Prijava
Nedjelja 5.7.2020
Događaji:
Pretraga

Z A P I S N I K

SA 17. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 06.04.2018. GODINE (petak), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici prisustvovalo 24 vijećnika. (Vijećnik Kurdić Adem prisutan od 14,10 sati)

Odsutan vijećnik Jupić Mirano.

 

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart” Tešanj.

 

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika, Predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 23 vijećnik, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 17. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

Z A P I S N I K

SA 16. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 28.02.2018. GODINE (srijeda), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici prisustvovao 21 vijećnik.

Odsutni: Pilav Elvir, Hodžić Sedina, Mahmutović Edin i Omić Mirsad.

Vijećnik Jupić Mirano napustio sjednicu u 16,23 sati, Zamjenik Predsjedavajućeg Vijeća Piro Amir i vijećnik Hodžić Enes napustili sjednicu u 16,43 sati.

Gosti: Prestavnica Ambasade Švicarske g-đa Alma Zukorlić, voditeljica projekta "Jačanje uloge MZ u BiH" Maja Galibegović, predstavnica Općinskog suda Tešanj g-đa Ahmetović Fatima i direktor Zavoda za zapošljavanje – Biro Tešanj g-din Berberović Muharem.

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart” Tešanj.

Z A P I S N I K

SA 15. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 31.01.2018. GODINE (srijeda), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici prisustvovala 23 vijećnika.

Odsutni: Jupić Mirano i Omić Mirsad.

Zamjenik Predsjedavajućeg Vijeća Piro Amir i vijećnik Hrnjić Muris napustili sjednicu u 17,05 sati, a vijećnica Alić Munevera u 17,50 sati.

Gosti: Komandir Policijske stanice Tešanj g-din Jusuf Katica.

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

 

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart”.

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika, Predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 23 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 15. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

Z A P I S N I K

SA 14. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 28.12.2017. GODINE (četvrtak), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

Sjednici prisustvovalo 25 vijećnika.

Vijećnik Kaser Vedran prisutan od 14,20 sati.

Vijećnik Jupić Mirano napustio sjednicu u 15,00 sati, a vijećnik Jašić Haris u 18,19 sati.

Gosti: Grupa demobilisanih (7) boraca: Krkalić Hamza, Bekrić Ramo, Hajdić Mesud, Ćeman Muhamed, Šeljmo Mirsad, Džinalić Edin i Ogrić Sejad.

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart”.

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Z A P I S N I K

SA 13. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 30.11.2017. GODINE (četvrtak), S POČETKOM U 14,50 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Prije početka sjednice od 14,00 do 14,40 sati Kolegij Vijeća je održao kratki sastanak na kojem su usaglašeni stavovi u vezi Prijedloga za izmjenu i dopunu Prostornog plana općine Tešanj i dogovoren način dalje saradnje i komunikacije sa predstavnicima grupe demobilisanih boraca koji su od 14,00 sati bili prisutni u Sali Vijeća.

Nakon toga, Predsjedavajući Vijeća je javnost i prisutne obavijestio da je Centralna izborna komisija BiH donijela Odluku o prestanku mandata vijećniku Lihić Adnanu i dodjeli mandata Kurdić Ademu (SDA).

U skladu sa članom 9. Poslovnika o radu općinskog vijeća Tešanj Kurdić Adem je dao svečanu izjavu.