Prijava
Srijeda 27.5.2020
Događaji:
Pretraga

Z A P I S N I K

SA 8. (tematske) SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 24.05.2017. GODINE (srijeda), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

Sjednici prisustvovala 24 vijećnika. (Vijećnik Hrnjić Muris prisutan od 15,17 sati, vijećnik Mirano Jupić napustio sjednicu od 16,00 sati)).

Odsutan: Hodžić Enes (najavio odsustvo).

Gosti: Direktori JU i JP g-din Šaranović Mirsad, g-din Bašalić Asim, g-din Alagić Ismar, g-din Mudrov Hidajet, g-din Sejdinović Rifat, g-đa Halilović Aida, g-đa Kavazović Sabrija, g-din Amir Brka, g-din Jašić Safet, g-đa Alagić Almina, predsjednici Nadzornih i Upravnih odbora g-din Ljevaković Almir, g-din Alić Meho, g-đa Ajanović Emina i g-din Plančić Sakib.

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart”.

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika, Predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 23 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 8. (tematsku) sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

Predsjedavajući Vijeća je, prije usvajanja dnevnog reda upoznao prisutne i javnost da je dana 15.05.2017.godine na Kolegiju Općinskog vijeća dogovoreno da termin otvorenog sastanka sa vijećnicima- Projekat Uloga jačanja MZ, bude u periodu od 26.06. do 30.06.2017.godine, da se predstavnici projekta obavijeste o tome i da će tačan termin biti određen nakon održavanja sjednice Kolegija Vijeća.

Dalje je rekao da se na Kolegiju raspravljalo o uvođenju građanskog sata sa vijećnicima, te da je dogovoreno da se uvede građanski sat, da termin bude svaki petak.. a da će se javnost o tome i zvanično obavijestiti putem naše web stranice.

Dnevni red

Vijećnik Kaser Vedran je predložio da se o svim Javnim ustanovama i Javnim preduzećima otvori diskusija a da se o svakoj pojedinačno izjašnjava.

Općinsko vijeće je sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

D N E V N I R E D

 1. Informacija o radu i poslovanju javnih preduzeća čiji je osnivač općina Tešanj za 2016. godinu:

  1. JP “Rad” Tešanj

  2. JP “Toplana” Tešanj,

  3. Agencija za razvoj općine Tešanj TRA doo

 1. Informacija o radu i poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj za 2016. godinu:

  1. JU Opća Biblioteka Tešanj,

  2. JU Centar za socijalni rad Tešanj,

  3. JZU Apoteka “Tefarm” Tešanj,

  4. JZU Opća bolnica Tešanj,

  5. JU Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj,

  6. JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović Izo” Tešanj,

  7. JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj,

  8. JU Muzej Tešanj.

Ad. 1

Općinski načelnik je dodatno obrazložio Informaciju o radu i poslovanju javnih preduzeća čiji je osnivač općina Tešanj za 2016. godinu, JP “Rad” Tešanj, JP “Toplana” Tešanj i Agencija za razvoj općine Tešanj TRA doo.

U raspravi učestvovali vijećnici: Pilav Elvir, Solo Fahir, Alić Hajrudin, Pašić Danijel, Kaser Vedran, Lihić Adnan, Huskić Kasim, Kurtić Amir, Alić Munevera, Subašić Senad, Mirano Jupić i Općinski načelnik Suad Huskić.

Direktori JP „Rad“ Mirsad Šaranović, Direktor JP „Toplana“ Asim Bašalić i Direktor JP„TRA“ Ismar Alagić su dodatno obrazložili svoje izvještaje o radu i poslovanju, te odgovorili na postavljena pitanja koja su vijećnici postavitli tokom svojih diskusija.

Općinsko vijeće je sa 23 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj o poslovanju JP “Rad” d.d. Tešanj za 2016.godinu sa predloženim zaključcima i smjernicama za 2017.godinu:

 1. Realizirati zaključak Vijeća iz 2014. godine (povećanje kapitala za objekte koji su predati Rad-u

na upravljanje);

 1. Okončati projekt izgradnje probno-eksploatacionog bunara PEB 1;

 2. Uložiti dodatne napore kako bi se besplatnom podjelom posuda za otpad, nabavljenih iz sredstava Federalnog ministarstva okoliša i turizma, povećao broj korisnika za minimalno novih 2000 korisnika;

 3. Povećati količinu recikliranog otpada na 1% od ukupno prikupljenih količina, ili cca 75 t.

Na prijedlog vijećnika Huskić Kasima, Općinsko vijeće je sa 22 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Da se 3.Zaključak koji je predložen u Informaciji o radu i poslovanju JP “Toplana” d.d. Tešanj za 2016.godinu koji glasi: „3.Zbog evidentne stagnacije u priključenju, novim korisnicima kao poticajnu mjeru podržati prijedlog Uprave i Nadzornog odbora da se svim novopriključenim korisnicima iz kategorije stambenih prostora, koji imaju tehničku mogućnost priključenja, odobri stimulativno besplatno grijanje za jednu grejnu sezonu, uz obavezu da moraju ostati korisnici usluga naredne tri godine.“, zamjenjuje se novim zaključkom koji glasi:

