Prijava
Ponedjeljak 25.5.2020
Događaji:
Pretraga

Z A P I S N I K

SA 33. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 30.10.2019. GODINE (srijeda), S POČETKOM U 13,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici prisustvovalo 25 vijećnika (Vijećnici: Hodžić Enes prisutan od 13,12 sati, Hrnjić Muris od 13,26 sati, Piro Amir i Jašić Haris prisutni na sjednici od 13,45 sati, Hrnjić Muris napustio sjednicu i 15,32 sata, Mirano Jupić napustio sjednicu od 15,32 sata, Piro Amir napustio sjednicu u 16,51 sat, Kurdić adem i Jašić Haris napustili sjednicu u 16,59 sati).

 

GOSTI: Predstavnik OSCE-a g-din.Mladen Marjanović, finansijski izvršni direktor JP “RAD” Tešanj g-đa Hatičić Ermelina, predsjednik Statutarno-pravne komisije g-din Adis Bekrić

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart” Tešanj

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Subašić Senad.

 

Nakon prijave vijećnika, Predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 21 vijećnik, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 32.sjednicu Vijeća i proglasio je javnom.

 

U materijalima za 33. Sjednicu dostavljena je Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 31 i 32. sjednici Općinskog vijeća.

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su bili dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice Termin emitovnja sjednica Općinskog vijeća u 1program TV “Smart” Tešanj – subota, 02.11.2019.godine u 21,00 sat i nedjelja, 03.11.2019.godine u 14,00 sati

 

Ad. A

Općinsko vijeće je sa 16 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 5 glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Zapisnik sa 32. sjednice Općinskog vijeća Tešanj.

 

Dnevni red

 

Vijećnik Jupić Mirano je predložio zaključak: da se sa Dnevnog reda skine tačka 5. Prijedlog Odluke kojom se odobrava prodaja i raspisivanje Javnog konkursa za zemljište na lokalitetu Ljetinića.

 

U raspravi učestvovali vijećnici: Kurtić Amir, Subašić Senad, Alić Hajrudin, Huskić Kasim, Solo Fahir, Deljkić Nermin. Hrnjić Muris, Jašić Haris, Piro Amir i Općinski načelnik.

 

Nakon toga, Općinsko vijeće sa 7 glasova “ZA”, 13 glasova “PROTIV” i 5 glasova “UZDRŽAN” nije usvojilo prijedlog vijećnika Jupić Mirana da se sa Dnevnog reda skine tačka 5. Prijedlog Odluke kojom se odobrava prodaja i raspisivanje Javnog konkursa za zemljište na lokalitetu Ljetinića.

 

Općinsko vijeće je sa 17 glasova “ZA”, 1 glasom “PROTIV” i 5 glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći Dnevni red:

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za period januar-septembar 2019.godine,
 2. Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2020. godinu,
 3. Prijedlog Odluke o pogodnostima za investitore na području općine Tešanj,
 4. Prijedlog Odluke o pristupanju sporazumu gradonačelnika i izradi SECAP-a,
 5. Prijedlog Odluke kojom se odobrava prodaja i raspisivanje Javnog konkursa za zemljište na lokalitetu Ljetinića,
 6. Prijedlog Rješenja o imenovanju komisije za procjenu vrijednosti nekretnina u prometu,
 7. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2019. godine i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj,
 8. Informacija JP “Rad” Tešanj o realizaciji sudske nagodbe po tužbi iz 2007.godine,
 9. Informacija o održavanju putne infrastrukture na prostoru općine Tešanj,
 10. Informacija o organizovanju i funkcioniranju sistema zaštite i spašavanja i zaštite od požara za 2018.godinu,
 11. Informacija o provedenoj analizi Odluke o proglašavanju nevladinih organizacija od posebnog interesa u općini Tešanj,
 12. Informacija o završetku školske 2018/2019. godine i upisu učenika u školsku 2019/2020. godinu u osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj.

 

Ad. 1

Pomoćnik Načelnika Hojkurić Hamzalija je dodatno obrazložio Izvještaj o izvršenju Budžeta za period januar-septembar 2019.godine i Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2020. godinu

 

U raspravi učestvovali vijećnici: Solo Fahir, Pilav Elvir, Huskić Kasim, Alić Hajrudin, Jašić Haris i Općinski načelnik.

 

Općinsko vijeće je sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV”, i 1 glasom “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj o izvršenju Budžeta za period januar-septembar 2019.godine.

 

Ad. 2

U raspravi o Nacrtu Budžeta Općine Tešanj za 2020.godinu učestvovali vijećnici: Huskić Kasim, Jašić Haris, Galijašević Hasan, Alić Hajrudin, Hodžić Enes, Kurtić Amir, Deljkić Nermin, Hrnjić Muris, Solo Fahir i Općinski načelnik.

 

Općinsko vijeće je sa 20 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 5 glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

Z A K LJ U Č A K

Usvaja se Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2020. godinu.

