Prijava
Srijeda 27.5.2020
Događaji:
Pretraga

Z A P I S N I K

SA 10. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 27.07.2017. GODINE (četvrtak), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici prisustvovala 23 vijećnika.

Odsutni: Pezer Fahrudin i Deljkić Nermin (najavili odsustvo)

Vijećnik Kasim Huskić prisutan od 14,05 sati, vijećnik Kotorić Esmir prisutan od 15,03 sati.

 

Gosti: Komandir Policijske stanice Tešanj g-din Katica Jusuf i pomoćnik za kriminalitet g-din Hasanić Senad.

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

 

 

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart”.

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika, Predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 21 vijećnik, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 10. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

Ad. A

Vijećnik Vedran Kaser je konstatovao da Zapisnik 9.sjednice Općinskog vijeća ne sadrži dovoljno podataka i predlaže da se izmijeni Poslovnik o radu Općinskog vijeća Tešanj.

Općinsko vijeće je sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća Tešanj.

Dnevni red

Općinsko vijeće je sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

D N E V N I R E D

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2017. godine,
 2. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Općine Tešanj za 2017. godinu,
 3. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Ugovor o pružanju javnih vodnih usluga,
 4. Nacrt zoning plana "Poslovna zona Glinište",
 5. Prijedlog Odluke o kupovini zemljišta u Jelahu,
 6. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine na lokalitetu zv. “Kiseljak”,
 7. Prijedlog Odluke o prenosu prava na nekretnini na Općinu Tešanj,
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju prodaje nekretnina i o raspisivanju Javnog konkursa za nekretnine na lokalitetu u Mrkotiću
 9. Prijedlog Odluke o prodaji nekrentina kod obdaništa u Tešnju,
 10. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2017.godine,
 11. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2017. godine i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj.

Ad. 1

Pomoćnik Načelnika Hojkurić Hamzalija je dodatno obrazložio Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2017. godine.

U raspravi učestvovali vijećnici: Alić Hajrudin i Kurtić Amir.

Općinsko vijeće je sa 16 glasova “ZA”, 4 glasa PROTIV” i 2 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2017. godine.

Ad. 2

Pomoćnik Načelnika Hojkurić Hamzalija je dodatno obrazložio Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Općine Tešanj za 2017. godinu.

U raspravi učestvovali vijećnici Kaser Vedran i Piro Amir.

Općinsko vijeće je sa 22 glasa “ZA”, bez glasova PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Općine Tešanj za 2017. godinu.

Ad. 3

Pomoćnik Načelnika Hojkurić Hamzalija je dodatno obrazložio Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Ugovor o pružanju javnih vodnih usluga.

U raspravi učestvovali vijećnici Kaser Vedran, Alić Hajrudin, Kurtić Amir, Alić Munevera, Subašić Senad, Solo Fahir i Općinski načelnik.

Prijedlog vijećnika Alić Hajrudina da se ugovorom definišu i uplaćena sredstva svih mjesnih zajednica i da dioničari budu i mjesne zajednice, Općinsko vijeće sa 4 glasa “ZA”, 6 glasova “PROTIV” i 13 glasova “UZDRŽAN” nije usvojilo.

Općinsko vijeće je sa 20 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 3 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja sePrijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Ugovor o pružanju javnih vodnih usluga.

Ad.4

Pomoćnik Načelnika Nadir Medarić je dodatno obrazložioNacrt zoning plana "Poslovna zona Glinište",

U raspravi učestvovao vijećnik Pašić Danijel.

Općinsko vijeće je sa 21 glasom “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Nacrt zoning plana "Poslovna zona Glinište" i upućuje na javnu raspravu.

Ad. 5

Općinski načelnik je dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o kupovini zemljišta u Jelahu.

U raspravi učestvovao vijećnik Alić Hajrudin.

Općinsko vijeće je sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o kupovini zemljišta u Jelahu.

Pauza u radu Vijeća održana je od 15,37 do 15,48 sati. U vrijeme pauze održan je kraći sastanak Kolegija na kom je određen termin održavanja MEG radionice 30.08.2017.godine od 14,00 sati na temu Poslovnik i Kodeks.

Ad. 6

Bez rasprave, Općinsko vijeće je sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine na lokalitetu zv. “Kiseljak”.

Ad. 7

Bez rasprave, Općinsko vijeće je sa 23 glasa “ZA”, bez glasova PROTIV”, i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja Prijedlog Odluke o prenosu prava na nekretnini na Općinu Tešanj.