- „3. Uprava i Nadzorni odbor se zadužuju da osnivaču predlože nove mogućnosti i način podsticanja novih priključaka kako bi osnivač donio adekvatne smjernice.“

Općinsko vijeće je sa 23 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj o poslovanju JP „Toplana“ d.d. Tešanj za 2016.godinu. sa predloženim zaključcima i smjernicama za 2017.godinu:

 1. Završiti posljednju III fazu sanacije deponije šljake kao uslov produženja/dobijanja okolinske dozvole za rad "Toplana",

 2. Kao trajan proces zadržati minimalno stepen naplate (81%) uz ulaganje dodatnih napora na povećanju procenta naplate potraživanja,

 3. Uprava i Nadzorni odbor se zadužuju da osnivaču predlože nove mogućnosti i način podsticanja novih priključaka kako bi osnivač donio adekvatne smjernice.

Na prijedlog vijećnika Kurtić Amira, Općinsko vijeće je sa 18 glasova “ZA”, 5 glasova “PROTIV” i bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Zaključak 4. koji je predložen u Informaciji o radu i poslovanju JP “TRA” d.o.o Tešanj za 2016.godinu koji glasi: „U saradnji sa Općinom Tešanj obezbijediti prijem minimalno jednog volontera.“

mijenja se i glasi: „4. Obezbijediti jednog volontera, usvojiti i implementirati strategiju razvoja kadrova.“

Općinsko vijeće je sa 19 glasova “ZA”, 4 glasova “PROTIV” bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj o poslovanju JP „TRA“ Agencije za razvoj Općine Tešanj za 2016.godine uz predložene zaključke i smjernice za 2017.godinu:

 1. Agencija će nastaviti redovne aktivnosti pripreme i implementacije projekata za potrebe realizacije strateških ciljeva Općine Tešanj, javnih preduzeća i javnih ustanova.

 2. Kroz medijsko predstavljanje i drugim pogodnim aktivnostima upoznati poslovnu zajednicu i građane sa radom OSS ureda i mogućnostima koje pruža (Savjetovalište za privrednike i servis “Sve na jednom mjestu”).

 3. Organizirati obuke radne snage na osnovu Analize usaglašenosti sistema obrazovanja sa potrebama privrede.

 4. Obezbijediti jednog volontera, usvojiti i implementirati strategiju razvoja kadrova.“

Ad. 2

Pomoćnik Načelnika Azra Muslija je dodatno obazložila Informaciju o radu i poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj za 2016. godinu.

U raspravi učestvovali vijećnici: Deljkić Nermin, Pilav Elvir, Alić Hajrudin, Solo Fahir, Kaser Vedran, Kotorić Esmir, Hrnjić Muris, Alić Munevera, Lihić Adnan, Jašić Haris, Turkeš Kenan, Subašić Senad, Direktorica JZU Apoteka Tefarm Halilovć Aida i Direktor JZU „Bolnica“ Tešanj Sejdinović Rifat.

Direktorica JZU Apoteka Tefarm Halilović Aida je odgovorila na pitanje vijećnika postavojeno u toku diskusije u vezi dežura u Apoteci.

Direktor JZU „Bolnica“ Tešanj Sejdinović Rifat je dodatno obrazložio Informaciju o radu i poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj za 2016. godinu., te odgovorio na postavljena pitanja koja su vijećnici postavitli tokom svojih diskusija.

Općinsko vijeće sa 6 glasova “ZA”, 16 glasova PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN” nije usvojilo prijedlog zaključka vijećnika Kaser Vedranakoji glasi: “Da se formira komisija Općinskog vijeća Tešanj od svih političkih stranaka koje učestvuju u radu Općinskog vijeća Tešanj a koja će imati za cilj da utvrdi obim poslova JU te da o tome izvijesti Općinsko vijeće Tešanj.“

Općinsko vijeće sa 6 glasova “ZA”, 15 glasova PROTIV” i 2 glasa “UZDRŽAN” nije usvojilo prijedlog zaključka vijećnika Kaser Vedranakoji glasi: “Da se zbog optimizacije troškova prisutupi objedinjavanju JU i to JU Muzej, JU Opća biblioteka Tešanj, Sportsko-rekreacioni centar Tešanj, na način da postanu organizacione jedinice unutar JU Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj.“

Općinsko vijeće sa 6 glasova “ZA”, 15 glasova PROTIV” i 2 glasa “UZDRŽAN” nije usvojilo prijedlog zaključka vijećnika Kaser Vedranakoji glasi: “Da se uputi inicijativa prema višim nivoima (ZDK) zbog izmjene zakonske regulative u načinu finansiranja JU koje finansira Kanton na način da se iste mogu finansirati iako nisu samostalne JU.“

Na prijedlog vijećnika Kaser Vedrana, Općinsko vijeće je sa 21 glasom “ZA”, bez glasova PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Da se naknade za rad u Upravnim odborima vrate u okvire ranije usvojenog zaključka koji kaže da direktori ne mogu imati veću plaću od Općinskog načelnika, a članovi upravnih odbora veću naknadu od Općinskih vijećnika.

