Prijava
Petak 29.5.2020
Događaji:
Pretraga

Z A P I S N I K

SA 21. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 26.07.2018. GODINE (četvrtak), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici prisustvovala 22 vijećnika. (Vijećnik Kurtić Amir prisutan od 14,05, Piro Amir od 14,50 sati a Hrnjić Muris napustio sjednicu u 15,30 sati).

Odsutni: Jupić Mirano, Jašić Haris i Omić Mirsad (najavili odsustvo).

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart” Tešanj.

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika, Predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 20 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 21. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

 

Ad. A

Općinsko vijeće je sa 16 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 5 glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća Tešanj.

 

 

Ad. B

Općinsko vijeće je sa 16 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 5 glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Zapisnik sa 20. (tematske) sjednice Općinskog vijeća Tešanj.

 

 

 

Dnevni red

U raspravi o dnevnom redu učestvovali vijećnici: Alić Hajrudin, Kaser Vedran, Kurtić Amir, Senad Subašić i Općinski načelnik Huskić Suad.

 

Pauza u radu vijeća trajala od 14,20 do 14,31 sati.

 

Prijedlog vijećnika Alić Hajrudina“da se sa dnevnog reda skine i predloži u formi nacrta 4. tačka, Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnom redu i miru”, Općinsko vijeće sa 2 glasa “ZA”, 7 glasova “PROTIV” i 11 glasova“UZDRŽAN”, nije usvojilo.

 

Općinsko vijeće je sa 19 glasova “ZA”, 2 glasa “PROTIV” bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

Zaključak

Da se na 21.sjednici raspravlja o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnom redu i miru, u formi kako je predloženo u sazivu, a da se Općinsko vijeće i Općinski načelnik obavezuju da u narednih 90 dana preispitaju efekte i da pripreme ili dorade istu i predlože u formi nactra kako bi i građani mogli iznijeti svoje stavove.

 

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 19 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 2 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći dnevni red:

  1. Nacrt Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište prirodne mineralne vode „Princess“ Oraš Planje, općina Tešanj,
  2. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2018.godine,
  3. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period od 01.01. do 30.06.2018.godine,
  4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnom redu i miru,
  5. Prijedlog Odluke o realizaciji projekta vodosnabdijevanja „Vodovod Raduša i Jugozapad Tešanj“ Raduša,
  6. Prijedlog Odluke o odobravanju prodaje i raspisivanje Javnog konkursa za k.p. br. 867/10 i k.p. br. 863/1 k.o Rosulje,
  7. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa Javnog dobra-put označenog kao k.p. broj: 1521/3, 1521/4 i 1521/5 k.o. Piljužići,
  8. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.č.broj: 1521/3, 1521/4 i 1521/5 k.o. Piljužići neposrednom pogodbom,
  9. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Muzej Tešanj,
  10. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2018. godine i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj.

 

 

Ad. 1

Pomoćnik Načelnika Hamzalija Hojkurić je dodatno obrazložio Nacrt Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište prirodne mineralne vode „Princess“ Oraš Planje, općina Tešanj,

 

Općinsko vijeće je sa 21 glasom “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Nacrt Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište prirodne mineralne vode „Princess“ Oraš Planje, općina Tešanj, i upućuje na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

 

Ad.2

Pomoćnik Načelnika Hamzalija Hojkurić je dodatno obrazložio Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2018.godine.

U raspravi učestvovali vijećnici: Kurtić Amir, Alić Hajrudin, Kaser Vedran, Huskić Kasim, Solo Fahir, Subašić Senad, Hrnjić Muris i Općinski načelnik.

 

Općinsko vijeće je sa 19 glasova “ZA”, 2 glasa “PROTIV”, bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2018.godine.

Ad. 3

U raspravi o Izvještaju o radu Općinskog vijeća za period od 01.01. do 30.06.2018.godine učestvovali vijećnici: Kaser Vedran i Senad Subašić.

 

Općinsko vijeće je sa 17 glasova “ZA”, 5 glasova “PROTIV” bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period od 01.01. do 30.06.2018.godine.

 

 

 

Ad.4

Pomoćnik Načelnika Hamzalija Hojkurić je dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnom redu i miru.

 

U raspravi učestvovali vijećnici: Alić Hajrudin, Hrnjić Muris, Huskić Kasim, Kaser Vedran i Solo Fahir.

 

Općinsko vijeće je 19 glasova “ZA”, 2 glasa “PROTIV” bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnom redu i miru.