Ad. 8

Bez rasprave, Općinsko vijeće je sa 22 glasa “ZA”, bez glasova PROTIV” i “UZDRŽAN”

usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o odobravanju prodaje nekretnina i o raspisivanju Javnog konkursa za nekretnine na lokalitetu u Mrkotiću.

Ad. 9

U raspravi o Prijedlogu Odluke o prodaji nekrentina kod obdaništa u Tešnju učestvovala vijećnica Alić Munevera i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće je sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o prodaji nekrentina kod obdaništa u Tešnju.

Ad. 10

U raspravi o Izvještaju o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2017.godine učestvovali vijećnici Kaser Vedran i Subašić Senad.

Vijećnik Kaser Vedran se izjasnio da nije zadovoljan sadržajem izvještaja i iznio primjedbu da se ne radi u skladu sa Poslovnikom.

Vijećnik Subašić Senad je u svom izlaganju predložio zaključak: da se prilikom izmjene Poslovnika unesu odredbe o profesionalnom usavršavanju, da se za svaku sjednicu Općinskog vijeća pravi pregled donesenih odluka i zaključaka Vijeća na predhodnoj sjednici te definiše status o realizaciji i da se unese odredba o anketiranju građana o radu Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće je sa 18 glasova “ZA”, 1 glasom “PROTIV” i 3 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČA

Usvaja se Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2017.godine,

Ad. 11

U raspravi o Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2017. godine i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj učestvovali vijećnici: Piro Amir, Alić Hajrudin, Jašić Haris, Alić Munevera i Komandir Policijske stanice Katica Jusuf.

Vijećnik Alić Hajrudin je u svom izlaganju predložio da se informacija o bezbjednosti na sjednicama Vijeća razmatra jednom godišnje. Nakon održane rasprave vijećnik se izjasnio da odustaje od prijedloga.

Općinsko vijeće je sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2017. godine i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj.

Ad.B

VIJEĆNIČKE INICIJATIVE

Vijećnik Kaser Vedran se izjasnio da nije zadovoljan odgovorom/mišljenjem Općinskog načelnika na vijećničku inicijativuza izmjenu Prostornog plana u cilju stvaranja novih industrijskih zona, kao i povećanje zona koje će obuhvatiti nove zone regulacionog plana jer se u zadnje vrijeme bez ikakvog plana, pravi sve veći broj objekata na prostoru općine Tešanj koji su namjenjeni za bavljenje peradarstvom a time se cijena zemljišta obezvređuje kod domaćinstava koja se nalaze u blizini farmi.

U materijalima za ovu sjednicu vijećnicima je dostavljena Informacija i mišljenje na vijećničke inicijative vijećnika Kaser Vedrana i Solo Fahira. Inicijative su postavljene na 3 sjednici Vijeća nakon čega su data mišljenja i ista prezentirana na 4.sjednici 30.01.2017.godine. U cilju dostavljanja potpunije informacije formirana je Radna grupa koja je na terenu identifikovala i evidentirala objekte (farme) za koje je urbanističku saglasnost i odobrenje za građenje, shodno podjeli nadležnosti, izdalo Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okolne Ze-Do kantona ili nadležna općinska Služba, prikupila podatke o izavljenim prigovorima u vezi sa izgradnjom navedenih objekata, identifikovala pozitivne i negativne efekte postojanja i rada farmi i postojanja problema u radu farmi. Uzimajući u obzir da je na području Općine ekspanzija gradnje stambenih i poslovnih objekata, to je u cilju zaštite prostora u budućnosti i racionalnijeg korištenja zemljišta a cijeneći propise o građenje i svega izloženog u dostavljenoj informaciji Općinski načelnik je dostavio Mišljenje koje glasi:

1. Inicijativa da se odredi posebna lokacija za gradnju samo ovakvih objekata-farmi nije prihvatljiva iz nekoliko razloga: Nema takvog izolovanog prostora; Prema Standardima gradnje i eksploatacije postoje ograničenja međusobne blizine objekata i brojnosti. Da je prihvatljiva inicijativa, ovakav pristup bi nužno tražio donošenje novog Prostornog plana (Odluka, prednacrt, nacrt, prijedlog javne rasprave, javna nabavka i ugovor za projektovanje...) što bi imalo i ozbiljnije finansijske aspekte, a i trajalo bi minimalno 9 mjeseci.

