Prijava
Srijeda 27.5.2020
Događaji:
Pretraga

Z A P I S N I K
SA  9. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE
DANA  30.06.2017. GODINE (petak),  S POČETKOM U 15,30 SATI,
U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ


Sjednici prisustvovalo  20 vijećnika.  
Odsutni: Hasanbašić Senad, Deljkić Nermin, Pašić Danijel, Hodžić Enes, Jašić Haris (najavili odsustvo)
Vijećnik Hrnjić Muris prisutan od 16,20 sati.
Ranije napustili sjednicu vijećnici: Alić Hajrudin u 16,15 sati, Piro Amir u 16,20 sati

GOSTI: g-din Siniša Ubiparipović Predstavnik Projekta “MEG” UNDP
Sjednici prisustvovali:  Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:
Predstavnici TV “Smart”.
Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava  predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

 

Nakon prijave vijećnika,  Predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 19 vijećnika, čime  su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 9. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća  i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.


Ad. A
    Općinsko vijeće je sa 17  glasova “ZA”,  bez glasova “PROTIV” i 2 glasa “UZDRŽAN”  usvojilo sljedeći
ZAKLJUČAK
Usvaja se Zapisnik sa 7. sjednice  Općinskog  vijeća  Tešanj.


Ad.B
Općinsko vijeće je sa 14  glasom “ZA”,  bez glasova “PROTIV” i 2 glasa “UZDRŽAN”  usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK
Usvaja se Zapisnik sa 8.(tematske) sjednice  Općinskog  vijeća  Tešanj.


Dnevni red
Općinsko vijeće je  sa 18 glasova “ZA”,  bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

D N E V N I  R E D
1.    Predstavljanje Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja MEG – UNDP –
2.    Prijedlog Odluke o realizaciji projekta vodosnabdijevanja "Vodovod Tepe-Hrvatinovići",
3.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o iznosu priključka na vodovod “Pousorje”,
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2017. godini,
5.    Prijedlog Odluke kojom se odobrava, radi izgradnje trafo stanice,  prodaja neposrednom pogodbom nekretnine u vlasništvu Općine Tešanj,
6.    Prijedlog  Odluke o raspolaganju nekretninama Općine Tešanj koje su u evidenciji o zemljištu upisane na mjesne zajednice,
7.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ustupanju prava korištenja na zgradi za Poreznu upravu u Tešnju,
8.    Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o korištenju javnih površina,
9.    Prijedlog Rješenja o imenovanju članova drugostepene komisije za rješavanje po žalbama protiv rješenja općinskih organa uprave.


Ad. 1  
Uz prezentaciju, g-din Siniša Ubiparipović, predstavio je  Projekat općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja MEG – UNDP.


Ad. 2
Pomoćnik Načelnika Sabahudin Omerbašić  je dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o realizaciji projekta vodosnabdijevanja "Vodovod Tepe-Hrvatinovići".

Općinsko vijeće je  sa 19 glasova  “ZA”, bez glasova PROTIV” i “UZDRŽAN”  usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK
Usvaja se Prijedlog Odluke o realizaciji projekta vodosnabdijevanja "Vodovod Tepe-Hrvatinovići".


Ad. 3
Pomoćnik Načelnika Sabahudin Omerbašić  je dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o iznosu priključka na vodovod “Pousorje”.


U raspravi učestvovao vijećnik Solo Fahir.


Općinsko vijeće je 17  glasova “ZA”,  bez  glasova “PROTIV”  i 1 glasom  “UZDRŽAN”  usvojilo sljedeći
ZAKLJUČAK
Usvaja se Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o iznosu priključka na vodovod “Pousorje”.


Ad.4
Pomoćnik Načelnika Hamzalija Hojkurić   je dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2017.godini.

U raspravi učestvovao vijećnik Vedran Kaser, Hrnjić Muris, Subašić Senad i Općinski načelnik.


Na prijedlog vijećnika Kaser Vedrana, Općinsko vijeće je 17  glasova “ZA”, bez  glasova “PROTIV”  i  “UZDRŽAN”  usvojilo sljedeći
ZAKLJUČAK
Da se u 2018.godini  kroz Program  novčanih podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj  sagleda mogućnost uvrštavanja poticaja za proizvođače bundeva.

Općinsko vijeće je 18  glasova “ZA”, bez  glasova “PROTIV”  i  “UZDRŽAN”  usvojilo sljedeći
ZAKLJUČAK
Usvaja se Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2017.godini.


Ad. 5
Bez rasprave, Općinsko vijeće  je  sa 18 glasova “ZA”,  bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”,   usvojilo  sljedeći
ZAKLJUČAK
Usvaja se Prijedlog Odluke kojom se odobrava, radi izgradnje trafo stanice,  prodaja neposrednom pogodbom nekretnine u vlasništvu Općine Tešanj.


Ad. 6
Pomoćnik Načelnika Azra Muslija  je dodatno obrazložila Prijedlog  Odluke o raspolaganju nekretninama Općine Tešanj koje su u evidenciji o zemljištu upisane na mjesne zajednice.