 

Pauza u radu vijeća trajala od 15,47 do 15,56 sati.

 

 

Ad. 5

Općinski načelnik dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o realizaciji projekta vodosnabdijevanja „Vodovod Raduša i Jugozapad Tešanj“ Raduša.

 

Općinsko vijeće je sa 21 glasom “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o realizaciji projekta vodosnabdijevanja „Vodovod Raduša i Jugozapad Tešanj“ Raduša.

 

 

Ad. 6

Pomoćnik Načelnika Nadir Medarić je dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o odobravanju prodaje i raspisivanje Javnog konkursa za k.p. br. 867/10 i k.p. br. 863/1 k.o Rosulje.

 

U raspravi učestvovali vijećnik Kaser Vedran i Općinski pravobranilac Brkić Arijana..

 

 

Općinsko vijeće je sa 20 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o odobravanju prodaje i raspisivanje Javnog konkursa za k.p. br. 867/10 i k.p. br. 863/1 k.o Rosulje.

 

 

Ad. 7

Pomoćnik Načelnika Nadir Medarić je dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o ukidanju statusa Javnog dobra-put označenog kao k.p. broj: 1521/3, 1521/4 i 1521/5 k.o. Piljužići i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.č.broj: 1521/3, 1521/4 i 1521/5 k.o. Piljužići neposrednom pogodbom

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 21 glasom “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o ukidanju statusa Javnog dobra-put označenog kao k.p. broj: 1521/3, 1521/4 i 1521/5 k.o. Piljužići.

 

 

Ad. 8

Općinsko vijeće je sa 21 glasom “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.č.broj: 1521/3 k.o. Piljužići neposrednom pogodbom.

 

Općinsko vijeće je sa 21 glasom “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.č.broj: 1521/4 Piljužići neposrednom pogodbom.

 

Općinsko vijeće je sa 21 glasom “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.č.broj: 1521/5 k.o. Piljužići neposrednom pogodbom.

 

Ad.9

Pomoćnik načelnika Muslija Azra dodatno obrazložila Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Muzej Tešanj.

 

U raspravi učestvovala vijećnica: Pašić Danijel i Alić Munevera.

 

Općinsko vijeće je sa 12 glasova “ZA”, 7 glasova “PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Muzej Tešanj.

Ad.10

U raspravi o Informaciji o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2018. godine i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj učestvovali vijećnici: Pašić Danijel i Kurtić Amir.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 21 glasom “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2018. godine i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj.

 

 

 

 

Ad. B

VIJEĆNIČKE INICIJATIVE

 

Vijećnik Hodžić Enes je u svom osvrtu na Informaciju o inicijativi za rušenje objeka pozdravio aktivnosti provođenja iste ali da se u skladu sa Zakonom o izvršenju (rok 15 dana) treba izvršiti ažuriranje te da se rušenje i sanacija izvrše do kraja.

 

Vijećnik Huskić Kasim je postavio vijećničku inicijativu „Za nabavku protivgradne opreme za područje općine Tešanj, Usora i Doboj Jug.“ Općinski načelnik odgovorio da u potpunosti podržava inicijativu i predlaže da ista ide prema ZDK.

Vijećnik Klepić Šemsudin je postavio inicijativu za pomoć domaćim (lokalnim) poljoprivrednicima za otkup pšenice, da Općinski načelnik obavi razgovor sa domaćim privrednicima (privatnicima) koji imaju mogućnost da vrše otkup pšenice da to urade i ove godine. Općinski načelnik odgovorio (odgovor na kraju zapisnika)..

 

Vijećnik Kaser Vedran je postavio sljedeću inicijativu: „ Da Općinski načelnik uputi urgenciju prema upravitelju magistralnog puta M4 u vezi ispravke naziva naseljenog mjesta Kalošević.

Također da se uradi analiza svih saobraćajnih znakova na području općine Tešanj te isprave primijećeni nedostaci.“ Općinski načelnik je odgovorio da će svakako uputiti urgenciju.