 

Ad. 3

Pomoćnik Načelnika Hojkurić Hamzalija je dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o pogodnostima za investitore na području općine Tešanj.

 

Općinsko vijeće je sa 20 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 5 glasova “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

Z A K LJ U Č A K

Usvaja se Prijedlog Odluke o pogodnostima za investitore na području općine Tešanj.

 

Pauza u radu Vijeća trajala od 15,00 do 15,16 sati.

 

Ad. 4

Bez rasprave, Općinsko vijeće je jednoglasno sa 25 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o pristupanju sporazumu gradonačelnika i izradi SECAP-a.

 

Ad. 5

Općinsko vijeće je sa 18 glasova “ZA”, 6 glasova “PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke kojom se odobrava prodaja i raspisivanje Javnog konkursa za zemljište na lokalitetu Ljetinića.

 

Ad.6

Bez rasprave, Općinsko vijeće je sa 15 glasova “ZA”, 9 glasova “PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Rješenja o imenovanju komisije za procjenu vrijednosti nekretnina u prometu.

 

Ad.7

U raspravi o Informaciji o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2019. godine i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj učestvovao vijećnik Kurdić Adem.

 

Općinsko vijeće je sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN”, na prijedlog vijećnika Kurdić Adema u ime Kluba vijećnika SDA, usvojilo slijedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 • Da se u narednoj Informaciji o stanju bezbjednosti uvrsti i Informacija o prosjačenju, koje je sve intenzivnije na prostoru naše Općine, sa poduzimanjem mjera protiv onih koji to organizuju, i
 • Da se pojačaju mjere za nepropisno parkiranje i zaustavljanje.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”,

 

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2019. godine i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj.

Ad.8

Izvršna direktorica JP “Rad” Ermelina Hatičić dodatno obrazložila Informaciju JP „Rad“ Tešanj o realizaciji sudske nagodbe po tužbi iz 2007.godine.

 

U raspravi učestvovali vijećnici Deljkić Nermin, Alić Hajrudin, Kurtić Amir, Kotorić Esmir, Pašić Danijel, Subašić Senad, Huskić Kasim, Solo Fahir i Općinski načelnik.

 

Pauza u radu vijeća trajala od 16,14 do 16,47 sati na kojoj je održan i kratki Kolegij na kom su usaglašeni zaključci.

 

Na prijedlog vijećnika Deljkić Nermina, Općinsko vijeće je sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN” usvojilo slijedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

Klub vijećnika SDP Tešanj traži od Općinskog vijeća Tešanj da usvoji Zaključak kojim će uputiti zahtjev za reviziju poslovanja JP “RAD” Tešanj od 2004-2008 godine prema Uredu za reviziju poslovanja FBiH i u isto vrijeme i Parlamentarnoj komisiji odgovornoj za revizije. Ured za reviziju će usaglasiti plan za reviziju.

Na prijedlog vijećnika Kotorić Esmira u ime Kluba vijećnika SDA, Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo slijedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 1. Obezbjediti stabilno funkcionisanje JP “Rad” Tešanj i obezbjeđenje svih komunalnih usluga koje pruža danas;
 2. Prilikom narednog izvještaja o radu dati cjelokupnu sliku i plan izmirenja dugovanja po ovom pitanju;
 3. Krajnji korisnici usluga ne smiju podnijeti teret plaćanja ovih potraživanja kroz povećanje cijena usluga ciljano zbog ovoga.

 

Općinsko vijeće je sa 18 glasova “ZA”, 5 glasova “PROTIV” bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija JP “Rad” Tešanj o realizaciji sudske nagodbe po tužbi iz 2007.godine.

 

Ad.9

U raspravi o Informaciji o održavanju putne infrastrukture na prostoru općine Tešanj vijećnik Hasanbašić Senad i Općinski načelnik.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o održavanju putne infrastrukture na prostoru općine Tešanj.

 

Ad.10

Bez rasprave, Općinsko vijeće je sa 19 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 2 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o organizovanju i funkcioniranju sistema zaštite i spašavanja i zaštite od požara za 2018.godinu.

 

Vijećnik Deljkić Nermin nije glasao.

 

Ad.11

Bez rasprave, Općinsko vijeće je jednoglasno sa 22 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o provedenoj analizi Odluke o proglašavanju nevladinih organizacija od posebnog interesa u općini Tešanj.

 

Ad.12

U raspravi i Informacije o završetku školske 2018/2019. godine i upisu učenika u školsku 2019/2020. godinu u osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj učestvovali vijećnii Alić Hajrudin i Hasanbašić Senad.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 20 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Informacija o završetku školske 2018/2019. godine i upisu učenika u školsku 2019/2020. godinu u osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj.

