljenim mjestima na području Općine Tešanj.

Ad. 6

Pomoćnik Načelnika Nadir Medarić je dodatno obrazložioPrijedlog Odluke o pristupanju izmjene i dopune Urbanističkog projekta "Tešanj-Centar" Tešanj.

U raspravi učestvovali vijećnici Kaser Vedran, Deljkić Nermin i Općinski načelnik.

U svojoj diskusiji vijećnik Kaser Vedran je zamolio da se na projektor postavi grafički prikaz kako bi prisutni i javnost razumjeli njegovu diskusiju i zbog čega oni smatraju da postoji neslaganje u tekstualnom i grafičkom prikazu. Zbog čega je u vrijeme pauza koja je trajala od 15,25 sati do 15,31 sati pripremljen grafički prikaz i vijećnik Kaser Vedran je nastavio svoju diskusiju.

Općinsko vijeće je sa 16 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” 5 glasova “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

 

Usvaja se Prijedlog Odluke o pristupanju izmjene i dopune Urbanističkog projekta "Tešanj-Centar" Tešanj.

Ad. 7

U raspravi o Prijedlogu Rješenja o imenovanju Razvojnog tima za izradu Strategije razvoja općine Tešanj za period 2018-2022 učestvovali vijećnici: Hodžić Enes, Solo Fahir, Kurtić Amir, Hrnjić Muris, Subašić Senad, Kaser Vedran, Huskić Kasim, Jupić Mirano, Deljkić Nermin, Alić Hajrudin, Kotorić Esmir i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće je sa 15 glasova “ZA”, 6 glasova PROTIV”, bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlogu Rješenja o imenovanju Razvojnog tima za izradu Strategije razvoja općine Tešanj za period 2018-2022.

Ad. 8

Pomoćnik načelnika Muslija Azra je dodatno obrazložila Nacrt Odluke o raspolaganju nekretninama Općine Tešanj koje su u evidenciji o zemljištu upisane na Mjesne zajednice.

U raspravi učestvovali vijećnici: Deljkić Nermin, Huskić Kasim, Kurtić Amir, Alić Hajrudin, Subašić Senad, Solo Fahir i Općinski načelnik.

Pauza u radu Vijeća trajala od 16,33 sata do 16,45 sati.

Općinsko vijeće je sa 16 glasova “ZA”, bez glasova PROTIV”, i 5 glasova “UZDRŽAN”

usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Nacrt Odluke o raspolaganju nekretninama Općine Tešanj koje su u evidenciji o zemljištu upisane na Mjesne zajednice i upućuje na javnu raspravu.

Ad. 9

U raspravi o Informaciji o radu i funkcionisanju organa mjesnih zajednica za 2016. godinu učestvovali vijećnici: Lihić Adnan, Kaser Vedran, Huskić Kasim, Hrnjić Muris, Kurtić Amir i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće je sa 19 glasova “ZA”, bez glasova PROTIV” i 2 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o radu i funkcionisanju organa mjesnih zajednica za 2016. godinu.

Ad. 10

Bez rasprave, Općinsko vijeće je sa 20 glasova “ZA”, bez glasova PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o radu i poslovanju udruženja građana na području općine Tešanj za 2016.godinu.

Ad. 11

Bez rasprave, Općinsko vijeće je sa 20 glasova “ZA”, bez glasova PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o zimskom održavanju cesta na području općine Tešanj u periodu od 15.11.2016. godine do 15.03.2017.godine.

Ad.B

VIJEĆNIČKE INICIJATIVE

Vijećnik Kurtić Amir postavio je sljedeću inicijativu: Pokreće se Projekat istraživanja prošlosti Tešanjskog kraja. Ovaj istraživački Projekat obuhvatio bi sve poznate epohe ljudskog postojanja od praistorije do danas, a predstavio bi se javnosti putem izložbi, kataloga... i na kraju Projekta zadokumentovao bi se knjigom. U prilogu dostavljen Projekat.