Na prijedlog vijećnika Kotorić Esmira, Općinsko vijeće je sa 19 glasom “ZA”, bez glasova PROTIV” i 4 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Da se iznađe mogućnost zajedničkog korištenja materijalno-tehničkoh dobara između Doma zdravlja i Bolnice, a u cilju poboljšanja pružanja usluga građanima i međusobne saradnje između ovih ustanova.

Na prijedlog vijećnika Lihić Adnana, Jašić Harisa i Alić Hajrudina Općinsko vijeće je sa 18 glasova “ZA”, 1 glasom PROTIV” i 4 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Zadužuje se Kolegij OV da definiše formu informacije Javnih preduzeća i Javnih ustanova za narednu godinu uvažavajući prijedlog zaključka od vijećnika da ubuduće informacije sadrže tabelarni prikaz sa brojem pruženih usluga, brojem obrađenih predmeta, stranaka, odnosno za Dom zdravlja i Bolnicu Broj obrađenih pacijenata.

Općinsko vijeće je sa 19 glasova “ZA”, bez glasova PROTIV” i 4 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informaciju o radu i poslovanju JU Opća biblioteka Tešanj uz predloženi zaključak: JU Opća biblioteka Tešanj će nastaviti sa aktivnostima na realizaciji dugoročnih ciljeva, raditi na afirmaciji knjige i čitanja, uz sagledavanje bibliotečke djelatnosti na području općine i uskladiti aktivnosti sa školskim bibliotekama i zahtjevima čitalaca.

Općinsko vijeće je sa 23 glasa “ZA”, bez glasova PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informaciju o radu i poslovanju JU Centar za socijalni rad Tešanj uz sljedeći predloženi zaključak: JU Centar za socijalni rad Tešanj će uz kvalitetno pružanje usluga, nastaviti raditi na pripremi za poboljšanje prostornih uslova rada Centra.

Općinsko vijeće je sa 23 glasa “ZA”, bez glasova PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informaciju o radu i poslovanju JZU Apoteka „Tefarm“ Tešanj, uz sljedeći predloženi zaključak u Informaciji: JZU Apoteka „Tefarm“ Tešanj će nastaviti sa stabilnim poslovanjem na postojećim lokacijama (depoi).

Općinsko vijeće je sa 23 glasa “ZA”, bez glasova PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informaciju o radu i poslovanju JZU Opća Bolnica Tešanjuz sljedeći predloženi zaključak u Informaciji: JZU Opća Bolnica Tešanj se očekuje da nastavi provoditi aktivnosti na prevenciji i sprečavanju svakog oblika nepotizma ili korupcije, uz potrebnu pažnju na realizaciji Plana i Programa ekonomske stabilizacije Opće bolnice Tešanj.

Općinsko vijeće je sa 21 glasa “ZA”, 1 glasom PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informaciju o radu i poslovanju JZU Dom zdravlja „Izudin Mulabećirović Izo“ Tešanj uz sljedeći predloženi zaključak u Informaciji: JZU Dom zdravlja će nastaviti provoditi aktivnosti na prevenciji i sprečavanju svakog oblika nepotizma ili korupcije, te raditi na stalnom unapređenju kvalitete pruženih zdravstvenih usluga i nastaviti sa daljim aktivnostima na infrastrukturnom razvoju.

Općinsko vijeće je sa 23 glasa “ZA”, bez glasova PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informaciju o radu i poslovanju JU Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj uz sljedeći predloženi zaključak u Informaciji: JU Centar za kulturu i obrazovanje će nastaviti sa kvalitetom organizacija kulturnih sadržaja i dr. kao i racionalnim korištenjem finansijskih i materijalnih sredstava.

Općinsko vijeće je sa 19 glasova “ZA”, bez glasova PROTIV” i 4 glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informaciju o radu i poslovanju JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj uz sljedeći predloženi zaključak u Informaciji: Javna ustanova Sportsko-rekreacioni centar će nastaviti usmjeravati investicije na prostor za sportske sadržaje koji mogu zadovoljiti potrebe građana cijele općine uz aktivan angažman na organizaciji sportskih aktivnosti.

Općinsko vijeće je sa 18 glasova “ZA”, bez glasova PROTIV” i 5 glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informaciju o radu i poslovanju JU Muzej Tešanj uz sljedeći predloženi zaključak u Informaciji: JU Muzej Tešanj će dalje intenzivirati aktivnosti na obnovi kulturnog naslijeđa, te unapređenju ukupne turističke ponude i organizacije turističkih aktivnosti i sadržaja.

Nakon toga, predsjedavajući Vijeća se svima zahvalio na prisustvovanju današnjoj sjednici i zaključio rad osme sjednice Općinskog vijeća Tešanj u 18:15 sati.

 

ZAPISNIČAR:

Sajda Klepić

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.