 

Ad. B

VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Vijećnik Deljkić Nermin je u ime Kluba vijećnika SDP postavio vijećničku inicijativu OV Tešanj i Načelniku sa službama: „Da se prihvati praksa da putevi koji nisu javni od 2020.godine neće više biti osvijetljeni, tretirani održavanjem i čišćenjem puteva (ljetno i zimsko), te neće biti uvršeni na listu kapitalnih, kao i projekti za asvaltiranje.“

 

Vijećnik Deljkić Nermin je u ime Kluba vijećnika SDP postavio vijećničku inicijativu: „Da Načelnik i službe krenu u pripremu Registra svih puteva sa naglaskom da se provjeri uzurpacija od strane privatnih lica .“

 

Vijećnik Deljkić Nermin je u ime Kluba vijećnika SDP postavio vijećničku inicijativu: „Načelnik i službe, da krenu u izradu Registra državnog zemljišta u vlasništvu Općine Tešanj i svih mjesnih zajednica, po svim parcelama, te da isti bude dostupan svim građanima .“

 

Vijećnik Galijašević Hasan je u ime Kluba vijećnika SDP postavio vijećničku inicijativu: „Za smanjenje cijene parkiranja .“ U obrazloženju je naveo da smatra da su cijene parkiranja u Tešnju nerealno visoke u odnosu sa cijenama parkinga u okruženju. Da je u nekim susjednim općinama cijena godišnje karte manja nego cijena mjesečne katre u Tešnju. Predlaže da se u što kraćem periodu pristupi smanjenju postojećih cijena parkinga, ali i da se uvede mogućnost kupovine polugodišnjih i godišnjih karata za parkiranje.

 

Vijećnik Kurdić Adem je postavio vijećničku inicijativu: „Postoji li mogućnost da se lokalni mjesni vodovod u MZ Bobare Drinčići Blaževci pripoji na vodovod Pousorje kojim upravlja JKP „Rad“ Tešanj?“

 

Nova vijećnička pitanja

 

Vijećnik Deljkić Nermin je u ime Kluba vijećnika SDP postavio vijećničko pitanje UO JU „Opća Bolnica“ Tešanj i Načelniku: „Šta planirate poduzeti po pitanju naplate parkninga i neizdavanja fiskalnih računa krajnjim korisnicima?“

 

Vijećnik Solo Fahir je u ime Kluba vijećnika A SDA postavio vijećničko pitanje: „Da Općinske službe što hitnije izađu na teren i evidentiraju sjeline na Regionalnom putu u mjestu Piljužići i put za Komin, jer je ugroženo nekoliko domaćinstava.“

 

Vijećnik Kotorić Esmir je postavio vijećničko pitanje: „Šta je sa Kantonalnim stipendijama, kako se dijele i da li postoji reciprocitet u podjeli stipendija ?“

 

Vijećnik Pašić Danijel je u ime Kluba vijećnika SDP postavio vijećničko pitanje: „Da li je bilo primanja u radni odnos u posljednja 3 mjeseca u JU u općini Tešanj? Ako jeste da li osobe koje su primljene u radni odnos ispunjavaju sve kriterije za prijem u radni odnos?“ U obrazloženju je naveo da je pitanje dostavljeno od strane građana koji imaju informaciju da su u radni odnos primljene osobe koje ne ispunjavaju uslove za obavljanje određenih djelatnosti, konkretno u JU Biblioteka.

 

Vijećnik Pašić Danijel je u ime Kluba vijećnika SDP postavio vijećničko pitanje: „Da li je Općinski načelnik ikada izvršio eksternu provjeru finansijskog poslovanja u MZ Bobare Drinčići Blaževci, ako jeste zašto nikada nije podnio vijećnicima OV Tešanj?“

 

Vijećnik Kurtić Amir je u ime Kluba vijećnika SDA, Direkciji za ceste ZE-DO kantona postavio vijećnička pitanja:

 1. „Zašto propust kod O.Š. Huso Hodžić nije završen? Da li nije završen zato što je na području općine Tešanj?“
 2. Da li je neko u ZE-DO kantonu oštećen i da li mu je oduzeto pravo zato što je Direkcija za ceste ZE-DO kantona gradila most na rijeci Usori u Jelahu, na Regionalnoj cesti RP 474, što je i nadležnost Direkcije?“

 

Vijećnik Kurdić Adem je postavio vijećničko pitanje:„Da li su Općinski načelnik, općine Tešanj i Općinske službe upoznati da se krši Statut Općine, MZ Bobare Drinčići Blaževci, jer već 4 mjeseca nije održana sjednica Savjeta MZ, i ako ste upoznati šta se po tom pitanju uradili ili radi?“

 

Nakon toga, predsjedavajući Vijeća se svima zahvalio na prisustvovanju današnjoj sjednici i zaključio rad tridesettreće sjednice Općinskog vijeća Tešanj u 17:11 h.

 

Zapisnik sačinila:

Sajda Klepić

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

__________________________

Senad N.Subašić,dipl.oec