2. Moguće je izvršiti izmjenu Odluke o provođenju izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Tešanj u dijelu koji se odnosi na područja ili na lokalitete na kojima će biti dozvoljena izgradnja objekata čija je namjena za držanje i smještaj stoke i živine-farme, tako da se ista dozvoljava: na poljoprivrednom zemljištu izvan urbanog područja mogu graditi farme na minimalnoj udaljenosti 100m od granice urbanog područja, odnosno 200m od magistralnihm regionalnih i lokalnih i nekategorisanih cesta u širini od 100m mjereći od spoljne ivice ceste, a od stambenih i poslovnih objekata koji se nalaze izvan urbanih područja, a unutar izgrađenih površina građevinskog zemljištakoja se završavaju u postojećim površinama na udaljenosti definisanoj u Odluci o komunalnom redu i sanitarnom minimumu („Službeni glasnik Opčine Tešanj“, broj: 3/10). Odluka bi sadržavajući Obrazloženje i Razloge donošenja dala i detaljnije objašnjenje ovih standarda u gradnji.

3. Da Općina kod nadležnih organa inicira pojačanu kontrolu izgradnje i eksploatacije objekata-farmi, naročito u upravljanju otpadom. U prilogu dostavljen Grafički prikaz (R 1:65 000) Tabelarni pregled objekata.

U raspravi o inicijativi učestvovali vijećnici: Kaser Vedran, Pašić Danijel i Općinski načelnik.

Vijećnik Pašić Danijel je predložio zaključak: „Općina Tešanj će do daljnjeg zabraniti izdavanje saglasnosti za gradnju farmi bilo kojeg karaktera na teritoriji MZ-a dok se o istom ne izjasne građani MZ na kojoj se planira gradnja“, o kojem nije bilo izjašnjavanja.

U vrijeme pauze koja je trajala od 16,55 do 17,04 sati održan je kraći sastanak Kolegija na kojem je dogovoreno da se izjašnjavanje o inicijativi vijećnika Kaser Vedrana za izmjenu Prostornog plana... odgodi za narednu sjednicu Vijeća.

Vijećnik Kaser Vedran se izjasnio da nije zadovoljan ni odgovorom/mišljenjem na vijećničku inicijativu: „Da plaće direktora JU i JP općine Tešanj i plaća Općinskog načelnika Tešanj ne može biti veća od tri prosječne plaće na općinskom nivou.“

U raspravi učestvovali vijećnici: Subašić Senad, Kaser Vedran, Huskić Kasim i Općinski načelnik

Nakon toga, Općinsko vijeće sa 6 glasova „ZA“, 10 glasova „PROTIV“ i 5 glasova uzdržan nije prihvatilo inicijativu vijećnika Kaser Vedrana.

Vijećnica Alić Munevera je postavila vijećničku inicijativu: „Klub vijećnika Stranke za Bosnu i Hercegovinu Tešanj, pokreće inicijativu za izgradnju na području Općine Tešanj, spomen obilježja genocida, počinjenog u Bosni i Hecegovini.“

Vijećnik Hrnjić Muris je postavio vijećničku inicijativu: „Iniciramo da nadležna općinska služba uvede u praksu da se građanima koji nemaju stalno prebivalište na području općine Tešanj, naplaćuje ovjera fotokopija dokumenata?“

VIJEĆNIČKA PITANJA

Vijećnik Jupić Mirano se izjasnio da nije zadovoljan odgovorom na vijećničko pitanje: „Na koji način nadležne Općinske službe su reagovale, kada je u pitanju učestalo spaljivanje nepoznate materije na području MZ Bobare – MZ Piljužići? Jesu li nadležne Općinske službe, poduzele konkretne aktivnosti u utvrđivanju počinioca navedenih radnji, te adekvatno sankcionisanje istoga?“, jer u odgovoru nije navedeno koga su otkrili, koje su aktivnosti provedene, da li je počinilac sankcionisan, te s toga ponovo postavlja isto pitanje.

Vijećnik Jupić Mirano je postavio i dva nova vijećnička pitanja:

 1. S obzirom da je u pitanju „Ljetni“ period, te da je povećano tretiranje „Pitke vode“ hlorom – hlorisanje. Postoje li JP „Rad“ Tešanj, standarde i norme „Hlorisanja“ vode, koja se koristi u domaćinstvima građanja Općine Tešanj ?“
 2. Na koji način nadležne Općinske službe postupaju i rješavaju problematiku Ambrozijena području općine Tešanj u 2017.godini. Postoji li strategija za suzbijanje Ambrozije?“

Vijećnik Piro Amir je postavio vijećničko pitanje: „Da li u općini Tešanj postoji služba koja bi mogla na adekvatan način zaštitit, usmjeriti ili edukovati građane općine, iz ruralnih sredina, od štete na usjevima koja pričinjavaju divlje svinje i da li općina može na bilo koji način „zaštiti“ mještane sa područja gdje su se pojavili ovi problemi?“

Vijećnik Huskić Kasim je postavio vijećničko pitanje u vezi izgrađene farme za uzgoj brojlera (pilića) u MZ Jelah u naseljenom mjestu Potočani u kojoj se svaki dan u večernjim satima do kasno u noć gotovo do jutra vrši provjetravanje objekta sa ispuštanjem nesnošljivog mirisa, koji ugrožava stzanovništvo i nameće nemoguće uslove normalnog življenja u tom području. Vani se ne može sjediti niti provjetriti objekti.