 

Vijećnik Deljkić Nermin je postavio 2 vijećničke inicijative koje glase:

1.„Da nadležna služba Općine Tešanj izvrši sanaciju izvorišta u Putešiću, pored Magistralnom putu M 4 Doboj-Teslić.“ Općinski načelnik odgovorio: „Nekoliko puta je vršeno čišćenje, sanacija i popravljanje tog izvorišta. Redovno uzimamo uzorke i po saznanjima koja imamo djelujemo i djelovaćemo ponovo neće biti problema za sanaciju i uređenje tog prostora.“

 

2.“Da Općinski načelnik i Službe pripreme i implementiraju javni poziv za sufinansiranje zamjene azbestnih krovišta i salonit ploča koje se nalaze na području općine Tešanj u što skorijem roku.“ Općinski načelnik odgovorio:“To finansijski nećemo moći preuzeti na sebe jer svaki objekat ima svog vlasnika i to bi trebala biti obaveza svakog vlasnika. Mi smo uputili javni poziv za sanacije fasada. Neki su prijavljivali krovište kao petu fasadu. Tako gdje je to bilo u paketu mi smo prihvatili. Međutim pogotovo je ovdje izloženo javni objekti gdje ima 10-12 stanara i ima krovišta koja su pokrivena azbestom. Mi znamo koja su to krovišta. Mi to na takav način ne bi trebali preuzimat jer na kraju ni meni ni vama crijep na kući neće niko zamijeniti. To su naši objekti i mi ćemo raditi za sebe. Tako bi to trebalo biti i za stanare. Ono što je javni interes a to je izgled fasada u urbanim područjima. Smatram da tu trebamo pomoć naročito u cilju energetske efikasnosti pa i u pitanju estetskog izgleda grada u kolektivnim naseljima, ali preuzimati puni teret za zamjenu azbestnih cijevi ovo mislim nećemo biti u stanju finansijski, bez obzira na dobru volju. Preče je ako bude bilo sredstava potrošiti u zamjenu cementnih cijevi koje još imamo, to je naša odgovornost i obaveza, to neće niko drugi, nego da mijenjamo krovove tamo gdje ljudi imaju svoje nekretnine. Mi kao Općina imamo još samo nešto sitno intervencija i nastojaćemo da izvršimo na svojim objektima.“

 

Mahmutović Edin je postavio sljedeće vijećničke inicijative:

1.„Da se urgentno pristupi rješavanju problema poplava u MZ Rosulje i da općinske službe što hitnije započnu aktivnosti čišćenja i uređenja korita Radušice na parcelema k.č. broj: 525/11 i 525/7.“U obrazloženju je navedeno da su vlasnici navedenih parcela najviše oštećeni poplavama i da su saglasni da se na njihovim parcelama obave potrebne radnje u cilju rješavanja ovog gorućeg problema. Općinski načelnik odgovorio (odgovor na kraju zapisnika).

 

2.Da se za mjesne zajednice Rosulje, Jelah i Vukovo (u kojim se nalazi poslovna zona Glinište) u kojim općina javnim pozivom prodaje parcele, od naplaćenih sredstava izdvoji dio i uputi na njihove račune, ili da se od tih sredstava direktno financiraju radovi a iste bi predlagale mjesne zajednice. Predlaže da to bude u omjeru ne manjem od 10% naplaćenih sredstava od prodaje parcela u poslovnoj zoni Glinište.

Odgovor na ovo pitanje Općinski načelnik započeo postavljanjem pitanja: „Ko će Općini vratiti oko 3 miliona uložena u Poslovnu zonu Glinište? Koliko je to MZ izdvojila sredstava i uložila u poslovnu zonu Glinište? I na kraju, zemljište koje mi prodajemo je zemljište općine Tešanj a ne mjesne zajednice. Ni jedan komad zemljišta mjesne zajednice mi nismo prodali. Ako bismo na ovakav način radili to bi trebali svi shvatit da zemljište u Jelahu, Rosuljama, Bukvi, Tešnju, Tešanjci i bilo gdje koje pripada općini Tešanj pripada svakom njenom stanovniku. Jednako je zemljište općinsko kada je općinsko 1/43000 moje kao građanina kao i svakog od vas. Nemaju Jelašani veće pravo na tom zemljištu od bilo kojeg građanina općine Tešanj. Tako jednako i za Karadaglije ili bilo koju MZ. Imali smo ovakve rasprave na Vijeću i zamolio bih da ne idemo dublje u ovakve rasprave, ako hoćete pismeno one se mogu razjasniti ali smatram da na takav način ne može funkcionisati općina Tešanj. Znate koliko ima takvih parcela. Ulagali smo. Nekim dijelovima je porasla cijena, nekada je bila 10 a sada je 60 KM po kvadratu, i na kraju ako i vrijedi na taj način ćemo namiriti dio ulaganja koje će na kraju izaći oko 3 miliona.“

 

 

VIJEĆNIČKA PITANJA

 

Vijećnik Hodžić Enes se u vezi vijećničkog pitanja: „Da li u upravnim i nadzornim odborima javnih ustanova i preduzeća ima penzionera i kada se planira njihova zamjena sa radno aktivnim članovima?“ , izjasnio da je djelimično zadovoljan odgovorom jer je pitao kada će biti njihova zamjena nije aludirao na nezakonito angažovanje takvih osoba.. Nije postavio dodatno.