Vijećnik Kaser Vedran je postavio sljedeću inicijativu: „Općina Tešanj prilikom raspisivanja tendera neće uzimati u razmatranje prijave firmi kod kojih se prilikom inspekcijske kontrole pronađu „radnici na crno“, u prethodnih 12 mjeseci od raspisivanja tendera.“U obrazloženju je navedeno da bi se usvajanjem ove inicijative značajno doprinijelo suzbijanju rada na crno, a punjenje budžeta bi se povećalo.

Vijećnik Hodžić Enes je vezano za dokumenta koja su upućena na više adresa, općini, predstavnicima političkih stranaka od strane nezavisnog strukovnog sindikata radnika Doma zdravlja ili samostalnog sindikata doktora medicine a vezano za stanje međuljudskih odnosa i drugim problemima u Domu zdravlja Tešanj, postavio dodatno pitanje: „Kakvo saznanje ima Općinski načelnik o stanju međuljudskih odnosa, tom eventualnom mobingu određenih uposlenika od strane menadžmenta i na koji način je došlo do formiranja rukovodstva strukovnog sindikata, odnosno da nas informiše o stanju u Domu zdravlja?“

Općinski načelnik je odgovorio da Sindikat Doma zdravlja ima svoju autonomnost i samostalnost, da Općina nije zadužena za međuljudske odnose u Domu zdravlja.

Vijećnik Pilav Elvir je postavio vijećničku inicijativu: „Da se na području grada Tešnja, kod značajnih turističkih destinacija, markiraju mjesta za fotografisanje.“

VIJEĆNIČKA PITANJA

Vijećnik Deljkić Nermin je postavio sljedeća vijećnička pitanja:

 1. Da li se podudara broj potpisanih ugovora o odvozu otpada između JP „Rad“ Tešanj i firmi na području općine Tešanj sa brojem registrovanih firmi na području općine Tešanj? Ako se ne podudara, koliko je broj registrovanih firmi koje ne koriste usluge odvoza otpada JP „Rad“ Tešanj i šta se planira poduzeti po tom pitanju?

 2. Šta je općina uradila po pitanju završetka treće trake od raskrsnice do industrijske zone Ciglana?“

 3. Kada Općina misli završiti trotoar na relaciji Shoping centar – Fad?“

Općinski načelnik je u vezi 2. i 3. pitanja odgovorio da je to u nadležnosti Direkcije cesta za magistralne puteve.

Vijećnik Pašić Danijel je postavio vijećničko pitanje:

 1. Koje pogodnosti pruža Općina Tešanj firmama koje posluju ili žele poslovati na prostoru općine Tešanj?“

 2. Zašto na mnogim dionicama puteva, nakon sezone zimskog održavanja puteva, za koje je nadležna Općina i MZ, nisu uklonjeni osolinski ostaci?“

Vijećnik Vedran Kaser je postavio sljedeće vijećničko pitanje: „Zbog promjena nastalih radovima na kolektoru otpadnih voda došlo je do promjena terena u MZ Kraševo pa me zanima da li je moguće da se trotoar uradi u nivou magistrale kako je to urađeno u jednom dijelu?“

Vijećnik Alić Hajrudin je vezano za vijećničko pitanje postavljeno na 6.sjednici Općinskog vijeća vezano za vodovod Šije postavio dodatno pitanje: „ Ko je, koji organ i kada je prebacio pravo raspolaganja vodovoda Šije sa građana MZ Šije?“

Vijećnik Hrnjić Muris je postavio tehničko pitanje u vezi dostave vijećničkih pitanja i amandmana u elektronskoj formi.

Općinski načelnik je vijećnike zamolio za razumijevanje jer trenutno nema elektronskog potpisa zbog čega je potrebno da se vijećnička pitanja, inicijative, amandmani i sl. dostavljaju sa potpisom na pisarnicu radi službenog evidentiranja i formiranja predmeta. Napomenuo je da se i materijali za sjednice skeniraju (potpisani i ovjereni) i dostavljaju elektronskim putem.

Nakon toga, predsjedavajući Vijeća se svima zahvalio na prisustvovanju današnjoj sjednici i zaključio rad sedme sjednice Općinskog vijeća Tešanj u 17:30 sati.

 

ZAPISNIČAR:

Sajda Klepić

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.