Prijava
nedjelja 24.6.2018
Događaji:
Pretraga

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14),

 

S A Z I V A M

 

7. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 27.04.2017. godine (četvrtak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14) za 7. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 6. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I (prvi) kvartal 2017. godine,

 2. Prijedlog Odluke o usvajanju planova potencijalnih projekata javno-privatnog pratnerstvo,

 3. Prijedlog Odluke o potvrđivanju liste najboljih kandidata za Nadzorni odbor JP RAD Tešanj

 4. Prijedlog Odluke o potvrđivanju liste najboljih kandidata za Nadzorni odbor JP TRA Tešanj

 5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o opisu granica, označavanju naseljenih mjesta, te numerisanju objekata u naseljenim mjestima na području Općine Tešanj,

 6. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjene i dopune Urbanističkog projekta "Tešanj-Centar" Tešanj,

 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Razvojnog tima za izradu Strategije razvoja općine Tešanj za period 2018-2022,

 8. Nacrt Odluke o raspolaganju nekretninama Općine Tešanj koje su u evidenciji o zemljištu upisane na Mjesne zajednice,

 9. Informacija o radu i funkcionisanju organa mjesnih zajednica za 2016. godinu,

 10. Informacija o radu i poslovanju udruženja građana na području općine Tešanj za 2016. godinu,

 11. Informacija o zimskom održavanju cesta na području općine Tešanj u periodu od 15.11.2016.godine do 15.03.2017.godine.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

1. Edukacija vijećnika istog dana prije početka sjednice od 13,00 do 13,45 sati,

Tema: Prostorno-planska dokumentacija (Zakon o građenju i građev. zemljištu), predavač: Nadir Medarić,dipl.ing.geodezije.

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine:

http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice

3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj:  29.04.2017.godine u 21,00 sat i 30.04.2017.godine u 14,00 sati.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.