 

Vijećnik Hodžić Enes je postavio novo vijećničko pitanje: „Da li je predviđeno zapošljavanje EKO policajaca za područje općine Tešanj?“

 

Vijećnik Danijel Pašić je postavio sljedeće vijećničko pitanje: „Šta Načelnik planira poduzeti po pitanju problema prosjačenja na području općine Tešanj? Općinski načelnik je odgovorio: „Mislim da ste trebali iskoristiti prethodnu tačku dnevnog reda pa pitati: šta policija planira poduzeti po tom pitanju. Ovo je po Zakonu. Kazna po javnom redu i miru... mi kao općina imamo odgovornost ali da obezbijedimo Centru za socijalni rad prihvatno mjesto ukoliko se zadesi da se zatekne dijete da se ne zna čije je, šta je, odakle je, da Centar za socijalni rad u takvom trenutku interveniše, i imamo obavezu donijeti propis. Kao općina ja nemam mehanizma, ni ja ni vi nemamo mehanizm da možemo kažnjavati, identifikovati, sprovoditi do neke druge mjere. A slažem se, imao sam i ja intervencija građana, da to u određenim trenutcima postaje ozbiljan problem pogotovo što se iza tog elementa nekad nalaze elementi kriminala ili ozbiljog kriminala. Potpuno podržavam mjere koje može preduzeti policija da se one još rigoroznije primjenjuju.“

 

Vijećnik Kaser Vedran je postavio vijećničko pitanje: „Planira li Načelnik izdvojiti sredstva za sanaciju štete koja je nastala od nevremena 22.02.2018.godine koja je bila praćena teškim gradom? Općinski načelnik odgovorio (odgovor na kraju zapisnika).

 

Vijećnik Deljkić Nermin je postavio vijećničko pitanje koje glasi: Da li je Općinski načelnik upoznat sa problematikom javne rasvjete u Mračaju? Građani te mjesne zajednice zanima ko je bio investitor, ko je pravio projekat, ko je primio radove i kome su računi položeni? MZ se nije niko obratio ni kontaktirao za zahtjev, i građani se žale da se na stubovima nalaze po četiri tijela.

 

Vijećnik Solo Fahir je postavio sljedeće vijećničko pitanje: „Građani naseljenih mjesta Medakovo i Trepče iznose problem nemogućnosti priključka na vodovod. Kažu da su obaveze izmirili i da su odbijeni zbog činjenice da im kuće ne posjeduju potrebnu dokumentaciju.

Pošto je u nekim općinama bio isti ili sličan problem a koji su oni riješili na način da su dopustili takozvane privremene priključke na vodovod a do rješavanja i legalizacije objekata, postavljamo pitanje da li je moguće da se taj ili sličan model primijeni i za neše građane?“ Općinski načelnik je odgovorio: „Imamo objektivno situaciju da je dio građana...MZ su potpisivale ugovore (tu stvar smo sada promijenili) potpisivali su čak sa ljudima koji nemaju uslove za administrativno priključenje. U međuvremenu se i zakon mijenjao, potpisivali su čak (imamo jedan ili dva slučaja) sa ljudima koji nemaju tehničke pretpostavke za prijem. Mi projektovali za čitav vodovod i čovjek na sedmom brdu možda i nije uopšte u projektu, u opsegu tog projektovanja. Nastojali smo riješiti sve što smo mogli. Znači, oni ljudi koji su imali svoje nekretnine prije avio snimanja iz 70 i neke, oni su mogli dobiti priključak na osnoovu toga nije im ni trebala građevinska dozvola. Imali smo nekoliko sastanaka sa Komunalnim preduzećem. Nije ovo pitanje volje bilo kojeg pojedinca nego pitanje Zakona koji je definisao da se za priključak na vodovod ili bilo koju drugu mrežu mora imati građevinska dozvola. Pratimo to stanje i sveli smo taj broj na najmanju moguću mjeru do sad. Ja bi naj sretniji bio da smo mogli sve priključiti. Ne bi se više bavili time. Čak smo nudili nekima ako misle, ako smo učinili nepravdu, da im vratimo novac. Nisu pristali. Neki su u postupku pribavljanja građevinske dozvole. To će nam ostati obaveza da zajedno sa njima to riješimo. Zainteresovani smo da završimo te priključke do kraja. Nažalost, ima još 20-30 takvih priključaka koje treba riješiti.“

 

Vijećnik Solo Fahir je postavio i vijećničko pitanje u vezano za štete nastale u posljednjim dešavanjima na poslovnim objektima, kako pomoći ljudima kod kojih su u tom periodu nastale veće štete? Općinski načelnik odgovorio (odgovor na kraju zapisnika).