Vijećničko vitanje glasi: „Da li se može izdati dozvola za gradnju u urbanom području kao što je MZ Jelah, za takvu namjenu i ko je izdao, da li se poštuju uslovi iz dozvole i da li se primjenjuje okolinska dozvola ili je forme radi?“

Vijećnik Kaser Vedran je postavio sljedeća vijećnička pitanja:

Koje su mjere izgradnje pragova u rijeci Usori i šta je rađeno po tom pitanju?

Općinski načelnik je odgovorio na pitanje vijećnika Kaser Vedrana: Mi smo davno kao Općina postavljali pitanje kako obezbijediti vodosnabdijevanje, kako obezbijediti po mogućnosti više vode. I ta je tema razmatrana kroz postojeću aktuelnu strategiju 2013.godine ona je preuzeta iz predhodne Strategije. Ona je podrazumijevala nekoliko stvari: da se ispita stručno, naučno na koji način na kojim mjestima doći do novih količina vode, i potencijalno da to bude podizanja mini brana ili pragova na rijeci Usori. Ranije je u Vijeće informisano o tome, u informaciji je pisalo da je 2012., 2013. godine kada su bile ekstremne suše provedeno stručno istraživanje prostora Jelah-polje koje je proveo Institut za hidrologiju pri Građevinskom fakultetu iz Sarajeva, i oni su rekli gdje poencijalno možemo graditi bunare. Onaj za koji su obezbijeđena sredstva i koji će se nastaviti graditi je po njihovom istraživanju. Rekli su još za dvije potencijalne lokacije kojr se nalaze na području općine Usora, za koje smo pokušali dobiti građevinsku ali nismo...Istraživanjem je potvrđeno da voda u području kod mosta u Jelahu ne uliva se u pjeskoviti dio zemljišta i ne dopunjava bunar u Jelah-polju. Dolazi iz gornjeg toka rijeke Usore Bobare, Kalošević ili dolazi od Krnjina.

Na temelju te inicijative nastavili smo pregovarati sa sa Vodnim područjem slivova Save i imamo kompletnu projektu dokumentaciju za tri praga na rijeci Usori visine otprilike 1,5 m koji pokrivaju određeno područje i to su pragovi koji propuštaju vodu, samo podižu nivo te vode i koji bi imali djelimično iskorištenje tih potencijala. Tu projektnu dokumentaciju platila je Agencija za vodno područje rijeke Save 2007-8.godine. Nakon toga uradili su novi projekat uređenja korita i obala čitavom dužinom od Ušća do granice sa entitetom u kojem nema tih pragova. Budući da smo imali različite pristupe Agencije iz te kuće koja upravlja tom vodom. Imali smo sastanak tražili smo da se izjasne da li njihov projekat za gradnju pragova ostaje, ili se ukida i možemo li na temelju te projektne dokumentacije krenuti u traženje izvora za finansiranja. U maju smo imali zvanični sastanak, uputili smo dopis ali do danas nismo dobili odgovor da li Agencija ostaje pri tome.

U međuvremenu smo ispitali kakav je ekonomski interes za gradnju takvih pragova, budući da oni predviđaju iskorištenje hidropotencijala i imamo preliminarne informacije da količina električne energije koja se proizvodi ne može obezbijediti finansiranje. Bez obzira na to mi smo opredjeljeni, potvrdili smo Agenciji, da ukoliko nam daju saglasnost da se nastavi sa tom projektnom dokumentacijom, da to može biti dugoročno rješenje obezbjeđenja vodom općine Tešanj. To je trenutni status projekta i onog momenta kada od Agencije dobijemo zeleno svjetlo nastavićemo aktivnosti.

Nakon toga, predsjedavajući Vijeća se svima zahvalio na prisustvovanju današnjoj sjednici i zaključio rad desete sjednice Općinskog vijeća Tešanj u 17:34 h.

ZAPISNIČAR:

Sajda Klepić

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.