U raspravi učestvovao vijećnik Kaser Vedran.

Općinsko vijeće  je  sa 16 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” 1 glasom “UZDRŽAN”,   usvojilo  sljedeći
ZAKLJUČAK
Usvaja se Prijedlog  Odluke o raspolaganju nekretninama Općine Tešanj koje su u evidenciji o zemljištu upisane na mjesne zajednice.


Ad. 7
Općinski načelnik je dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ustupanju prava korištenja na zgradi za Poreznu upravu u Tešnju.

U raspravi učestvovao vijećnik Subašić Senad.


Općinsko vijeće je sa 18 glasova  “ZA”,  bez glasova PROTIV”, i “UZDRŽAN”  usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK
Usvaja Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ustupanju prava korištenja na zgradi za Poreznu upravu u Tešnju.


Ad. 8
Bez rasprave, Općinsko vijeće je sa 18 glasova  “ZA”, bez glasova PROTIV” i  “UZDRŽAN”
usvojilo sljedeći
ZAKLJUČAK
Usvaja se Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o korištenju javnih površina.

Ad. 9
    Bez rasprave, Općinsko vijeće je   sa 17 glasova  “ZA”,  1 glasom  “PROTIV”, bez glasova “UZDRŽAN”  usvojilo sljedeći
ZAKLJUČAK
Usvaja se Rješenje o imenovanju članova drugostepene komisije za rješavanje po žalbama protiv rješenja općinskih organa uprave.

Ad.B
VIJEĆNIČKE  INICIJATIVE

Vjećnik Jupić Mirano je postavio sljedeću vijećničku inisijativu: „Da nadležna Općinska služba pokrene postupak postavljanja znakova upozorenja vozačima drumskih vozila na prisustvo pješaka i biciklista na regionalnom putu Novi Šeher-Tešanj.“

Vijećnik Kaser Vedran je postavio vijećničku inicijativu: „Da plaće direktora JU i JP općine Tešanj i plaća Općinskog načelnika Tešanj ne može biti veća od tri prosječne plaće na općinskom nivou.“

Vijećnik Hrvić Vahdet je postavio sljedeću vijećničku inicijativu:
„U članu 21.Odluke o provođenju izmjena i dopuna prostornog plana općine Tešanj, dodati novi stav koji glasi: „Uslovi za izgradnju kuće za odmor su isti kao i uslovi za gradnju stambenih objekata ali bez ograničenja u smislu ograničenja udaljenosti od putnih komunikacija, kao i ograničenja da iste moraju biti izgrađene u urbanoj zoni.“
Te u članu 7. Odluke o provođenju izmjena i dopuna prostornog plana općine Tešanj, stav __, dopuniti riječima „i da nije u suprotnosti sa zaštitnim zonama“, nakon čega bi stav__ člana 7.glasio:     „Izgradnja se dozvoljava i uz magistralne, regionalne, lokalne i nekategorisane  ceste u širini od 100 m mjereći od spoljne ivice ceste, a da ne ugrožava zaštitni pojas puta i da nije u suprotnosti sa zaštitnim zonama.“

Vijećnik Kurtić Amir se izjasnio da je zadovoljan odgovorom Općinskog načelnika na inicijativu u vezi pokretanja Projekta istraživanja prošlosti Tešanjskog kraja i postavio novu sa obrazloženjem da će istu dostaviti u pismenoj formi.

VIJEĆNIČKA PITANJA

Vijećnik Jupić Mirano je postavio vijećničko pitanje: „Na koji način nadležne Općinske službe su reagovale, kada je u pitanju učestalo spaljivanje nepoznate materije na području MZ Bobare – MZ Piljužići? Jesu li nadležne Općinske službe, poduzele konkretne aktivnosti u utvrđivanju  počinioca navedenih radnji, te adekvatno sankcionisanje istoga?“

Vijećnik Kaser Vedran je postavio sljedeća vijećnička pitanja:
1.    Da li Općinski načelnik Tešanj i nadležne službe imaju informaciju o posljedicama miniranja koje se desilo 14.06.2017.godine i da li je miniranje izvršeno u skladu sa utvrđenim zakonskim propisima?
2.    Po kojoj i čijoj odluci su raskinuti ugovori sa sekretarima MZ u MZ Mrkotić i Vukovo?
3.    Ko je zadužen za postavljanje transparenata kada se čestitaju praznici u  Tešanju, Jelahu i  Tešanjci i zašto ovog Ramazana nije bilo čestitke u Jelahu?


Nakon toga,  predsjedavajući Vijeća se svima zahvalio na prisustvovanju današnjoj sjednici i zaključio rad devete  sjednice Općinskog vijeća Tešanj u  16:52 h.

ZAPISNIČAR:   
 Sajda Klepić                          

                                                                                                                        PREDSJEDAVAJUĆI  VIJEĆA
                                                                                              Senad N. Subašić, dipl.oec.