 

Općinski načelnik je vijećnike i prisutne kratko informisao o štetama koje smo imali na našem području i ujedno odgovorio na neke vijećničke inicijative i vijećnička pitanja postavljena na ovoj sjednici. Konstatovao je da smo na našem području imali 4 kišna udara. Prvi je bio 5 na 6 maj. Poplavljena područja MZ Dobropolje, Mekiš, Miljanovci Novi, Piljužići Kraševo.. djelimično Jablanica, Miljanovci Lončari. Angažovano 11 profesionalna vatrogasca, 4 dobrovoljna vatrogasca i pet vozila. Poplavljeno ukupno 56 stambenih objekata, djelimično jedna škola, dom kulture i na granici džamija.

Drugi kišni udar je bio 24.05.2018.godine u MZ Šije. Palo 33 l po m2. Angažovano 5 vatrogasaca koji su dežurali i bilo je nešto manjih intervencija. Uočili smo neke probleme, dejstvo određenih ljudi koji su zatvorili kanale. Treći kišni udar je bio 13. na 14. 6. Palo 30 l po m2. Angažovano 5 vatrogasaca MZ Medakovo, Novo Selo, Trepče.

Četvrti ..22. na 23. 7. kišni udar je zahvati čitavu općinu a posebna intervencija je bila u MZ Medakovo, Novo Selo, Ljetinić, Jelah, Jablanica, Karadaglije. Građani prijavljuju kada imaju posebne posljedice. Nije bilo proglašeno vanredno stanje.

Na prijavljenim štetama bile su angažovane dvije komisije. U prvoj procjeni na infrastrukturnim štetama bilo je 112.000,00 KM ne računajući održavanje i neke sitne sanacije. Na poslovnim objektima bilo je oko 11.729, 00 KM štete, na stambenim oko 182.000,00 KM u koje je voda ušla 10, 20 ili 30 cm.

Štete na pomoćnim objektima oko 16.942,00 KM. Prema grubim procjenama samo općinu Tešanj ovi kišni udari, izlivanje voda koštaće oko 200.000,00 KM. Aktivirala su se i određena klizišta..i već smo u tenderu koji bi trebao spriječiti tu situaciju.

U međuvremenu upućivani su zahtjevi i drugima. Dobili smo određenu podršku od ZDK. Proritet su objekti (oko 60) u kojima je bila voda (postoje zapisnici, procjena..).

U narednih 4-5 dana će biti isplaćen dio štete ovim ljudima. To nije dio na način osiguravajuće kuće, to je pomoć, podrška od općine i ZDK-a.

Savjet poslovnim subjektima jeste da poslovni subjekti izvrše osiguranje od provala, grada, leda i svih drugih rizika koje imaju na svoje poslovne objekte. Općina Tešanj nije ustanju pratiti i štete na poslovnim objektima. Kada bi to radili trebali bi imati tri puta veći Budžet. Znači osiguravajuće kuće za relativno mali iznos vrše osiguranje ovakvih šteta. Kada bi to sve zbrajali, u decembru imali smo vjetar, prije par dana grad, imamo problem bruceloze, problem otkupa pšenice, klizišta itd. Mi kao općina nismo ustanju da sve štete namirujemo, koje vrijeme i nepogode mogu proizvesti, naročito štete koje nastanu zbog ljudskog faktora, zbog nepravilne odvodnje površinskih voda, oluka, zatvaranju propusta itd.

Kada je u pitanju grad, dobili smo neke informacije, razmotrićemo i pri tome ćemo razlikovati ljude koji isključivo žive od poljoprivrede, koji su nezaposleni...Vidjećemo stanje i prilike ljudi kojima treba pomoć.

 

Nakon toga, predsjedavajući Vijeća se svima zahvalio na prisustvovanju današnjoj sjednici i zaključio rad dvadesetprve sjednice Općinskog vijeća Tešanj u 17,05. h.

 

 

 

 

 

ZAPISNIČAR:

Sajda Klepić

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.